13

Các tiên tri giả

1Đấng Hằng Hữu phán bảo tôi: 2“Con loài người! Con hãy nói tiên tri nghịch với các tiên tri của Y-sơ-ra-ên, là những kẻ nói tiên tri theo ý mình: Hãy nghe lời Chúa! 3Chúa Hằng Hữu phán: Khốn cho các tiên tri điên dại, cứ dùng trí tưởng tượng mà bịa đặt khải tượng mặc dù không bao giờ thấy khải tượng! 4Này, Y-sơ-ra-ên! Đoàn tiên tri các ngươi cũng giống như chồn cáo trong sa mạc. 5Các tiên tri giả ơi, các ngươi không nên sửa chữa các nơi đổ nát trên tường lũy, cũng không xây tường thành vững chải bảo vệ nhân dân giữa cuộc chiến tranh, trong ngày Chúa đoán phạt. 6,7Các ngươi chỉ bịa đặt khải tượng và bói khoa giả dối, thế mà các ngươi mạo nhận là do Chúa phán dạy, mặc dù Ta không bảo các ngươi một lời! 8Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: Vì các ngươi bịa đặt lời tiên tri và khải tượng giả dối, nên Ta chống nghịch các ngươi, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 9Tay Ta sẽ chống đánh các tiên tri bịa đặt khải tượng và bói khoa giả dối. Chúng sẽ bị khai trừ ra khỏi cộng đồng dân Ta, sẽ bị gạch tên trong sổ bộ của Y-sơ-ra-ên, và sẽ không còn được đặt chân lên quê cha đất tổ; và các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.

10Chúng lừa bịp dân Ta, dẫn dân vào con đường sai lạc bằng cách hứa thực hiện 'Bình an' mà chẳng có bình an! Dân Ta xây bức tường không vững, thế mà chúng cứ quét vôi che đậy và khen ngợi giả dối! 11Hãy bảo các thợ nề tán tận lương tâm ấy: Kìa, bức tường sẽ sập đổ. Mưa lụt sẽ kéo đến! Mưa đá sẽ đổ xuống! Gió bão sẽ phá tan! 12Khi tường sụp đổ, nhân dân sẽ chất vấn các ngươi: Lớp nước vôi của các ông có giúp ích gì đâu! Tại sao các ông không nói thật cho chúng tôi biết từ trước?

13Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: "Trong cơn phẫn nộ, Ta sẽ cho gió bão lật đổ, nước lụt giật sập, mưa đá tàn phá. 14Bức tường các ngươi quét vôi sẽ bị Ta đập tan đến tận nền móng. Tường sẽ sập đổ tan tành và tiêu diệt các ngươi trong đó. Và các , ngươi sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu. 15Ta sẽ đổ cơn phẫn nộ Ta trên bức tường cũng như trên những kẻ quét vôi che đậy. Ta sẽ bảo các ngươi: Tường không còn nữa, những kẻ quét vôi cũng vậy. 16Đó là các tiên tri Y-sơ-ra-ên từng nói tiên tri nịnh bợ ở Giê-ru-sa-lem, từng thấy khải tượng bình an cho thành phố ấy mà không có bình an chi hết, Chúa Hằng Hữu phán vậy.

17“Con loài người! Con hãy chống đối các nữ tiên tri đã mạo nhận được Chúa truyền cho sứ điệp. 18Con hãy bảo chúng: Khốn cho đám phụ nữ đi săn linh hồn dân Ta cả già lẫn trẻ, bằng cách cột bùa chú nơi cườm tay dân Ta,đội voan ma thuật trên đầu chúng và bán bùa xá tội, chỉ nhằm mục đích trục lợi. 19Chỉ vì các món lợi nhỏ mọn ấy mà các ngươi báng bổ Danh Ta giữa dân Ta, giết chết những linh hồn không đáng chết, và cứu sống những linh hồn không đáng sống, bằng cách lừa gạt dân Ta với những lời giả dối hay sao? 20Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: Này, Ta ghét những tấm băng các ngươi dùng để săn linh hồn như đặt bẫy chim. 21Ta sẽ xé tan các tấm voan dài của các ngươi và phóng thích các linh hồn các ngươi đã bắt, như thả chim bay đi; các ngươi sẽ chẳng bao giờ săn bắt được nữa; và các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu.

22Các ngươi đã dùng lời dối gạt làm buồn lòng người công chính mà Ta không hề làm buồn. Các ngươi tăng cường cánh tay kẻ gian ác đến nỗi nó không hối cải để được sống. 23Vì thế, các ngươi sẽ không còn thấy khải tượng bịa đặt, bói khoa giả dối. Ta sẽ giải phóng dân Ta khỏi tay các ngươi, và các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Hằng Hữu."