26

(26:1 - 28:20)

SỰ THƯƠNG KHÓ, SỰ CHẾT, VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

Âm Mưu Giết Chúa

(Mác 14:1-2; Lu 22:1-2; Gg 11:45-53)

1Khi Ðức Chúa Jesus đã nói xong những điều ấy, Ngài nói với các môn đồ Ngài, 2“Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa là đến Lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị phản nộp để bị đóng đinh.”
3Khi ấy các trưởng tế và các trưởng lão trong dân họp lại trong dinh Thượng Tế Cai-a-pha 4để bàn mưu lén bắt Ðức Chúa Jesus và giết đi. 5Nhưng họ lại nói, “Ðừng nên làm trong kỳ lễ kẻo dân sẽ nổi loạn.”

Chúa Ðược Xức Dầu tại Bê-tha-ni

(Mác 14:3-9; Gg 12:1-8)

6Khi Ðức Chúa Jesus ở tại Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người mắc bịnh ngoài da, 7một phụ nữ đến gần Ngài, mang theo một bình ngọc đựng dầu thơm rất đắt giá. Nàng đổ dầu thơm ấy trên đầu Ngài trong khi Ngài đang ngồi dùng bữa. 8Khi các môn đồ Ngài thấy vậy, họ nổi giận và nói, “Tại sao lại phí của như thế? 9Vì dầu ấy có thể bán được một số tiền lớn để giúp đỡ người nghèo.”
10Nhưng Ðức Chúa Jesus biết điều ấy, Ngài phán với họ, “Tại sao các ngươi làm khó nàng? Nàng đã làm một việc tốt cho Ta. 11Vì các ngươi luôn có người nghèo với mình, nhưng các ngươi không có Ta luôn đâu. 12Khi nàng đổ dầu trên mình Ta, nàng chuẩn bị Ta để chôn cất. 13Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong khắp thế gian, nơi nào Tin Mừng nầy được rao giảng, những gì nàng đã làm cho Ta cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ nàng.”

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt Phản Chúa

(Mác 14:10-11; Lu 22:3-6)

14Bấy giờ một trong mười hai sứ đồ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến gặp các trưởng tế, 15và nói, “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền nếu tôi nộp Người ấy cho các ông?” Họ thỏa thuận trả cho hắn ba mươi miếng bạc. 16Từ lúc ấy hắn bắt đầu tìm dịp để phản nộp Ngài.

Chúa Ăn Lễ Vượt Qua với Các Môn Ðồ của Ngài

(Mác 14:12-21; Lu 22:7-14, 21-23; Gg 13:21-30)

17Vào ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Thầy muốn chúng con chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?”
18Ngài đáp, “Hãy vào trong thành, gặp một người, và nói với người ấy, ‘Thầy bảo: Giờ Ta sắp đến. Ta sẽ giữ Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở nhà ngươi.’”
19Các môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jesus đã bảo, và họ chuẩn bị bữa ăn cho Lễ Vượt Qua.
20Tối đến Ngài ngồi vào bàn với mười hai môn đồ. 21Trong bữa ăn, Ngài nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.”
22Các môn đồ buồn lắm. Họ bắt đầu lần lượt hỏi Ngài, “Lạy Chúa, chắc chắn không phải là con, phải không?”
23Ngài trả lời và nói, “Người đưa tay chấm bánh vào tô với Ta sẽ phản Ta. 24Con Người sẽ đi y như lời đã viết về Người, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn.”
25Giu-đa, kẻ phản Ngài, đáp lời và nói, “Thưa Thầy, không lẽ là con sao?”
 Ngài nói với hắn, “Chính ngươi đã nói thế.”

Chúa Thiết Lập Tiệc Thánh

(Mác 14:22-26; Lu 22:14-20; 1 Cô 11:23-25)

26Trong khi họ dùng bữa, Ðức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy lấy và ăn; đây là thân thể Ta.”
27Kế đó Ngài lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy uống chén nầy, tất cả các ngươi, 28vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước mới đã đổ ra để nhiều người được tha tội. 29Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày đó, ngày Ta uống nước nho mới với các ngươi trong vương quốc của Cha Ta.”
30Sau khi hát một bài thánh ca, họ đi ra để lên Núi Ô-liu.

Chúa Nói Trước Về Việc Phi-rơ Chối Ngài

(Mác 14:27-31; Lu 22:31-34; Gg 13:36-38)

31Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ðêm nay, tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ Ta, vì có lời chép rằng,
  ‘Ta sẽ đánh người chăn, và bầy chiên sẽ tản lạc.’
  32Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.”
33Phi-rơ lên tiếng và nói với Ngài, “Dù tất cả bỏ đi vì cớ Thầy, con sẽ không bao giờ lìa bỏ Thầy đâu.”
34Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Quả thật, Ta nói với ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.”
35Phi-rơ thưa với Ngài, “Dù con phải chết với Thầy, con sẽ không chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ đều nói như vậy.

Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

(Mác 14:32-42; Lu 22:39-46)

36Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng kia cầu nguyện.”
37Ngài đem Phi-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê theo, rồi Ngài bắt đầu buồn rầu và sầu não. 38Ngài nói với họ, “Linh hồn Ta buồn bã gần chết. Hãy ở đây và thức canh với Ta.”
39Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”
40Sau đó Ngài trở lại chỗ các môn đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, “Thế thì các ngươi không thể thức canh với Ta một giờ sao? 41Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”
42Ngài lại đi lần thứ hai và cầu nguyện, “Lạy Cha của con, nếu chén nầy không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”
43Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đồ vẫn còn ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi, 44Ngài rời họ một lần nữa, đi cách ra một khoảng, và cầu nguyện lần thứ ba. Ngài cũng cầu nguyện như lần trước. 45Sau đó Ngài trở lại với các môn đồ và nói, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Nầy, giờ đã đến, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Nầy, kẻ phản Ta đã đến.”

