12

Lệnh Phá Hủy Các Ðền Miếu

1Ðây là những luật lệ và mạng lịnh mà anh chị em phải hết lòng vâng giữ trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên anh chị em, ban cho anh chị em để chiếm lấy trọn những ngày anh chị em sống trên đất.
2Anh chị em phải phá hủy hoàn toàn tất cả những nơi mà các dân anh chị em sắp vào chiếm lấy thờ phượng các thần của họ, bất kể là trên các núi cao, trên các ngọn đồi, hay dưới các lùm cây xanh. 3Anh chị em phải phá hủy các bàn thờ của họ, đập nát các tượng thờ bằng đá của họ, thiêu rụi trong lửa các trụ thờ bằng gỗ của họ, đốn hạ các hình tượng các thần của họ. Nói chung anh chị em phải xóa tên các thần tượng ấy khỏi các nơi đó.
4Anh chị em sẽ không thờ phượng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, theo những cách ấy. 5Nhưng anh chị em phải tìm nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn giữa các chi tộc để làm nơi ngự của Ngài, hầu đặt danh Ngài tại đó. Anh chị em sẽ đến đó, 6mang đến đó các của lễ thiêu của mình, các của tế lễ của mình, các của dâng một phần mười của mình, các của dùng tay nâng cao lên để dâng của mình, các của lễ đã hứa nguyện của mình, các của lễ tự ý bày tỏ lòng biết ơn của mình, và các con đầu lòng trong các đàn bò và đàn chiên của mình. 7Ở đó anh chị em sẽ ăn uống trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em và mọi người trong gia đình anh chị em hãy vui mừng hưởng mọi phước hạnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em.
8Anh chị em sẽ không hành động như anh chị em đang hành động ngày nay, tất cả chúng ta ai nấy đều hành động theo ý mình cho là phải, 9vì anh chị em chưa vào nơi an nghỉ và hưởng sản nghiệp mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em. 10Khi anh chị em đi qua Sông Giô-đanh và ở trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp, và khi Ngài đã cho anh chị em được an nghỉ khỏi những kẻ thù xung quanh và anh chị em được sống cách an toàn rồi, 11anh chị em hãy đem những gì tôi đã truyền cho anh chị em đến nơi mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn để danh Ngài ngự, tức các của lễ thiêu của mình, các của tế lễ của mình, các của dâng một phần mười của mình, các lễ vật dùng tay đưa cao lên dâng của mình, và tất cả các của lễ tốt nhất mà anh chị em đã hứa nguyện dâng lên CHÚA. 12Anh chị em sẽ vui mừng trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tức anh chị em cùng với các con trai và các con gái của anh chị em, các tôi trai và các tớ gái của anh chị em, và với những người Lê-vi sống trong thành của anh chị em, vì họ không được chia xứ hay hưởng phần sản nghiệp với anh chị em.

Nhắc Lại Cách Dâng Của Lễ

13Anh chị em hãy coi chừng, chớ dâng của lễ thiêu ở bất cứ nơi nào anh chị em thấy, 14nhưng chỉ dâng ở nơi CHÚA sẽ chọn trong một chi tộc của anh chị em. Ở nơi đó anh chị em sẽ dâng các của lễ thiêu của mình; tại nơi đó anh chị em sẽ làm trọn mọi điều tôi đã truyền cho anh chị em.
15Tuy nhiên, khi nào anh chị em muốn, anh chị em có thể giết thịt thú vật và ăn thịt chúng trong thành của mình, tùy theo phước hạnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em. Người không sạch hay người thanh sạch đều có thể ăn thịt đó, giống như họ có thể ăn thịt sơn dương hay thịt nai vậy. 16Tuy nhiên, anh chị em không được ăn máu nó. Anh chị em phải đổ máu nó xuống đất như đổ nước vậy. 17Anh chị em cũng không được phép ăn trong thành mình của dâng một phần mười về lúa gạo, rượu, dầu, các con đầu lòng trong các đàn bò và các đàn chiên của mình, bất cứ của dâng nào anh chị em đã hứa nguyện, các của lễ anh chị em tự ý bày tỏ lòng biết ơn, và các của lễ dùng tay nâng cao lên dâng. 18Những của dâng ấy anh chị em phải ăn trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ở nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn, tức anh chị em cùng các con trai và các con gái của anh chị em, các tôi trai và các tớ gái của anh chị em, và những người Lê-vi sống trong thành của anh chị em cùng vui mừng trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, về những phước hạnh Ngài ban vào tay anh chị em. 19Hễ ngày nào anh chị em còn sống trong xứ mình, hãy nhớ và chớ quên người Lê-vi.
20Khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mở rộng lãnh thổ của anh chị em như Ngài đã hứa với anh chị em, và anh chị em nói rằng, ‘Tôi muốn ăn thịt,’ vì anh chị em thèm ăn thịt, thì anh chị em có thể ăn thịt bất cứ lúc nào anh chị em muốn. 21Nếu nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chọn đặt danh Ngài quá xa nơi anh chị em sống, thì khi giết thịt con thú như tôi đã truyền cho anh chị em, anh chị em có thể ăn thịt con thú trong đàn bò hay đàn chiên của mình ngay trong thành của mình bất cứ khi nào anh chị em muốn. 22Anh chị em sẽ ăn thịt nó như ăn thịt sơn dương hay thịt nai. Người không sạch hay người thanh sạch đều có thể ăn thịt con thú ấy. 23Chỉ phải nhớ kỹ rằng anh chị em không được ăn huyết của nó, vì huyết là mạng sống. Anh chị em không được ăn mạng sống chung với thịt của nó. 24Chớ ăn huyết, nhưng hãy đổ máu nó xuống đất như đổ nước. 25Chớ ăn huyết, để mọi sự sẽ tốt đẹp với anh chị em và con cháu của anh chị em, vì anh chị em đã làm điều đúng trước thánh nhan CHÚA. 26Còn những gì anh chị em đã thánh hiến, và những gì anh chị em đã thệ hứa, thì anh chị em phải đem đến nơi CHÚA sẽ chọn. 27Anh chị em sẽ dâng các của lễ thiêu, để thiêu cả thịt lẫn huyết trên bàn thờ của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Huyết của các con vật hiến tế khác mà anh chị em đem dâng phải được đổ trên bàn thờ của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, nhưng thịt của chúng thì anh chị em có thể ăn.
28Khá cẩn thận vâng giữ mọi lời tôi truyền cho anh chị em ngày nay, để anh chị em và con cháu anh chị em mãi mãi về sau sẽ được phước, vì anh chị em làm những gì tốt đẹp và đúng trước thánh nhan của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Cảnh Cáo việc Thờ Thần Tượng

29Khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã dẹp bỏ trước mặt anh chị em các nước mà anh chị em sắp vào chiếm lấy, khi anh chị em đã đoạt lấy các xứ ấy và sống trong xứ của họ, 30khá cẩn thận, kẻo anh chị em sẽ bị mắc bẫy mà bắt chước họ, sau khi họ đã bị tiêu diệt trước mắt anh chị em. Chớ hỏi han về các thần của họ rằng, ‘Không biết các nước nầy đã thờ phượng các thần của họ như thế nào? Tôi cũng muốn làm như vậy.’ 31Anh chị em chớ làm như vậy đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vì tất cả những gì CHÚA ghét họ đều làm cho các thần của họ. Thậm chí họ còn thiêu các con trai và các con gái của họ trong lửa để cúng tế các thần của họ. 32Anh chị em phải hết lòng vâng giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh chị em. Chớ thêm vào điều gì và cũng chớ bớt điều chi.