12

Ua tuab lub chaw pe hawm Yawmsaub

1Ntawm nuav moog yog tej kaab ke hab tej kevcai kws mej yuav tsum ceev faaj ua lawv nraim le rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv tub muab rua mej ua mej tug taag swm neej kws mej nyob nplajteb nuav. 2Mej yuav tsum muab tej haiv tuabneeg kws mej lawv tswv hov tej chaw teev daab rhuav kuas puam tsuaj huvsw, yog tej chaw kws nyob sau roob sab hab sau tej pov roob hab huv qaab txhua tsob ntoo ntsuab. 3Mej yuav tsum muab puab tej thaaj teev daab rhuav pov tseg hab tsoo puab tej ncej teev daab kuas tawg ua tej dwb daim hab hlawv puab tej ncej daab Asela pov tseg. Mej yuav tsum muab tej txoov daab tsoo pov tseg hab muab tej npe daab hov thuam kuas pluj hov ntawd moog. 4Mej tsw xob pe le hov rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. 5Mej yuav tsum nrhav ib qho chaw kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv rua huv mej txhua xeem rua nwg lub npe hab ua lub chaw rua nwg nyob. Mas mej yuav moog hov ntawd, 6hab mej yuav muab tej kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej tsaj kws tua xyeem, tej kws mej pub ib feem kaum, tej kws yuav muab cev xyeem, tej kws mej fev ca yuav muab xyeem, tej kws mej zoo sab muab xyeem pub hab thawj tug mivnyuas nyuj mivnyuas tshws mivnyuas yaaj coj moog rua hov ntawd. 7Mej hab mej tsev tuabneeg yuav noj hov ntawd taab meeg mej tug Vaajtswv Yawmsaub lub xubndag hab yuav zoo sab xyiv faab rua tej num kws mej ua huvsw, tej hov yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub foom koob moov rua mej.
8Mej tsw xob ua lawv le kws peb naj nub ua ntawm nuav, yog qhov kws suavdawg nyag ua lawv le nyag sab pum zoo xwb. 9Tsua qhov mej tseed tsw tau moog txug lub chaw kws tau su hab tsw tau moog txug tej qub txeeg qub teg kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej. 10Tassws thaus mej hlaa tug dej Yalatee moog nyob rua huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub ua qub txeeg qub teg rua mej hab thaus nwg pub mej tau su tsw ua rog rua mej tej yeeb ncuab kws nyob ib ncig mej, mej tau nyob kaaj sab quas lug lawd, 11mas mej yuav coj txhua yaam kws kuv has rua mej lawd moog rua lub chaw kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca rua nwg lub npe nyob. Mej yuav coj tej kws yuav hlawv huvsw xyeem hab tej kws yuav tua xyeem hab tej kws mej pub ib feem kaum hab tej kws mej cev xyeem hab txhua yaam kws mej fev ca yuav muab xyeem pub rua Yawmsaub. 12Mej hab mej tej tub tej ntxhais mej tej tub qhe nkauj qhev hab cov Levi kws nyob huv mej tej moos vem puab tsw muaj feem nrug mej tau qub txeeg qub teg, los mej suavdawg yuav zoo sab xyiv faab rua ntawm mej tug Vaajtswv Yawmsaub lub xubndag.
13Koj yuav ceev faaj zoo tsw xob muab tej kws yuav hlawv huvsw xyeem hov xyeem rua ntawm tej chaw kws koj sab nyam. 14Koj yuav tsum muab xyeem rua huv lub chaw kws Yawmsaub yuav xaiv rua huv mej cov ib xeem. Koj yuav muab tej kws yuav hlawv huvsw xyeem hov xyeem rua hov ntawd, hab koj yuav ua txhua yaam kws kuv has rua koj lawd rua lub chaw ntawd.
