12

Kơnơ̆ng Sa Anih Kơkuh Pơpŭ

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Anai yơh jing khul tơlơi phiăn laih anŭn tơlơi juăt ƀing gih khŏm pơñen đuaĭ tui amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ƀing ơi adon ta hơmâo brơi laih kơ gih kiăng kơ mă tŭ tơdang ƀing gih hơdip amăng anih lŏn anŭn nanao. 2Pơrai hĭ bĕ abih bang anih ƀing kơnung djuai amăng anih lŏn anŭn, jing ƀing kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu, jing khul anih ƀơi čư̆ glông, ƀơi bŏl čư̆ laih anŭn ƀơi rĭm gah yŭ kơyâo prŏng. 3Pơglưh trŭn hĭ bĕ khul kơnưl ngă yang gơñu, pơrai hĭ bĕ khul tơpơ̆ng boh pơtâo yang gơñu laih anŭn čuh hĭ bĕ khul tơmĕh kơyâo yang HʼAsêrah gơñu; khăt pơrai hĭ bĕ khul rup trah gơñu laih anŭn sut hĭ bĕ khul anăn ƀing yang gơñu mơ̆ng khul anih anŭn.
4Ƀing gih anăm kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta tui hăng hơdră jơlan kơkuh kơ yang rơba̱ng gơñu ôh. 5Samơ̆ ƀing gih khŏm nao kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta pơ anih Ñu či ruah mă mơ̆ng tŏng krah abih bang kơnung djuai gih yơh kiăng kơ pioh anăn Ñu. Pơ anih anŭn yơh Ñu či dŏ laih anŭn pơ anih anŭn yơh ƀing gih khŏm nao; 6ba nao bĕ khul gơnam pơyơr čuh gih wơ̆t hăng khul gơnam ngă yang gih pơ anŭn, khul gơnam sa črăn amăng pluh wơ̆t hăng khul gơnam brơi pơyơr gih, khul gơnam gih ƀuăn brơi laih wơ̆t hăng khul gơnam pơyơr rơngai mơ̆n laih anŭn khul ană blung hlâo mơ̆ng tơpul rơmô wơ̆t hăng mơ̆ng tơpul triu bơbe gih. 7Pơ anih anŭn yơh, jing ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta anŭn, jing Pô bơni hiam laih kơ ƀing gih; ƀing gih hăng sang anŏ gih či ƀơ̆ng kiăng kơ hơ̆k mơak yuakơ rĭm tơlơi ƀing gih hơmâo mă bruă laih.
8Ƀơi mông anŭn, ƀing gih anăm ngă tui amăng hơdră jơlan ƀing ta ngă pơ anai hrơi anai ôh, jing tơlơi rĭm čô ƀuh laih anŭn ngă tui hăng hơdră jơlan ñu pô kiăng, 9yuakơ ƀing gih aka ƀu truh pơ anih pơdơi jing anih Yahweh Ơi Adai gih či brơi kơ ƀing gih ôh. 10Samơ̆ tơdang ƀing gih găn krong Yurdan laih anŭn dŏ amăng anih Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ gih jing kŏng ngăn gih, laih anŭn tơdang Ñu brơi kơ ƀing gih pơdơi rơngai mơ̆ng abih bang ƀing rŏh ayăt jum dar gih; giŏng anŭn ƀing gih či dŏ hơdip rơnŭk rơnua yơh. 11Bơ kơ anih Yahweh Ơi Adai gih či ruah mă jing sa anih Ñu či pioh anăn Ñu pô, pơ anŭn yơh ƀing gih khŏm ba rai rĭm gơnam kâo pơđar kơ ƀing gih jing: khul gơnam pơyơr čuh wơ̆t hăng khul gơnam ngă yang, khul gơnam sa črăn amăng pluh wơ̆t hăng khul gơnam brơi pơyơr gih, laih anŭn abih bang gơnam ƀing gih hơmâo ƀuăn brơi laih kiăng kơ pơyơr kơ Yahweh. 12Laih anŭn pơ anih anŭn, abih bang ƀing gih hơ̆k mơak bĕ ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta, anŭn jing ƀing gih, ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gih, ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi gih, laih anŭn ƀing kơnung djuai Lêwi dŏ amăng khul plei pla gih, yuakơ ƀing gơñu ƀu či hơmâo črăn pơpha ôh laih anŭn kŏn či hơmâo kŏng ngăn kơ gơñu pô lơi. 13Răng bĕ anăm pơyơr khul gơnam pơyơr čuh gih ƀơi anih pă gih ruah mă ôh. 14Samơ̆ pơyơr bĕ khul gơnam anŭn kơnơ̆ng ƀơi anih Yahweh či ruah mă jing sa anih amăng ƀing kơnung djuai gih, laih anŭn pơ anŭn ngă tui bĕ abih bang tơlơi pơkŏn kâo pơtă kơ gih.
15Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing gih dưi pơdjai hĭ khul hlô mơnơ̆ng gih ƀơi sa anih pă tŭ mơ̆n amăng khul plei pla gih laih anŭn ƀơ̆ng añăm dơ̆ pă gih kiăng, tui hăng tơlơi bơni hiam Yahweh Ơi Adai ta brơi kơ gih yơh. Abih bang pô rơgoh ƀôdah pô ƀu rơgoh dưi ƀơ̆ng añăm anai soh sel hrup hăng ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng añăm anŭn jing añăm kơtŏng ƀôdah añăm rơsa. 16Samơ̆ ƀing gih anăm ƀơ̆ng drah hlô mơnơ̆ng anŭn ôh; tuh tơbiă bĕ drah anŭn ƀơi lŏn hrup hăng tuh ia.
17Amăng khul plei pla gih pô, gih anăm ƀơ̆ng ôh gơnam pơyơr anai: Khul sa črăn amăng pluh pơdai gih, ia boh kơƀâo gih laih anŭn ia rơmuă gih, ƀôdah khul ană blung hlâo mơ̆ng tơpul rơmô laih anŭn tơpul triu bơbe gih, ƀôdah hơget gơnam ih hơmâo ƀuăn brơi laih kiăng kơ pơyơr, khul gơnam pơyơr rơngai ƀôdah khul gơnam brơi pơyơr pơkŏn. 18Samơ̆ gih khŏm ƀơ̆ng abih khul gơnam anŭn ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta ƀơi anih Yahweh Ơi Adai ta či ruah; gih, ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gih, ƀing ding kơna đah rơkơi đah kơmơi gih laih anŭn ƀing kơnung djuai Lêwi dŏ amăng khul plei pla gih yơh. Laih anŭn hơ̆k mơak bĕ ƀơi anăp Yahweh ta yuakơ rĭm tơlơi gih mă bruă. 19Răng bĕ, anăm ngă amơ̱ng kơ ƀing Lêwi ôh tơdang gih ăt dŏ hơdip amăng anih lŏn anŭn nanao.
20Tơdang Yahweh Ơi Adai hơmâo pơlar prŏng laih guai čar gih kar hăng Ñu ƀuăn laih hăng ta, laih anŭn ƀing gih mơhao kơ añăm hăng laĭ, “Ƀing gơmơi kiăng ƀơ̆ng añăm,” giŏng anŭn ih dưi ƀơ̆ng añăm dơ̆ ih kiăng yơh. 21Tơdah anih Yahweh Ơi Adai ta ruah kiăng kơ pioh anăn Ñu jing ataih biă mă mơ̆ng gih, tui anŭn gih dưi pơdjai khul hlô mơnơ̆ng mơ̆ng tơpul rơmô laih anŭn mơ̆ng tơpul triu bơbe Yahweh hơmâo brơi laih kơ ih anŭn, tui hăng kâo hơmâo pơđar laih kơ ƀing gih; laih anŭn amăng khul plei pla gih pô, ƀing gih dưi ƀơ̆ng añăm anŭn dơ̆ pă gih kiăng yơh. 22Ƀơ̆ng bĕ khul añăm djruăh ƀôdah añăm rơsa anŭn dơ̆ ih kiăng ƀơ̆ng. Abih bang pô rơgoh ƀôdah pô ƀu rơgoh ăt dưi ƀơ̆ng añăm anŭn soh sel. 23Samơ̆ khŏm thâo sĭt gih anăm ƀơ̆ng drah ôh, yuakơ drah jing tơlơi hơdip laih anŭn gih anăm ƀơ̆ng tơlơi hơdip hrŏm hăng añăm ôh. 24Ƀing gih anăm ƀơ̆ng drah ôh; tuh tơbiă bĕ drah anŭn ƀơi lŏn hrup hăng tuh ia. 25Anăm ƀơ̆ng drah ôh, tui anŭn gih laih anŭn ƀing ană tơčô tơdơi kơ gih či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam, yuakơ ƀing gih či ngă hơget tơlơi jing djơ̆ ƀơi anăp mơta Yahweh.
26Samơ̆ mă bĕ khul gơnam ƀing gih pơrơgoh laih hăng hơget gơnam ƀing gih hơmâo ƀuăn kiăng brơi laih kiăng pơyơr, laih anŭn nao bĕ pơ anih Yahweh či ruah anŭn. 27Pơyơr bĕ khul gơnam pơyơr čuh ƀơi kơnưl Yahweh Ơi Adai ta, jing khul añăm hăng drah. Bơ kơ drah mơ̆ng khul gơnam gih ngă yang pơkŏn, ƀing gih khŏm tuh ƀơi kơnưl Yahweh Ơi Adai ta anŭn, samơ̆ ƀing gih dưi ƀơ̆ng añăm anŭn. 28Pơñen hăng ngă tui bĕ abih bang tơlơi kâo pơtă kơ ƀing gih, tui anŭn gih laih anŭn ƀing ană tơčô tơdơi kơ gih či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam nanao yơh, yuakơ gih či ngă hơget tơlơi jing djơ̆ hiam ƀơi anăp mơta Yahweh Ơi Adai ta.

