13

Tơlơi Klă Kơđi Kơ Ƀing Pô Pơala Ƀlŏr

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing pô pơala ƀing Israel bĕ, jing ƀing hlak laĭ lui hlâo. Laĭ bĕ kơ ƀing hlơi pô laĭ lui hlâo mơ̆ng tơlơi pơmĭn mă gơñu pô tui anai, ‘Hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh! 3Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Răm ƀăm yơh kơ ƀing pô pơala mlŭk jing ƀing đuaĭ tui hăng jua pơmĭn gơñu pô laih anŭn ƀu ƀuh tơlơi pơƀuh hơget gĕt ôh mơ̆ng Yahweh! 4Ƀing pô pơala gih, Ơ ƀing Israel, jing kar hăng ƀing asâo tan amăng anih răm rai yơh. 5Ƀing gih, jing ƀing pô pơala, aka ƀu đĭ nao laih ôh pơ anih pơčah ƀơi pơnăng kiăng kơ pơkra glaĭ kơ sang anŏ ƀing Israel kiăng kơ pơnăng anŭn dŏ kơjăp amăng tơlơi pơblah ƀơi hrơi Yahweh. 6Khul tơlơi pơƀuh gơñu jing soh laih anŭn tơlơi laĭ lui hlâo gơñu jing ƀlŏr. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Yahweh pơhiăp laih,” tơdang Yahweh ƀu hơmâo pơkiaŏ nao ôh ƀing gơñu, samơ̆ ƀing gơñu čang rơmang hơdôm boh hiăp krep truh hĭ. 7Ƀing gih, jing ƀing pô pơala, hơmâo ƀuh laih hơdôm tơlơi pơƀuh soh laih anŭn ƀing gih hơmâo laĭ laih tơdang ƀing gih laĭ tui anai, “Yahweh pơhiăp laih,” wơ̆t tơdah Kâo ƀu hơmâo pơhiăp hăng ƀing gih ôh.
8“ ‘Hơnŭn yơh anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Yuakơ khul boh hiăp soh laih anŭn khul tơlơi pơƀuh ƀlŏr gih, Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. 9Tơngan Kâo či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing pô pơala jing ƀing ƀuh khul tơlơi pơƀuh soh laih anŭn khul tơlơi laĭ lui hlâo ƀlŏr gơñu. Ƀing gơñu ƀu či lŏm kơ ƀing phat kơđi ƀing ană plei Kâo hăng arăng ƀu yap ôh ƀing gơñu amăng pra̱ng anăn sang anŏ ƀing Israel laih anŭn ƀing gơñu ƀu či mŭt amăng anih lŏn ƀing Israel ôh. Giŏng anŭn, ƀing gih, jing ƀing pô pơala, či thâo krăn yơh Kâo jing Khua Yang Yahweh.
10“ ‘Yuakơ ƀing gơñu dui ba ƀing ană plei Kâo jrôk jơlan tơdang ƀing gơñu laĭ tui anai, “Rơnŭk rơno̱m yơh,” tơdang ƀu hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m ôh, anŭn jing kar hăng tơdang pơdơ̆ng đĭ pơnăng ƀu kơjăp, ƀing gơñu go̱m hĭ hăng ia čur kô̱̆. 11Hơnŭn yơh, ruai bĕ kơ ƀing hlơi pô go̱m hĭ pơnăng plei anŭn hăng ia čur kô̱̆ anŭn kơ tơlơi pơnăng anŭn či glưh hĭ yơh. Hơjan či truh amăng tơlơi rơbŭ laih anŭn Kâo či brơi rai hơjan ple̱r tơlŏ lê̆ trŭn wơ̆t hăng angĭn kơtang yơh či thut. 12Tơdang pơnăng glưh hĭ, ƀing ană plei či tơña kơ ƀing gih tui anai, “Pơpă ia čur kô̱̆ ƀing gih go̱m hĭ ƀơi pơnăng anŭn lĕ?”
