4

Chúa Chịu Ác Quỷ Cám Dỗ

(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)

1Kế đó Ðức Chúa Jesus được Ðức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. 2Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những viên đá nầy trở thành bánh đi.”
4Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng,
  ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi,
  Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Ðức Chúa Trời.’”
5Sau đó Ác Quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6rồi nói với Ngài,
 “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng,
  ‘Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi,’ và
  ‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,
  Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’”
7Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Cũng có lời chép rằng,
‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”
8Ác Quỷ lại đem Ngài lên một núi rất cao, chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng, 9đoạn nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều nầy, nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lạy ta.”
10Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta, vì có lời chép rằng,
  ‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’”
11Ác Quỷ bèn lìa khỏi Ngài, và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài.

(4:12 – 25:46)

LỜI GIẢNG VÀ VIỆC LÀM CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

Chúa Bắt Ðầu Giảng Ðạo

(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)

12Khi nghe tin Giăng đã bị tù, Ngài rút lui về Ga-li-lê. 13Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến ngụ tại Ca-phác-na-um, thành nằm bên bờ biển, thuộc địa phận Xê-bu-lun và Náp-ta-li, 14để làm ứng nghiệm lời Tiên Tri I-sai-a đã nói,
  15“Hỡi đất của Xê-bu-lun và đất của Náp-ta-li,
  Vùng đất nằm bên con đường ra biển, bên kia Sông Giô-đanh,
  Hỡi Ga-li-lê, miền đất thuộc về dân ngoại,
  16Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn;
  Những người đang ngồi trong vùng và bóng của tử thần,
  Một vầng chân quang đã bừng lên cho họ.”
17Bắt đầu từ đó Ðức Chúa Jesus giảng và nói rằng, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)

18Trong khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em, Si-môn cũng gọi là Phi-rơ và Anh-rê em ông ấy; họ đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ. 19Ngài nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 20Họ liền bỏ lưới và theo Ngài.
21Từ chỗ đó Ngài đi thêm một quãng nữa và thấy hai anh em khác, Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy, đang ở trên thuyền với Xê-bê-đê cha họ, và đang vá lưới; Ngài gọi họ. 22Họ lập tức rời thuyền và cha họ, và theo Ngài.

Chúa Chữa Bịnh

(Lu 6:17-19)

23Ðức Chúa Jesus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng của Vương Quốc, và chữa lành cho dân mọi thứ ốm đau và tật bịnh. 24Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp cõi Sy-ri-a. Người ta đem đến Ngài những người mắc đủ thứ bịnh tật; nào những người bị đau nhức, quỷ ám, kinh phong, và bại liệt, và Ngài chữa lành cho họ. 25Những đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Ðê-ca-pô-li, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và miền bên kia Sông Giô-đanh lũ lượt theo Ngài.