15Txawm le caag los xwj, koj yuav tua tsaj txhu noj rua huv koj tej moos lub twg kuj tau, tua npaum le kws koj sab nyam lawv le Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tau foom koob moov rua koj. Tug tuabneeg kws qas tsw huv hab tug kws huv los kuj noj tau, ib yaam nkaus le noj nqaj kauv seb noj nqaj muas lwj. 16Koj tsuas tseg tsw xob noj ntshaav tsaj hlo le, koj yuav muab laub pov tseg rua huv aav yaam le laub dej. 17Tej qoob loos tej cawv txwv maab tej roj ib feem kaum, hab thawj tug mivnyuas nyuj mivnyuas tshws mivnyuas yaaj, hab tej kws koj fev ca yeem yuav muab xyeem, hab tej kws koj zoo sab muab xyeem pub hab tej kws koj cev xyeem, mas koj tsw xob noj rua huv koj lub moos. 18Tassws koj yuav tsum noj tej nuav rua ntawm koj tug Vaajtswv Yawmsaub lub xubndag rua huv lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca, taag nrho koj hab koj tej tub ki koj tej tub qhe nkauj qhev hab cov Levi kws nyob huv koj lub moos huvsw. Hab koj yuav zoo sab xyiv faab rua txhua yaam num kws koj ua rua ntawm koj tug Vaajtswv Yawmsaub xubndag. 19Koj yuav ceev faaj tsw xob tso cov Levi tseg rua thaus koj tseed nyob huv koj lub tebchaws.
20Thaus Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv pub koj tau tebchaws daav quas zug lawv le nwg cog lug tseg rua koj lawd hab koj has tas, “Kuv yuav noj nqaj,” vem yog koj nqhes nqaj tsaj, koj yuav tau noj nqaj npaum le kws koj lub sab nyam. 21Yog lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca rua nwg lub npe nyob hov deb koj heev lawm tes koj ca le tua koj tej nyuj yaaj tshws kws Yawmsaub pub rua koj, lawv le kuv has rua koj lawd. Koj ca le noj rua huv koj lub moos npaum le kws koj lub sab nyam. 22Koj noj tau ib yaam le noj nqaj kauv seb hab nqaj muas lwj. Tug tuabneeg kws qas tsw huv hab tug kws huv los noj tau. 23Koj yuav tsum ceev faaj tsw xob noj cov ntshaav hlo le, tsua qhov cov ntshaav yog txujsa, mas koj tsw xob noj txujsa nrug cov nqaj. 24Koj tsw xob noj cov ntshaav hlo le, koj yuav tsum muab laub pov tseg rua huv aav yaam le laub dej. 25Koj tsw xob noj cov ntshaav hlo le sub koj hab koj tej tub ki txhad le noj qaab nyob zoo vem yog qhov kws koj ua tej kws Yawmsaub pum tas raug cai. 26Tej yaam dawb huv kws yuav tsum pub lawv le kevcai hab tej kws koj fev ca yuav muab xyeem pub mas koj yuav coj moog rua lub chaw kws Yawmsaub yuav xaiv ca. 27Cov nqaj hab cov ntshaav kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem mas yuav muab xyeem sau koj tug Vaajtswv Yawmsaub lub thaaj. Tassws tug tsaj kws tua xyeem mas muab cov ntshaav laub rua sau koj tug Vaajtswv Yawmsaub lub thaaj, huas cov nqaj mas koj noj tau. 28Koj yuav tsum ceev faaj ua lawv le txhua lu lug kws kuv has kuas koj ua sub koj hab koj tej tub ki txhad le noj qaab nyob zoo moog ib txhws, vem yog qhov kws koj ua tej kws Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv pum tas zoo hab raug cai.

Tsw xob pe txoov daab

29Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv yuav rhuav tshem tej haiv tuabneeg kws koj yuav txeem moog muab lawv tswv hov, mas thaus koj muab puab lawv tswv hab moog nyob huv puab lub tebchaws lawm, 30hab thaus puab raug puam tsuaj taag lawd, koj yuav tsum ceev faaj tsw xob raug puab ntxag ua lawv le puab, hab tsw xob nug txug puab tej daab has tas, “Haiv tuabneeg hov ua koom rua puab tej daab le caag nev? Kuv yuav ua koom ib yaam le puab.” 31Koj tsw xob ua le hov rua koj tug Vaajtswv Yawmsaub tsua qhov txhua yaam kws puab ua koom rua puab tej daab hov yog kev qas vuab tsuab kws Yawmsaub ntxub. Txawm yog puab tej tub tej ntxhais los puab kuj muab hlawv xyeem rua puab tej daab hab. 32Txhua yaam kws kuv has rua mej nuav mej yuav tsum ceev faaj ua lawv nraim. Mej tsw xob tsaav ib yaam daabtsw rua hab tsw xob rhu ib yaam daabtsw tseg.