6

Lời Dặn Tối Quan Trọng

1Ðây là điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho tôi phải dạy cho anh chị em, để anh chị em tuân giữ trong xứ mà anh chị em sắp sửa bước vào chiếm lấy, 2hầu anh chị em và con cháu của anh chị em sẽ luôn kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, trọn đời mình, cùng giữ mọi sắc lịnh và điều răn mà tôi truyền cho anh chị em, để anh chị em được sống lâu. 3Vậy hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nghe và cẩn thận làm theo, để anh chị em được phước và gia tăng đông đúc trong xứ đượm sữa và mật, mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã hứa ban cho anh chị em.
4Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe: CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, là CHÚA độc nhất vô nhị. 5Anh chị em hãy hết lòng, hết linh hồn, và hết sức yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 6Hãy ghi khắc vào lòng những lời tôi truyền cho anh chị em ngày nay. 7Hãy chuyên cần truyền lại những lời ấy cho con cháu của anh chị em, và nhắc nhở chúng những lời ấy lúc anh chị em ở nhà hay khi đi đường, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy. 8Hãy buộc những lời ấy như một dấu hiệu vào tay anh chị em, như một vật nhắc nhở giữa hai mắt anh chị em. 9Hãy ghi khắc chúng trên khung cửa nhà anh chị em và nơi cổng nhà anh chị em.

Lời Cảnh Cáo

10Khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đem anh chị em vào xứ mà Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, để ban cho anh chị em những thành lớn lao và tốt đẹp mà anh chị em không xây cất, 11những nhà cửa đầy dẫy của cải mà anh chị em không nhọc công gây dựng, những giếng nước đã đào sẵn mà anh chị em không bỏ sức ra đào, những vườn nho và những rẫy ô-liu mà anh chị em không trồng tỉa, khi anh chị em đã ăn uống no nê thỏa thích rồi, 12hãy cẩn thận, kẻo anh chị em quên CHÚA, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập, tức ra khỏi nhà nô lệ. 13Anh chị em hãy kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hãy thờ phượng Ngài mà thôi, và chỉ nhân danh Ngài mà tuyên thệ.
14Anh chị em chớ theo các thần khác, bất kể là thần nào của các dân sống chung quanh anh chị em, 15vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng ngự giữa anh chị em, là một vị Thần ghen tương. Hãy coi chừng, kẻo CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, nổi cơn thịnh nộ nghịch lại anh chị em và tiêu diệt anh chị em khỏi mặt đất.
16Chớ thử CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, giống như anh chị em đã thử Ngài tại Mát-sa. 17Anh chị em hãy cẩn thận vâng giữ những điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cùng các thánh chỉ và các luật lệ của Ngài, mà Ngài đã truyền cho anh chị em. 18Hãy làm những gì đúng và tốt trước mặt CHÚA, hầu anh chị em được phước và có thể vào nhận lấy xứ sở tốt đẹp mà CHÚA đã thề với tổ tiên anh chị em sẽ ban cho anh chị em. 19CHÚA sẽ đuổi tất cả quân thù của anh chị em bỏ xứ ra đi trước mặt anh chị em, như Ngài đã hứa.
20Sau nầy khi con cháu anh chị em hỏi anh chị em, ‘Những sắc lịnh, luật lệ, và mạng lịnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã truyền cho ông bà cha mẹ có ý nghĩa gì?’ 21Bấy giờ anh chị em hãy bảo cho con cháu mình biết rằng, ‘Chúng ta trước kia là nô lệ của Pha-ra-ôn ở Ai-cập, nhưng CHÚA đã dùng cánh tay quyền năng đem chúng ta ra khỏi Ai-cập. 22CHÚA đã thực hiện trước mắt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ thật lớn lao và kinh khủng để phạt Ai-cập, Pha-ra-ôn, và cả quần thần ông ấy. 23Ngài đã đem chúng ta ra khỏi nơi đó để đưa chúng ta vào chốn nầy, và ban cho chúng ta vùng đất nầy, là xứ Ngài đã dùng lời thề mà hứa với tổ tiên chúng ta. 24CHÚA đã truyền cho chúng ta phải vâng giữ tất cả những luật lệ nầy, để kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, hầu chúng ta hưởng phước lâu dài, và để giữ cho chúng ta được sống còn, như các con các cháu đã thấy ngày nay. 25Nếu chúng ta cẩn thận vâng giữ tất cả những điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, y như Ngài đã truyền cho chúng ta, chúng ta sẽ được kể là những người công chính.’