7

Taniyee ua npau suav pum plaub tug tsaj

1Thawj xyoo kws Npeesaxa ua vaajntxwv huv Npanpiloo Taniyee ua npau suav hab ua yug quas toog huv nwg taubhau rua thaus nwg pw sau lub txaaj. Nwg txhad muab zaaj npau suav hov sau ca has le nuav. 2Taniyee has tas, “Kuv pum huv zaaj yug quas toog mo ntuj muaj cua ntsawj plaub ceg kaum ntuj tuaj ua rua dej havtxwv luj ndaas. 3Txawm muaj plaub tug nam tsaj luj tawm huv havtxwv lug, nyag yog nyag ib yaam tsaj. 4Thawj tug zoo le tsuv ntxhuav hab muaj kauj tis le daav. Kuv saib ntsoov mas pum ob saab kauj tis raug muab rhu hlo moog lawm hab tug tsaj hov raug muab tsaa hlo sawv huv peg teb kuas swv ob txhais kwtaw sawv ntsug yaam le tuabneeg, hab muab tuabneeg txujkev xaav rua huv tug tsaj hov. 5Na cav txawm muaj dua ib tug tsaj yog tug kws ob zoo le dais, tsaa ib saab cev sawv. Nwg kaug nav ntxo quas nreeg peb tug taav huv nwg qhov ncauj, mas muaj suab has rua nwg tas, ‘Ca le sawv tseeg, ca le noj nqaj ntau ntau.’ 6Dhau hov kuv saib na cav muaj dua ib tug tsaj zoo le tsuv pom txwv, muaj plaub phob tis noog sau nraus qaum. Tug tsaj hov muaj plaub lub taubhau, hab muab fwjchim tswjfwm rua nwg. 7Dhau ntawd kuv pum huv zaaj yug quas toog mo ntuj, na cav muaj tug tsaj kws plaub, nyaum kawg hab txaus ntshai heev hab muaj zug heev kawg, muaj kaug nav hlau luj heev. Nwg noj hab muab tsoo ua tej dwb daim hab xuas kwtaw ntaug tej kws noj tsw taag pov tseg. Nwg tsw thooj le tej tsaj kws nyob ua nwg ntej, nwg muaj kaum tug kub. 8Thaus kuv tshuaj saib tej kub hov, na cav muaj dua ib tug kub miv miv hlaav huv plawv cov kub hov tuaj. Peb tug kub ua ntej raug muab dob hlo caag rua ntawm nwg xubndag. Tug kub miv miv hov muaj qhov muag zoo yaam le tuabneeg qhov muag, hab muaj qhov ncauj kws has tej lug khaav quas ntxhas.
  9“Thaus kuv saamswm saib ntsoov
   txawm muaj ntau lub zwm txwv raug muab txawb ca,
   hab tug kws ib txwm muaj nyob lug nyob quas tsawg.
  Nwg cev tsoog dawb yaam le daus xwb daus npu,
   nwg plaubhau sau taubhau
   zoo yaam le cov tseem plaub yaaj.
  Nwg lub zwm txwv yog nplaim tawg cig quas plawg,
   cov lug tsheb ntawm lub zwm txwv
   yog suavtawg cig laim quas lag.
  10Suavtawg tawm ntawm nwg lub xubndag
   ndwg lug yaam le dej ndwg.
  Muaj ntau txheeb leej ua koom rua nwg,
   muaj ntau vaam leej nyob ntawm nwg xubndag,
  tug tu plaub kuj txav txem,
   tej phoo ntawv kuj muab qheb ca.
11“Kuv tseed saib ntsoov vem tej lug khaav theeb kws tug kub miv miv hov saamswm has. Thaus kuv saib ntsoov, tug tsaj hov txawm raug muab tua pov tseg, nwg lub cev tuag muab ua puam tsuaj hab raug muab hlawv kub nyab taag. 12Cov tsaj kws tseed tshuav hov le fwjchim tswjfwm raug muab rhu pov tseg lawm, tassws puab txujsa tseed nyob moog txug ib lub caij hab ib lub swjhawm.
