26

Cov Thawjcoj Nrhiav Kev Ntes Yexus

(Malakaus 14.1-2; Lukas 22.1-2; Yauhas 11.45-53)

1Thaum Yexus qhia tej no rau lawv tas lawm, nws hais rau cov thwjtim hais tias, 2“Nej twb paub lawm hais tias, tshuav ob hnub xwb txog lub caij ua Kevcai Hla Dhau, thiab luag yuav muab Neeg Leej Tub coj mus ntsia rau saum ntoo khaublig.”
3Cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov txwjlaug tuaj ua ke sablaj hauv tus Povthawj Hlob Kaiyafas tsev, 4nrhiav kev yuav ntes Yexus twjywm coj mus tua povtseg. 5Lawv hais tias, “Peb tsis txhob ntes nws thaum sawvdaws tabtom ua kevcai, nyob tsam tej pejxeem yuav ntxhov.”

Muab Roj Tsw Qab Hliv Rau Yexus Taubhau

(Malakaus 14.3-9; Yauhas 12.1-8)

6Thaum Yexus nyob hauv Ximoos, tus uas thaud mob ruas ib zaug lawm lub tsev tom lub zos Npethanis. 7Thaum Yexus tabtom noj mov muaj ib tug pojniam nqa ib hwj roj tsw qab uas kim heev tuaj hliv rau Yexus taubhau. 8Thaum cov thwjtim pom li ntawd, lawv tsis txaus siab thiab hais tias, “Ua li cas muab cov roj tsw qab ntawd nkim povtseg? 9Yog muab hwj roj ntawd muag yuav tau nyiaj ntau, thiab muab cov nyiaj ntawd mus pub rau cov neeg pluag kuj zoo dua!”
10Yexus twb paub tej uas lawv hais ntawd lawm, nws hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej ua rau tus pojniam no nyuaj siab? Qhov uas nws ua rau kuv ntawd yog qhov zoo. 11Yeej yuav muaj cov neeg pluag nrog nej nyob mus li, tiamsis kuv yuav tsis nrog nej nyob mus ib simneej. 12Qhov uas tus pojniam no hliv roj tsw qab rau kuv lub cev, twb yog nws tu kuv lub cev cia rau hnub uas faus kuv. 13Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, qhov uas tus pojniam no ua yuav nrov ncha mus rau hauv qab ntuj no txhua qhov uas muaj neeg mus qhia Txojmoo Zoo, kom sawvdaws nco txog tes haujlwm uas tus pojniam no tau ua lawm.”

Yudas Ntxeev Siab rau Yexus

(Malakaus 14.10-11; Lukas 22.3-6)

14Tom qab ntawd, Yexus kaum ob tug thwjtim, tus uas hu ua Yudas Ixakali-us txawm mus cuag cov thawj ntawm cov povthawj, 15thiab nug hais tias, “Yog kuv muab Yexus rau nej, nej yuav muab dabtsi rau kuv?” Lawv txawm suav tau peb caug lub nyiaj rau nws. 16Txij hnub ntawd los Yudas txawm nrhiav sijhawm muab Yexus rau lawv.

Yexus Nrog Cov Thwjtim Ua Kevcai Hla Dhau

(Malakaus 14.12-21; Lukas 22.7-14,21-23; Yauhas 13.21-30)

17Thawj hnub uas lawv ua Kevcai Noj Ncuav tsis xyaw Keeb, cov thwjtim txawm los cuag Yexus thiab nug nws hais tias, “Koj xav kom peb mus npaj pluas hmo uas ua Kevcai Hla Dhau rau koj noj qhov twg?”
18Yexus teb hais tias, “Nej cia li mus cuag ib tug txivneej uas nyob hauv nroog thiab hais rau nws hais tias, ‘Xibhwb hais tias, kuv lub sijhawm los ze lawm; kuv thiab kuv cov thwjtim yuav los ua Kevcai Hla Dhau hauv koj tsev.’ ”
19Cov thwjtim txawm mus npaj pluag mov ua Kevcai Hla Dhau raws li Yexus hais rau lawv lawm.
20Thaum tsaus ntuj, Yexus thiab kaum ob tug thwjtim zaum noj mov. 21Thaum lawv tabtom noj mov, Yexus hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias, nej cov uas nyob ntawm no muaj ib tug yuav ntxeev siab rau kuv.”
22Thaum cov thwjtim hnov li ntawd, lawv nyuaj siab heev, lawv nyias taus nyias nug Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj hais li ko, puas yog koj hais kuv?” 23Yexus teb hais tias, “Tus uas nrog kuv koom ntsw ib lub tais, tus ntawd yog tus uas yuav ntxeev siab rau kuv. 24Neeg Leej Tub yuav tuag raws li Vajtswv Txojlus sau tseg hais txog nws, tiamsis tus uas ntxeev siab rau Neeg Leej Tub, nws yuav raug kev puastsuaj! Yog nws tsis txhob yug los kuj yuav zoo dua!” 25Yudas tus uas ntxeev siab rau Yexus, nug hais tias, “Xibhwb, koj hais li ko puas yog koj hais kuv?”
 Yexus teb hais tias, “Koj hais yog lawm.”

