13

Kết Án Các Tiên Tri Giả

1Lời của CHÚA đến với tôi, 2“Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại các tiên tri của I-sơ-ra-ên, những kẻ đang nói tiên tri. Hãy bảo những kẻ tự ý đặt ra những sứ điệp tiên tri ấy rằng, ‘Hãy nghe lời của CHÚA. 3CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Khốn thay cho các tiên tri dại dột, tức những kẻ nói theo ý riêng của mình dù chẳng hề thấy khải tượng nào.”’ 4Hỡi I-sơ-ra-ên, các tiên tri của ngươi giống như bầy chó hoang đào bới đống đổ nát. 5Các ngươi đã không đi lên để xây dựng lại những chỗ đổ vỡ ở bức tường của nhà I-sơ-ra-ên hầu nó được đứng vững khi bị tấn công trong ngày của CHÚA. 6Khải tượng chúng kể là điều không hề có, và sứ điệp tiên tri chúng công bố đều là bịa đặt. Chúng bảo, ‘CHÚA phán thế nầy,’ trong khi CHÚA không hề sai bảo chúng; thế mà chúng còn mong cho những lời chúng nói được ứng nghiệm!”
7“Khải tượng các ngươi thấy là điều không hề có và sứ điệp tiên tri các ngươi công bố chỉ là bịa đặt, thế mà các ngươi dám nói, ‘CHÚA phán,’ nhưng Ta không hề phán với các ngươi, có đúng thế không?”
8Vì thế, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Bởi vì các ngươi dám nói càn nói bướng và dám bịa đặt những khải tượng không hề có, nên Ta chống lại các ngươi,” CHÚA Hằng Hữu phán vậy. 9“Tay Ta sẽ chống lại các tiên tri bịa đặt các khải tượng và công bố những lời tiên tri giả dối. Chúng sẽ không được ở trong hàng mưu sĩ của dân Ta. Tên chúng sẽ không được liệt kê vào sổ danh bộ của nhà I-sơ-ra-ên. Chúng sẽ không được vào trong đất của I-sơ-ra-ên. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA Hằng Hữu. 10Bởi vì chúng đã xúi giục dân Ta đi lạc đường, bằng cách bảo rằng ‘Bình an!’ trong khi chẳng có bình an chi cả. Trong khi người ta muốn xây tường cho chắc chắn, kìa, chúng bảo hãy lấy hồ kém phẩm chất để xây. 11Hãy nói với những kẻ dùng hồ kém phẩm chất để xây ấy rằng, ‘Tường đó sẽ đổ xuống.’ Rồi đây sẽ có mưa lớn tuôn nước lũ xuống, các trận mưa đá sẽ đổ xuống, và gió bão sẽ làm cho nó đổ xuống. 12Chắc chắn tường ấy sẽ đổ xuống. Khi ấy người ta há sẽ không hỏi các ngươi, ‘Ủa, chớ hồ các người đã dùng để xây đâu rồi?’ hay sao?”
13Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Trong cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ cho cơn giông bão thổi đến; trong cơn tức giận của Ta, Ta sẽ cho mưa lũ trút xuống; trong cơn nổi trận lôi đình của Ta, Ta sẽ cho mưa đá lớn đổ xuống để tiêu diệt chúng. 14Ta sẽ phá đổ bức tường các ngươi đã xây bằng hồ kém phẩm chất, khiến nó đổ nhào xuống đất, phơi bày cả nền móng ra. Nó sẽ đổ xuống và các ngươi sẽ bị diệt chung với nó. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA. 15Như thế Ta sẽ thực hiện xong cơn thịnh nộ của Ta đối với bức tường và đối với những kẻ dùng hồ kém phẩm chất xây tường, rồi Ta sẽ nói với các ngươi, ‘Tường ấy không còn nữa, những kẻ dùng hồ kém phẩm chất để xây nó cũng không còn nữa.’ 16Ðó là các tiên tri của I-sơ-ra-ên, những kẻ đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem, những kẻ đã cho rằng chúng đã thấy các khải tượng bình an cho thành ấy, nhưng chẳng có bình an chi cả,” CHÚA Hằng Hữu phán vậy.
17“Cũng vậy, hỡi con người, hãy để mặt ngươi chống lại các ái nữ của dân ngươi, những kẻ đã tự ý đặt ra các sứ điệp tiên tri. Hãy nói tiên tri chống lại chúng. 18Hãy bảo chúng, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Khốn thay cho những kẻ đã dùng các thủ đoạn và đóng bộ mặt đạo đức giả để hại chết biết bao người. Các ngươi há có thể săn bắt mạng sống của dân Ta và giữ mạng của các ngươi được sao? 19Các ngươi đã dám xúc phạm đến Ta. Chỉ vì vài nắm lúa mạch và vài miếng bánh mì mà các ngươi giết những người không đáng chết và để sống những kẻ không đáng sống, bằng cách nói dối với dân Ta, những kẻ muốn yên thân nên phải nghe theo những lời nói dối.”’” 20Vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta chống lại các thủ đoạn của các ngươi, những thứ các ngươi dùng để săn bắt mạng người như săn bắt chim. Ta sẽ xé toạc nó ra khỏi tay áo các ngươi, và để người ta, những mạng sống các ngươi đã săn bắt như săn bắt chim, được thoát mạng. 21Ta cũng sẽ lột trần bộ mặt thật của các ngươi và giải thoát dân Ta khỏi tay các ngươi. Chúng sẽ không còn là những con mồi trong tay các ngươi nữa. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA. 22Ngoài ra các ngươi đã làm buồn lòng những người công chính, những người Ta không muốn họ buồn lòng, bằng những lời nói dối. Các ngươi đã làm cho tay của kẻ ác càng thêm mạnh, nên nó không chịu quay khỏi đường lối ác của nó để cứu lấy mạng nó. 23Vì thế, các ngươi sẽ không còn nói về những khải tượng không hề có và sẽ không còn công bố những sứ điệp tiên tri bịa đặt nữa, vì Ta sẽ cứu dân Ta khỏi tay các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”