13“ ‘Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Amăng tơlơi Kâo hil yơh Kâo či pŏk tơbiă angĭn kơtang, hơjan ple̱r tơlŏ laih anŭn hơjan rơbŭ kiăng kơ pơrai kơtang. 14Kâo či pơrai hĭ pơnăng ƀing gih hơmâo pik hĭ laih hăng ia čur kô̱̆ laih anŭn pơtơhnă̱ hĭ kiăng kơ lui atur jing hĭ đôč đač. Tơdang pơnăng anŭn glưh trŭn, ƀing gih či răm rai hĭ amăng anŭn laih anŭn ƀing gih či thâo krăn yơh Kâo jing Yahweh. 15Tui anŭn, Kâo či hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơnăng anŭn laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing hlơi pô go̱m hĭ pơnăng anŭn hăng ia čur kô̱̆. Kâo či pơhiăp hăng ƀing gih tui anai, “Pơnăng răm rai laih laih anŭn ƀing hlơi pô hơmâo pik laih ia čur kô̱̆ ƀơi anŭn ăt răm rai hĭ mơ̆n. 16Anŭn jing ƀing pô pơala ƀing Israel, jing ƀing laĭ lui hlâo kơ plei Yerusalaim laih anŭn ƀuh khul tơlơi pơƀuh rơnŭk rơno̱m brơi kơ plei anŭn yơh tơdang ƀu hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m ôh.” Anŭn yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’
17“Ră anai, Ơ ană mơnuih hơi, lăng bĕ ƀơi ƀing đah kơmơi ƀing ană plei ih, jing ƀing laĭ lui hlâo mơ̆ng tơlơi pơmĭn mă gơñu pô. Laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng ƀing gơñu tui anai, 18‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Răm ƀăm yơh kơ ƀing đah kơmơi, jing ƀing sĭt hrĕ pơjâo ƀơi abih bang tơkuai tơngan gơñu laih anŭn pơkra sĭt jă̱ khăn go̱m akŏ gơñu kiăng kơ ƀač čơđo̱ng kơ ƀing arăng. Ƀing gih kiăng ƀač čơđo̱ng kơ tơlơi hơdip ƀing ană plei Kâo samơ̆ răk pioh hĭ tơlơi hơdip gih pô. 19Ƀing gih hơmâo ƀrưh mơhiăh laih kơ Kâo amăng ƀing ană plei Kâo kiăng kơ mă tŭ ƀiă kơpŏt pơdai kơtur laih anŭn ƀiă čơđeh gơnam ƀơ̆ng. Hăng tơlơi ƀing gih ƀlŏr kơ ƀing ană plei Kâo, jing ƀing hơmư̆ tui tơlơi ƀlŏr, ƀing gih hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing mơnuih ƀu lăp kơ tŭ djai ôh laih anŭn pioh hơdip ƀing mơnuih ƀu lăp kơ tŭ hơdip.
20“ ‘Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul hrĕ pơjâo gih jing gơnam ƀing gih ƀač čơđo̱ng kơ ƀing ană plei Kâo kar hăng arăng ƀač mă khul čim, laih anŭn Kâo či hơñăk mă ƀing gơñu mơ̆ng hơpăl tơngan gih. Kâo či pơrơngai hĭ ƀing mơnuih ƀing gih ƀač čơđo̱ng laih kar hăng ƀač mă čim anŭn. 21Kâo či hek hĭ khul khăn go̱m gih hăng pơklaih hĭ ƀing ană plei Kâo mơ̆ng tơngan tơlơi dưi gih, laih anŭn ƀing gơñu ƀu či lê̆ amăng tơlơi dưi gih dơ̆ng tah. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh. 22Yuakơ ƀing gih, jing ƀing pô pơala đah kơmơi, pơtah hơtai hĭ laih ƀing tơpă hơnơ̆ng hăng tơlơi pơhiăp ƀlŏr gih, tơdang Kâo ƀu brơi rai tơlơi rơngot ôh kơ ƀing gơñu, laih anŭn yuakơ ƀing gih hơmâo pơtrŭt laih kơ ƀing sat ƀai ƀu wĕh đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng khul jơlan sat ƀai gơñu kiăng pơklaih hĭ tơlơi hơdip gơñu, 23tui anŭn ƀing gih ƀu či ƀuh khul tơlơi pơƀuh soh hăng tơlơi laĭ lui hlâo ƀlŏr dơ̆ng tah. Kâo či pơklaih hĭ ƀing ană plei Kâo mơ̆ng tơngan tơlơi dưi gih. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.’ ”