2

Xyum lawv le Yexu kws txu fwjchim

1Vem le nuav, yog mej muaj kev txhawb sab rua huv Kheto, hab muaj kev nplig sab ntawm txujkev sws hlub, hab muaj kev sws raug zoo rua huv Vaaj Ntsuj Plig, hab muaj qhov kws ib leeg mob sab rua ib leeg hab ib leeg taab ncuab ib leeg le caag lawm, 2kuj ca le ua rua kuv zoo sab xyiv faab kawg nkaus vem mej muaj lub sab xaav ib yaam nkaus, muaj lub sab hlub ib yaam nkaus, hab koom ua ib lub sab hab koom xaav ib yaam nkaus. 3Tsw xob ua sab hlub txeeb ua ib yaam daabtsw rua yug lossws tsaab ua luj tassws yuav tsum txu fwjchim xaam pum lwm tug zoo dua yug. 4Mej tsw xob nyag xaam pum nyag tug kheej xwb yuav tsum xaam pum lwm tug hab. 5Mej ca le muaj lub sab yaam le nuav rua huv mej ib yaam le muaj rua huv Yexu Kheto.

  6Nwg yeej zoo ib yaam le Vaajtswv
   tassws nwg tsw suav tas yuav txeeb
   qhov kws sws luag le Vaajtswv rua nwg,
  7tassws nwg yeem muab txhua yaam tso tseg
   es saws lub neej zoo le tug qhev
   lug yug zoo le ib tug tuabneeg.
  Thaus nwg tshwm lug
   zoo nkaus ib tug tuabneeg.
  8nwg txu nwg tug kheej kuas qeg
   hab noog lug moog txug qhov kws tuag,
   yog tuag sau ntoo khaublig.
  9Vem le nuav Vaajtswv txhad muab nwg
   tsaa sab kawg nkaus
  hab pub lub npe kws sab dhau
   tej npe huvsw rua nwg,
  10vem lub npe Yexu hov txhua lub hauv caug
   sau ntuj hab huv nplajteb hab huv qaab nplajteb
   yuav txhus caug ndua pe nwg,
  11hab txhua tug nplaig yuav leeg tas
   Yexu Kheto yog tug Tswv,
  txhad ua rua Vaajtswv kws yog leej Txwv
   tau koob meej ci ntsaa ab.

Tsom duab ci rua lub nplajteb

12Yog le ntawd, cov kwvtij kws kuv hlub, ib yaam le mej txeev noog kuv lug tsw tu ncua, tsw yog noog rua thaus kuv nrug mej nyob xwb tassws thaus kuv tsw nrug mej nyob kuj yimfuab yuav noog, mas nwgnuav mej yuav tsum ntshai tshee quas nyo ua lub neej phim mej txujkev dim kuas tav. 13Tsua qhov Vaajtswv ua num rua huv mej kuas mej muaj lub sab xaav hab muaj peevxwm ua lawv le nwg lub sab nyam.
14Ca le ua txhua yaam tsw xob sws ywg sws caav, 15sub mej txhad tsw muaj chaw thuaj hab tsw muaj qhov txhum, ua Vaajtswv cov mivnyuas kws tsw muaj ib qhov phem rua huv plawv tam tuabneeg phem hab nkhaus nuav, hab ci rua huv puab ib yaam le tej nub qub ci rua lub nplajteb. 16Ca le tuav txujlug kws pub txujsa ruaj, sub kuv txhad khaav tau rua Kheto nub has tas kuv tsw tau dha do do xwb lossws swv zug ua num tsw muaj qaabhau. 17Txawm yog kuv yuav raug muab hliv ib yaam le tej cawv txwv maab kws laub xyeem rua sau tej kws mej muab xyeem hab sau tej num kws mej ua vem mej ntseeg, kuv kuj zoo sab hab nrug mej txhua tug zoo sab xyiv faab. 18Hab tswm nyog mej yuav zoo sab hab nrug kuv zoo sab xyiv faab.

Timaute hab Epafauntita

19Kuv muaj sab vaam rua huv tug Tswv Yexu tas tsw ntev nuav kuv yuav khaiv Timaute tuaj cuag mej, sub thaus kuv nov mej xuv lawd txhad txhawb tau kuv lub sab. 20Kuv tsw muaj leejtwg thooj le nwg kws mob sab mej tag tag. 21Vem tas lwm tug suavdawg nrhav tej kws muaj qaabhau rua puab xwb, tsw yog nrhav tej kws muaj qaabhau rua Yexu Kheto. 22Tassws mej tub paub Timaute teg num zoo tas nwg nrug kuv koom ua num rua txuj xuv zoo ib yaam le ob txw tub. 23Vem le nuav kuv vaam tas thaus kuv paub tas yuav muaj xwm le caag tshwm rua kuv tes kuv yuav xaa nwg tuaj sai sai, 24hab kuv ruaj sab rua huv tug Tswv tas tsw ntev nuav kuv yuav tuaj hab.
25Kuv pum tas cheem tsum xaa Epafauntita tuaj cuag mej. Nwg yog kuv kwvtij kws nrug kuv koom ua num hab nrug kuv ua tub rog, hab tseed yog tug tubkhai kws mej khaiv tuaj ua koom rua kuv hab paab tej kws kuv tu ncua, 26vem nwg ncu txug mej suavdawg hab nwg txhawj vem qhov kws mej nov tas nwg muaj mob. 27Nwg mob tag tub yuav tuag, tassws Vaajtswv khuvleej nwg, tsw yog nwg tuab leeg xwb tseed khuvleej kuv hab, sub kuv txhad tsw raug kev txhawj xeeb tsaav rua tej kev txhawj. 28Vem le nuav kuv yimfuab xaav xaa nwg tuaj sub mej txhad zoo sab qhov kws rov pum nwg hab qhov kws kuv txhawj txhad le tsawg zuj zug moog. 29Vem le nuav ca le zoo sab kawg txais nwg huv tug Tswv, hab fwm cov tuabneeg kws zoo le nuav, 30tsua qhov nwg tub yuav tuag vem yog Kheto teg num, nwg sev txujsa ua koom rua kuv rua tej kws mej ua tsw tau.