Yexus Rooj Mov

(Malakaus 14.22-25; Lukas 22.14-20; 1 Kauleethaus 11.23-25)

26Thaum lawv tseem noj mov Yexus txawm muab ib lub ncuav los thiab ua Vajtswv tsaug, nws muab lub ncuav ntawd ntais cev rau cov thwjtim thiab hais tias, “Lub ncuav no yog kuv lub cev, nej cia li txais mus noj.”
27Tom qab ntawd Yexus muab ib khob cawv txiv hmab los, thiab ua Vajtswv tsaug, nws muab khob cawv txiv hmab ntawd cev rau lawv thiab hais tias, “Nej txhua tus cia li txais mus haus, 28khob cawv txiv hmab no, yog kuv cov ntshav uas ua lub homthawj nias rau Vajtswv Txojlus cog tseg. Kuv cov ntshav no yuav ntws los ntxuav ntau leej tej kev txhaum huv tibsi mus. 29Kuv qhia rau nej hais tias, kuv yuav tsis haus cov cawv txiv hmab no mus txog hnub uas kuv nrog nej haus cov cawv txiv hmab tshiab hauv kuv Txiv lub Tebchaws.”
30Thaum lawv hu ib zaj nkauj tas, lawv txawm tawm mus rau pem Roob Txiv Ntoo Roj lawm.

Petus Yuav Tsis Lees Paub Yexus

(Malakaus 14.27-31; Lukas 22.31-34; Yauhas 13.36-38)

31Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, “Hmo no nej txhua tus yuav khiav tas huv tibsi tso kuv tseg, rau qhov Vajtswv Txojlus sau tseg lawm hais tias, ‘Vajtswv yuav tua tus tswv yug yaj, thiab pab yaj yuav tawg nyias khiav nyias tas huv tibsi.’ 32Tiamsis thaum kuv sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, kuv yuav ua nej ntej mus pem Kalilais.”
33Petus teb hais tias, “Txawm yog sawvdaws tso koj tseg tas lawm los kuv yuav tsis tso koj tseg li!”
34Yexus hais rau Petus hais tias, “Kuv qhia rau koj hais tias, hmo no thaum qaib tsis tau qua, koj yuav hais peb zaug hais tias, koj tsis paub kuv.”
35Petus teb hais tias, “Txawm yog kuv yuav nrog koj tuag los kuv yeej yuav tsis hais tias, kuv tsis paub koj li!”
 Thiab tagnrho cov thwjtim puavleej hais ib yam nkaus.

Yexus Thov Vajtswv Hauv Lub Vaj Khexemanes

(Malakaus 14.32-42; Lukas 22.39-46)