13“Kuv pum yug quas toog mo ntuj na cav muaj ib tug zoo le tuabneeg tug tub nrug tej fuab sau ntuj lug, nwg lug cuag tug kws ib txwm muaj nyob, hab raug coj lug rua ntawm tug kws ib txwm muaj nyob lub xubndag. 14Fwjchim tswjfwm hab fwjchim ci ntsaa ab hab lub tebchaws raug muab cob rua nwg, sub ib tsoom tuabneeg hab ib tsoom tebchaws hab tej tuabneeg kws has txhua yaam lug txhad yuav ua koom rua nwg, nwg tug fwjchim tswjfwm yuav tsw txawj pluj, hab nwg lub tebchaws yuav tsw raug puam tsuaj.
15“Kuv yog Taniyee, kuv ntxhuv sab heev hab tej zaaj yug quas toog huv kuv taubhau ua rua kuv ntshai. 16Kuv txhad txaav moog cuag ib tug kws sawv ntawd hab nug qhov tseeb txug tej nuav huvsw. Nwg txawm has rua kuv hab qha kuv paub tej hov lub ntsab has tas, 17‘Plaub tug nam tsaj luj hov yog plaub tug vaajntxwv kws yuav tshwm lug huv lub nplajteb. 18Tassws Vaajtswv kws luj dua ndais cov tuabneeg dawb huv yuav tau fwjchim kaav tebchaws, qhov kws kaav tebchaws hov yuav ua puab teej puab tug moog ib txhab ib txhws le.’
19“Mas kuv xaav paub qhov tseeb txug tug tsaj kws plaub kws tsw thooj le lwm tug tsaj huvsw, kws yog nyaum kawg muaj kaug nav hlau hab rau tooj lab, hab noj hab muab tsoo ua tej dwb daim hab xuas kwtaw ntaug tej kws noj tsw taag pov tseg. 20Hab xaav paub txug kaum tug kub kws nyob sau nwg taubhau hab tug kub kws hlaav tuaj hab peb tug kub daam dawg ntawm nwg xubndag, yog tug kub kws muaj qhov muag muaj qhov ncauj kws has tej lug khaav quas ntxhas, hab saib zoo yaam le luj dua lwm tug kub huvsw. 21Thaus kuv saib ntsoov, tug kub hov ua rog rua cov tuabneeg dawb huv hab kov yeej 22moog txug thaus tug kws ib txwm muaj nyob lug txug, hab txav txem tuaj Vaajtswv kws luj dua ndais cov tuabneeg dawb huv tog, hab txug swjhawm kws cov tuabneeg dawb huv tau fwjchim kaav.
23“Tug yawm hov has tas, ‘Tug tsaj kws plaub yog le nuav. Yuav muaj lub tebchaws kws plaub rua sau lub nplajteb kws yuav txawv tsw thooj le txhua lub tebchaws huvsw, nwg yuav noj thoob nplajteb hab muab tsuj hab muab tsoo ua tej dwb daim. 24Has txug kaum tug kub hov mas yuav muaj kaum tug vaajntxwv sawv tawm huv lub tebchaws hov lug. Dhau puab lawm yuav muaj dua ib tug tshwm lug tom qaab txawv tej kws nyob ua ntej, hab nwg yuav kov yeej peb tug vaajntxwv. 25Nwg yuav has lug tawm tsaam Vaajtswv kws luj dua ndais, hab yuav quab yuam tug kws luj dua ndais cov tuabneeg dawb huv, hab xaav tswvyim hloov lub caij nyoog hab tej kevcai. Puab yuav raug muab cob rua huv nwg txhais teg ib ncua swjhawm hab ob ncua hab ib nraab ncua. 26Tassws cov tu plaub yuav txav txem, mas yuav muab nwg tug fwjchim tswjfwm rhu ntawm nwg moog, yuav muab ua puam tsuaj lamswm taag nrho huvsw. 27Mas qhov kws kaav tebchaws hab fwjchim tswjfwm hab txhua lub tebchaws huv qaab ntuj le meej mom yuav raug muab rua tug kws luj dua ndais cov tuabneeg dawb huv, puab yuav muaj fwjchim kaav moog ib txhws, hab txhua lub tebchaws yuav zwm rua puab hab noog puab lug.’
28“Tej xwm txheej kuj kawg le nuav. Kuv yog Taniyee, mas tej kws kuv xaav ua rua kuv poob sab heev hab kuv lub ntsej muag thum xem taag. Tassws kuv khaws tej nuav ca rua huv kuv lub sab.”