Chúa Phó Mình Cho Kẻ Ác

(Mác 14:43-50; Lu 22:47-53; Gg 18:3-12)

47Khi Ngài còn đang nói thì Giu-đa, một trong mười hai môn đồ, tiến đến; hắn dẫn theo một đám đông với gươm giáo gậy gộc do các trưởng tế và các trưởng lão trong dân sai đi. 48Trước đó, tên phản bội đã cho họ một ám hiệu, “Hễ người nào tôi ôm hôn, các ông hãy bắt ngay người ấy.”
49Lập tức hắn đến gần Ðức Chúa Jesus và nói, “Chào Thầy,” rồi hắn ôm hôn Ngài.
50Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Bạn ơi, bạn đến đây để làm gì hãy làm đi.” Bấy giờ chúng đến gần, tra tay trên Ðức Chúa Jesus, và bắt Ngài.
51Kìa, một trong những người đang ở với Ðức Chúa Jesus vung tay rút gươm của mình ra và chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt vành tai người ấy. 52Ðức Chúa Jesus phán với người ấy, “Hãy tra gươm ngươi vào vỏ, vì ai sử dụng gươm sẽ chết bằng gươm. 53Ngươi không nghĩ rằng Ta có thể cầu xin Cha Ta, và Ngài sẽ lập tức sai hơn mười hai đạo thiên binh đến cho Ta sao? 54Nhưng nếu thế, làm sao điều Kinh Thánh chép phải xảy ra như thế nầy có thể được ứng nghiệm?”
55Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với đám đông, “Sao các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt Ta như bắt trộm cướp vậy? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt Ta. 56Nhưng tất cả những điều nầy phải xảy ra, để lời các đấng tiên tri đã nói trước trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”
 Bấy giờ tất cả môn đồ Ngài đều bỏ Ngài mà trốn hết.

Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái Xét Xử Chúa

(Mác 14:53-65; Lu 22:54-55, 63-71; Gg 18:13-14, 19-24)

57Những kẻ bắt Ðức Chúa Jesus dẫn Ngài đến dinh Thượng Tế Cai-a-pha. Các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão đã tề tựu sẵn tại đó. 58Trong khi đó Phi-rơ đi theo Ngài xa xa; ông vào tận trong sân của dinh thượng tế. Khi vào được trong sân rồi, ông ngồi xuống với các cảnh binh để xem kết cuộc sẽ ra sao.
59Bấy giờ các trưởng tế và cả Hội Ðồng tìm chứng dối để vu cáo Ðức Chúa Jesus hầu có thể kết án tử hình Ngài, 60nhưng họ không tìm được điều nào, mặc dầu có lắm kẻ đứng ra làm chứng dối. Sau cùng có hai kẻ bước ra 61và nói, “Người nầy đã nói rằng, ‘Ta có thể phá đền thờ của Ðức Chúa Trời và xây lại trong ba ngày.’”
62Vị thượng tế đứng dậy và nói với Ngài, “Ngươi không trả lời sao? Những người nầy tố cáo ngươi điều gì thế?”
63Nhưng Ðức Chúa Jesus vẫn im lặng. Vị thượng tế nói với Ngài, “Ta buộc ngươi thề trước mặt Ðức Chúa Trời hằng sống, rồi nói cho chúng ta biết: Có phải ngươi là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời không?”
64Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Ðúng như ngươi đã nói. Hơn nữa, Ta nói với các ngươi, từ nay trở đi, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Ðấng Quyền Năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến.”
65Bấy giờ vị thượng tế xé toạc áo choàng của ông ra và nói, “Hắn đã phạm thượng! Tại sao chúng ta phải cần người làm chứng nữa? Ðấy, quý vị đã nghe những lời phạm thượng của hắn rồi đó. 66Quý vị nghĩ sao?”
 Họ trả lời, “Hắn thật đáng chết.”
67Bấy giờ họ nhổ vào mặt Ngài và đánh Ngài. Có mấy kẻ tát Ngài 68và nói, “Hỡi Ðấng Christ, hãy nói tiên tri cho chúng tôi biết, ai đã đánh ông đó?”

Phi-rơ Chối Chúa

(Mác 14:66-72; Lu 22:56-62; Gg 18:15-18, 25-27)

69Khi ấy Phi-rơ đang ngồi ở ngoài sân; một cô tớ gái đến gần ông và nói, “Ông cũng là người của ông Jesus người Ga-li-lê.”
70Nhưng Phi-rơ chối phăng trước mặt mọi người rằng, “Tôi không biết cô nói gì.” 71Nói xong ông bỏ đi ra cổng.
 Một cô tớ gái khác thấy ông, cô ấy nói với những người đứng đó, “Ông nầy là người của ông Jesus ở Na-xa-rét đó.”
72Ông lại chối nữa và thề, “Tôi không biết người ấy.”
73Một lát sau những người đứng đó đến gần và nói với Phi-rơ, “Chắc chắn ông là người trong bọn đó rồi. Giọng địa phương của ông đã tố cáo ông.”
74Bấy giờ Phi-rơ bắt đầu nguyền rủa và thề, “Tôi không biết người ấy.” Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. 75Phi-rơ nhớ lại những lời Ðức Chúa Jesus đã nói, “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông đi ra và khóc lóc đắng cay.