36Yexus nrog nws cov thwjtim mus rau ntawm qhov chaw uas hu ua Khexemanes, nws hais rau cov thwjtim hais tias, “Nej nyob ntawm no, kuv yuav mus thov Vajtswv tod.” 37Yexus txawm coj Petus thiab Xenpedais ob tug tub nrog nws mus. Yexus nyuaj siab thiab ntxhov siab kawg li, 38thiab nws hais rau lawv hais tias, “Kuv nyuaj siab thiab ntxhov siab kawg li, twb yuav tuag, nej cia li nrog kuv nyob ntawm no tsis txhob tsaug zog.”
39Yexus mus tom ntej mentsis, ces nws txhos caug ntua rau hauv av thiab thov Vajtswv hais tias, “Kuv Txiv, yog koj pom zoo, thov koj tshem lub khob no ntawm kuv mus! Txawm yog li cas los thov koj tsis txhob ua raws li kuv lub siab nyiam, tiamsis cia ua raws li koj lub siab nyiam xwb!”
40Thaum Yexus rov los rau ntawm peb tug thwjtim, nws pom lawv tsaug zog tas lawm; nws hais rau Petus hais tias, “Nej twb yoo tsis taus dab ntub nrog kuv nyob ib txoos teev li los? 41Nej yuav tsum ceevfaj thiab thov Vajtswv pab, kev sim siab thiaj yuav ntxias tsis tau nej. Lub siab mas kub lug, tiamsis cev nqaij daim tawv qaug zog kawg li.”
42Yexus rov mus thov Vajtswv dua zaum ob hais tias, “Kuv Txiv, yog koj tsis pom zoo muab lub khob no tshem ntawm kuv mus, yuav cia kuv haus xwb, ces cia ua raws li koj lub siab nyiam.” 43Yexus rov los dua thiab pom cov thwjtim tsaug zog tas lawm; lawv rua tsis taus qhovmuag li.
44Yexus rov mus thov Vajtswv zaum peb, nws hais ib yam li thawj ob zaug. 45Yexus rov qab los thiab hais rau cov thwjtim hais tias, “Nej tseem yuav tsaug zog thiab so kom txaus tso los? Nimno twb txog lub sijhawm uas Neeg Leej Tub yuav raug ntes coj mus rau cov neeg txhaum txhais tes lawm. 46Nej cia li sawv peb mus. Nej saib, tus neeg uas ntxeev siab rau kuv twb tuaj txog lawm!”

Ntes Yexus

(Malakaus 14.43-50; Lukas 22.47-53; Yauhas 18.3-12)

47Thaum Yexus tseem tabtom hais li ntawd, Yudas uas yog ib tug ntawm kaum ob tug thwjtim txawm tuaj txog. Muaj ib pab neeg coob coob nqa ntaj nqa qws nrog nws tuaj. Pab ntawd yog cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov txwjlaug tso tuaj. 48Tus uas ntxeev siab rau Yexus, nws xub qhia rau cov neeg coob coob ntawd lawm hais tias, “Kuv nwj tus twg, ces yog tus ntawd ntag; nej cia li ntes nws!”
49Thaum Yudas tuaj txog, nws ncaj nraim mus rau ntawm Yexus thiab hais tias, “Nyob zoo, xibhwb.” Ces nws txawm nwj kiag Yexus.
50Yexus teb hais tias, “Phoojywg, koj yuav ua dabtsi cia li ua nrawm nroos.”
 Cov neeg ntawd txawm sau nthwv los ntes Yexus, thiab tuav nws ruaj ruaj.
51Cov neeg uas nrog Yexus nyob ntawd muaj ib tug rho hlo nws rab ntaj los tib ntag rau tus Povthawj Hlob ib tug qhev sab pobntseg xis tu nrho. 52Yexus hais rau tus ntawd hais tias, “Koj cia li muab koj rab ntaj ntxig rov rau hauv hnab, rau qhov txhua tus uas siv ntaj yeej yuav tuag rau hniav ntaj. 53Koj tsis paub hais tias, yog kuv thov kuv Txiv, nws yeej yuav txib nws cov timtswv coob dua kaum ob pawg txhiab los pab kuv tamsim no los? 54Tiamsis yog kuv ua li ntawd, yuav tsis tiav raws li Vajtswv Txojlus uas hais tias yuav tsum muaj li no.”
55Thaum ntawd, Yexus hais rau cov neeg coob coob ntawd hais tias, “Nej nqa ntaj nqa qw tuaj ntes kuv, ib yam li kuv yog tubsab los? Kuv niaj hnub nyob hauv lub Tuamtsev qhia nej, ua li cas nej ho tsis ntes kuv? 56Tiamsis yeej yuav muaj li no thiaj tiav raws li Vajtswv tej lus uas cov cev Vajtswv lus tau sau tseg lawm.”
 Ces cov thwjtim txawm khiav tas lawm thiab tso Yexus tseg.

