30

Khúc Ai Ca cho Ai-cập

1Lời của CHÚA đến với tôi, 2“Hỡi con người, hãy nói tiên tri, hãy nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Hãy khóc than, ‘Hỡi ôi, ngày khốn khổ đã đến rồi!’
  3Ngày ấy đang đến gần;
  Ngày của CHÚA đang đến gần;
  Ðó là một ngày u ám;
  Ngày tận số của dân ngoại.
  4Gươm đao sẽ đến trên Ai-cập,
  Thống khổ sẽ đến với Ê-thi-ô-pi;
  Người chết nằm la liệt ở Ai-cập;
  Chúng sẽ lấy đi của cải của nó;
  Các nền tảng của nó sẽ bị phá tan.
  5Ê-thi-ô-pi, Pút, Lút, các dân Ả-rập, Li-by-a,
  Và các dân đồng minh trong xứ sẽ bị gươm ngã chết với chúng.”
  6CHÚA phán thế nầy,
  “Kẻ nào ủng hộ Ai-cập sẽ ngã chết,
  Quyền lực kiêu hùng của nó sẽ đổ nhào;
  Từ Mích-đôn cho đến Sy-ê-nê, chúng sẽ bị gươm ngã chết,”
  CHÚA Hằng Hữu phán.
  7“Chúng sẽ trở nên hoang tàn giữa các quốc gia bị hoang tàn;
  Các thành của chúng sẽ nằm trong số các thành bị hoang phế.
  8Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA,
  Khi Ta châm lửa cho Ai-cập bốc cháy,
  Và tất cả những kẻ đến giúp nó đều bị tiêu diệt.
9Ngày đó, các sứ giả sẽ vâng lệnh Ta xuống tàu ra đi, khiến Ê-thi-ô-pi đang sống an toàn bỗng dưng phải kinh hoàng, và nỗi thống khổ sẽ ập đến trên chúng trong ngày Ai-cập bị tận diệt, vì này, ngày ấy đang đến.”
10CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Ta sẽ diệt sạch đoàn quân đông đảo của Ai-cập bằng tay của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn.
  11Nó và quân đội của nó,
  Quân đội tàn bạo nhất trong các dân sẽ được đem đến để tiêu diệt nước ấy;
  Chúng sẽ tuốt gươm ra đánh giết ở Ai-cập,
  Và làm khắp nước đó đầy thây người chết.
  12Ta sẽ làm cho các dòng sông của nó trở nên khô cạn,
  Và sẽ bán nước đó vào tay phường hung ác.
  Ta sẽ dùng tay quân ngoại xâm biến đất ấy và mọi vật trong đất ấy ra hoang tàn.
  Ta, CHÚA, đã phán vậy.”

  13CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Ta sẽ tiêu diệt các thần tượng và dứt bỏ khỏi Mêm-phít các hình tượng;
  Tại Ai-cập sẽ không còn ai làm lãnh tụ,
  Ta sẽ để Ai-cập sống trong lo âu sợ sệt.
  14Ta sẽ biến Pát-rô thành một nơi hoang phế điêu tàn,
  Ta sẽ châm lửa đốt Xô-an cháy rụi,
  Và thi hành các án phạt đối với Thê-be.

  15Ta sẽ trút cơn giận của Ta trên Pê-lu-si-um, thành trì kiên cố của Ai-cập,
  Và tiêu diệt đoàn quân đông đúc của Thê-be.
  16Ta sẽ châm lửa đốt Ai-cập,
  Pê-lu-si-um sẽ quằn quại trong đau đớn,
  Thê-be sẽ bị chọc thủng,
  Và Mêm-phít sẽ bị tấn công ngay giữa ban ngày.
  17Các chiến sĩ trẻ của Ôn và Pi Bê-sết sẽ bị gươm ngã gục;
  Dân trong các thành đó sẽ bị bắt đem đi lưu đày.
  18Tại Tê-háp-nê-he, ban ngày sẽ trở nên tối mịt,
  Khi Ta bẻ gãy ách thống trị của Ai-cập,
  Khi quyền lực kiêu hùng của nó bị tiêu diệt;
  Khói cháy thành sẽ biến thành một đám mây đen bao phủ;
  Dân các thành phụ thuộc của nó sẽ bị đem lưu đày.
  19Như thế Ta sẽ thi hành án phạt của Ta đối với Ai-cập;
  Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”’”

Tuyên Án Pha-ra-ôn

20Vào ngày mồng bảy, tháng Giêng, năm thứ mười một, lời của CHÚA đến với tôi, 21“Hỡi con người, Ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn vua Ai-cập. Này, nó sẽ không được băng lại cho lành hay được bó thuốc chữa trị hầu có thể phục hồi sức lực để cầm gươm.” 22Vậy, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta chống lại Pha-ra-ôn vua Ai-cập và sẽ bẻ gãy đôi tay nó, cả cánh tay còn mạnh và cánh tay đã gãy, và Ta sẽ khiến thanh gươm rơi khỏi tay nó. 23Ta sẽ rải người Ai-cập ra giữa các dân và phân tán chúng ra khắp các nước. 24Ta sẽ làm cho cánh tay của vua Ba-by-lôn trở nên vững mạnh và trao thanh gươm của Ta vào tay nó; nhưng Ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, và nó sẽ rên rỉ trước mặt kẻ thù của nó với những tiếng rên đau đớn của kẻ bị tử thương. 25Ta sẽ làm vững mạnh cánh tay của vua Ba-by-lôn, nhưng cánh tay của Pha-ra-ôn sẽ bị xụi xuống. Chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi Ta trao thanh gươm của Ta vào tay vua Ba-by-lôn. Nó sẽ vung gươm ấy ra chống lại đất Ai-cập. 26Sau đó Ta sẽ rải người Ai-cập ra giữa các dân và phân tán chúng ra khắp các nước. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”