13

Hình Phạt Kẻ Xúi Giục Người Khác Bỏ CHÚA

1Nếu ở giữa anh chị em có kẻ dấy lên và cho mình là tiên tri, hoặc có kẻ hay chiêm bao dự đoán tương lai, rồi báo cho anh chị em một điềm mộng hoặc một việc lạ, 2và giả sử điềm mộng hay việc lạ ấy xảy ra, rồi những kẻ ấy bảo, ‘Chúng ta hãy đi theo các thần khác,’ các thần anh chị em không biết, ‘và chúng ta hãy thờ phượng các thần ấy,’ 3anh chị em chớ nghe lời tên tiên tri đó hoặc kẻ hay chiêm bao dự đoán việc tương lai đó, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, muốn dùng việc ấy để thử anh chị em, xem anh chị em có thật sự yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cách hết lòng và hết linh hồn mình không. 4Anh chị em sẽ theo CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em sẽ kính sợ chỉ một mình Ngài, anh chị em sẽ giữ các điều răn của Ngài, anh chị em sẽ vâng theo tiếng phán của Ngài; Ngài là Ðấng anh chị em sẽ phụng sự và bám chặt lấy. 5Còn tên tiên tri hoặc kẻ hay chiêm bao dự đoán tương lai đó phải bị xử tử, vì chúng đã nói những lời phản nghịch CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập và đã chuộc anh chị em ra khỏi nhà nô lệ. Chúng đã xúi anh chị em xây bỏ con đường mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em phải đi. Như thế anh chị em sẽ trừ khỏi anh chị em sự gian ác.
6Nếu có kẻ nào âm thầm dụ dỗ anh chị em, dù kẻ ấy là anh em, tức con trai của mẹ mình hoặc con trai của cha mình, hay con trai của mình, hay con gái của mình, hay người vợ yêu dấu của mình, hay người bạn thân nhất của mình, mà rằng, ‘Chúng ta hãy thờ phượng các thần khác,’ các thần mà anh chị em và tổ tiên anh chị em không biết, 7tức các thần của các dân sống chung quanh anh chị em, bất kể các dân đó ở gần anh chị em hay ở xa anh chị em, ở đầu nầy của đất hay ở đầu kia của đất, 8anh chị em chớ nhượng bộ hay nghe theo kẻ ấy. Chớ thương hại nó hoặc thương xót nó, và chớ che chở nó. 9Nhưng anh chị em chắc chắn phải giết nó đi, anh chị em phải ra tay trước để trị tội nó, và toàn dân sẽ tiếp tay xử tử nó. 10Hãy ném đá nó chết đi, vì nó đã xúi anh chị em lìa bỏ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập và đã chuộc anh chị em ra khỏi nhà nô lệ. 11Bấy giờ toàn thể I-sơ-ra-ên sẽ nghe và sợ, rồi người ta sẽ không dám làm những việc ác như thế nữa.
12Nếu anh chị em nghe rằng một thành, trong các thành mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em để sống trong đó, 13có những tên vô lại từ giữa anh chị em đi ra xúi giục dân thành đi lạc, mà rằng, ‘Chúng ta hãy đi và thờ lạy các thần khác,’ những thần anh chị em không biết, 14bấy giờ anh chị em phải tìm hiểu cho rõ và điều tra cho kỹ. Nếu lời tố cáo đó đúng sự thật, nếu quả đã có một việc ghê tởm như vậy đã xảy ra ở giữa anh chị em, 15thì anh chị em phải dùng gươm tiêu diệt dân thành đó; hãy tiêu diệt nó hoàn toàn cùng với mọi vật trong thành đó, ngay cả các súc vật trong thành đó cũng hãy diệt chúng đi. 16Anh chị em hãy đem tất cả những gì quý giá trong thành ra giữa quảng trường, rồi hãy phóng hỏa thành đó, thiêu nó chung với các bửu vật đó như một của lễ toàn thiêu dâng lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Rồi nơi đó sẽ trở thành một nơi hoang phế đời đời; nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại. 17Chớ để bất cứ vật gì đã định cho bị hủy diệt dính vào tay anh chị em, hầu CHÚA có thể quay khỏi cơn giận phừng phừng của Ngài và bày tỏ lòng thương xót đối với anh chị em; và trong ơn thương xót, Ngài sẽ làm cho anh chị em gia tăng đông đúc như Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em, 18miễn là anh chị em vâng theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà giữ mọi điều răn tôi truyền cho anh chị em ngày nay, làm những gì đúng trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.