Cov Nomtswv Taug Yexus Zaj

(Malakaus 14.53-65; Lukas 22.54-55,63-71; Yauhas 18.13-14,19-24)

57Cov neeg uas ntes Yexus, coj Yexus mus rau tom tus Povthawj Hlob Kaiyafas tsev, cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov txwjlaug twb tuaj ua ke sablaj qhov ntawd lawm. 58Tiamsis Petus raws Yexus qab nrug deb deb, nws mus txog ntawm lub tshavpuam ntawm tus Povthawj Hlob lub tsev, ces nws txawm mus nrog cov neeg uas zov tus Povthawj Hlob lub tsev nyob ua ke nraum tshavpuam, tos saib luag yuav ua li cas rau Yexus. 59Cov thawj ntawm cov povthawj thiab tagnrho cov nomtswv nrhiav lus nkaug Yexus, lawv thiaj tau kev muab Yexus tua povtseg. 60Txawm yog muaj ntau leej tuaj ua timkhawv dag los lawv nrhiav tsis tau lus nkaug Yexus. Thaum kawg muaj ob tug txivneej los 61nkaug hais tias, “Nws hais tias, kuv yuav rhuav lub Tuamtsev thiab peb hnub, kuv yuav ua kom tau ib lub tshiab.”
62Tus Povthawj Hlob txawm sawv tsees nug Yexus hais tias, “Nkawd nkaug koj li ntawd, koj tsis muaj lus teb li los?” 63Tiamsis Yexus tsis teb ib los li. Tus Povthawj Hlob rov hais rau Yexus hais tias, “Koj cia li tuav Vajtswv tus uas muaj sia nyob lub npe coglus hais tias, koj yog tus Mexiyas uas yog Vajtswv tus Tub.”
64Yexus teb hais tias, “Koj hais yog lawm. Tiamsis kuv hais rau nej sawvdaws tias, txij no mus nej yuav pom Neeg Leej Tub nyob ntawm Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus sab xis, thiab nrog huab nrog cua los saum ntuj los!”
65Ces tus Povthawj Hlob txawm dua rhe nws lub tsho thiab hais tias, “Nws hais lus saib tsis taus Vajtswv! Tsis tas peb yuav mus nrhiav timkhawv ntxiv! Nej twb hnov nws tej lus ntawd lawm! 66Nej xav li cas?”
 Lawv teb hais tias, “Nws ua txhaum lawm, tsimnyog muab nws tua povtseg.”
67Lawv txawm nto qaubncaug rau Yexus ntsejmuag thiab ntaus nws; thiab cov uas xuas tawgncuav rau Yexus, 68lawv hais tias, “Tus Mexiyas, koj sim twv saib yog leejtwg ntaus koj!”

Petus Tsis Lees Paub Yexus

(Malakaus 14.66-72; Lukas 22.56-62; Yauhas 18.15-18,25-27)

69Thaum Petus tseem zaum ntawm tshavpuam, tus Povthawj Hlob ib tug ntxhais qhev txawm tuaj hais rau Petus hais tias, “Koj yog ib tug uas ibtxwm nrog Yexus tus uas yog neeg Kalilais los sav.”
70Tiamsis Petus tsis lees li, nws tabmeeg hais rau sawvdaws hais tias, “Qhov uas koj hais ko kuv tsis paub li.” 71Petus txawm mus rau tom roojvag, ho muaj dua ib tug ntxhais qhev pom Petus, thiab nws hais rau cov txivneej uas nyob ntawd hais tias, “Tus no yog tus uas ibtxwm nrog Yexus tus uas yog neeg Naxales ntag.”
72Petus rov tsis lees dua thiab nws twv hais tias, “Kuv tsis paub tus txivneej ntawd!”
73Tom qab ntawd mentsis, cov neeg uas sawv ntawd, txawm los hais rau Petus hais tias, “Koj yeej yog lawv cov ib tug tiag, rau qhov koj lub suab hais zoo ib yam li lawv!”
74Petus txawm twv hais tias, “Kuv tsis paub tus txivneej ntawd. Yog kuv dag thov Vajtswv rau txim rau kuv!”
 Tamsim ntawd qaib txawm qua,
75ces Petus txawm nco dheev txog tej lus uas Yexus hais rau Petus hais tias, “Thaum qaib tsis tau qua, koj yuav hais peb zaug hais tias, koj tsis paub kuv.” Petus txawm tawm mus rau sab nraud, thiab quaj tu siab kawg li.