Tơlơi Kơkuh Pơpŭ Kơ Ƀing Yang Rơba̱ng

29Yahweh Ơi Adai ta či pơrai hĭ ƀơi anăp ih ƀing kơnung djuai amăng anih lŏn gih či mŭt blah hăng mă tŭ anai. Ƀing gih či pơpuh tơbiă hĭ ƀing gơñu laih anŭn dŏ hơdip amăng anih lŏn gơñu. 30Tơdơi kơ Yahweh pơrai hĭ laih ƀing gơñu ƀơi anăp gih, răng bĕ, anăm lê̆ ôh amăng čơđo̱ng tơña hơduah kơ ƀing yang gơñu tui anai, “Hiư̆m pă ƀing kơnung djuai anai mă bruă kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu? Ƀing ta ăt kiăng ngă hrup hăng anŭn mơ̆n.” 31Ƀing gih anăm kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta tui hăng hơdră gơñu ôh, yuakơ amăng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu, ƀing gơñu ngă djŏp mơta tơlơi hơƀak drak jing tơlơi Yahweh pơrơmut biă mă, tơl ƀing gơñu ăt čuh ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu pô amăng apui mơ̆n jing khul gơnam ngă yang kơ ƀing yang gơñu.
32Anai nê, ƀing gih ngă bĕ abih bang tơlơi kâo pơtă kơ gih; anăm thim mŭt amăng tơlơi pơtă anŭn kŏn mă pơđuaĭ hĭ lơi mơ̆ng tơlơi pơtă anŭn.