33

Những Lời Chúc Phước Cuối Cùng của Mô-sê

1Ðây là những lời chúc phước mà Mô-sê, người của Ðức Chúa Trời, đã chúc phước cho dân I-sơ-ra-ên trước khi ông qua đời. 2Ông nói,
  “CHÚA đã từ trên Núi Si-nai ngự xuống,
  Ngài như ánh bình minh từ dãy Núi Sê-i-rơ chiếu sáng trên họ,
  Từ trên Núi Pa-ran Ngài đã tỏa rạng ra;
  Ði theo Ngài có hàng vạn đấng thánh;
  Tay phải Ngài cầm sét chớp.

  3Quả thật, Ngài yêu thương dân Ngài;
  Tất cả đấng thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài;
  Họ phủ phục nơi chân Ngài chờ lệnh,
  Họ chờ lệnh Ngài sai phái họ đi.

  4Mô-sê truyền cho chúng ta luật pháp,
  Ðó là gia sản cho hội chúng của dòng dõi Gia-cốp.
  5Ngài là vua ở giữa Giê-su-run,
  Khi các nhà lãnh đạo của dân họp lại,
  Tức khi các chi tộc của I-sơ-ra-ên hiệp lại với nhau.
  6Nguyện Ru-bên vẫn sống mãi và không bị mất đi,
  Dầu dân số của ông ít ỏi.”
7Ðây là những gì ông chúc cho Giu-đa,
  “Lạy CHÚA, xin nghe tiếng của Giu-đa cầu khẩn,
  Xin đem ông về với dân của ông ta;
  Xin phù hộ để tay ông bảo vệ chính mình;
  Xin Ngài giúp đỡ ông đối phó với quân thù của ông.”
8Về Lê-vi ông chúc,
  “Xin ban Thum-mim và U-rim của Ngài cho người trung thành với Ngài,
  Người Ngài đã thử tại Mát-sa,
  Người Ngài đã đối phó trong vụ nước ở Mê-ri-ba,
  9Người đã nói về cha và mẹ của mình rằng, ‘Con thấy họ không cần đến con hơn Ngài,’
  Người đã quên cả thân nhân,
  Người đã vì Ngài mà không biết đến con cái;
  Vì họ mãi lo vâng theo lời Ngài,
  Và gìn giữ giao ước Ngài.
  10Họ dạy cho Gia-cốp luật lệ Ngài,
  Và cho I-sơ-ra-ên luật pháp Ngài;
  Họ lo việc dâng hương trước thánh nhan Ngài;
  Họ thi hành chức vụ dâng các của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài.
  11Lạy CHÚA, xin ban phước cho những gì thuộc về người ấy,
  Xin chấp nhận những việc do tay người ấy làm;
  Xin bẻ gãy lưng quân thù của người ấy,
  Tức lưng của những kẻ ghét người ấy,
  Hầu chúng không đứng dậy được nữa.”
12Về Bên-gia-min ông nói,
  “Người được CHÚA thương nghỉ ngơi an toàn trong Ngài;
  Ngài che chở người ấy suốt ngày;
  Người ấy được an nghỉ giữa hai vai của Ngài.”
13Về Giô-sép ông chúc,
  “Ðịa phận của ông ấy được CHÚA ban phước,
  Bằng những ơn phước quý báu từ trời là sương móc,
  Bằng những ơn phước dồi dào nằm sâu trong lòng đất là sông suối,
  14Bằng những hoa quả tốt tươi do ánh nắng mặt trời mang lại,
  Bằng những cây trái sai quằn lớn lên trong những đêm trăng,
  15Bằng những lâm sản quý báu do rừng già mang lại,
  Bằng những sản vật dồi dào của đồi nổng thiên thu,
  16Bằng những thổ sản tốt nhất của đất đai màu mỡ,
  Và bằng hồng ân của Ðấng ngự giữa bụi gai.
  Nguyện những phước hạnh ấy đổ trên đầu Giô-sép,
  Và trên đỉnh đầu của người được biệt riêng ra giữa các anh chị em mình.
  17Quyền uy của ông mạnh như con bò mộng đầu lòng,
  Các sừng của ông mạnh như sức mạnh của sừng trâu;
  Ông dùng các sừng đó húc các dân các nước,
  Ðuổi chúng chạy xa đến cùng tận địa cầu;
  Ðó là sức mạnh của hàng vạn người Ép-ra-im,
  Ðó là sức mạnh của hàng ngàn người Ma-na-se.”
18Về Xê-bu-lun ông chúc,
  “Hỡi Xê-bu-lun, hãy vui mừng, mỗi khi ông xuống thuyền đi viễn phương buôn bán;
  Hỡi I-sa-ca, nguyện ông được thành công trong các lều trại của ông.
  19Họ mời gọi các dân lên núi,
  Tại đó họ dâng những của lễ theo đúng luật truyền.
  Họ đã hút lấy những tài nguyên của biển cả,
  Và những bửu vật ẩn giấu dưới cát vàng.”
20Về Gát ông chúc,
  “Chúc tụng Ðấng làm cho Gát được mở rộng bờ cõi!
  Gát sống kiêu hùng như sư tử giữa rừng,
  Nó xé tay và đầu cổ con mồi.
  21Ông chọn phần tốt nhất cho mình,
  Vì trong lãnh thổ của ông có phần sản nghiệp dành cho người lãnh đạo;
  Ông đến với các thủ lãnh của dân;
  Ông thi hành công lý của CHÚA,
  Và các luật lệ của Ngài cho I-sơ-ra-ên.”
22Về Ðan ông chúc,
  “Ðan là một sư tử tơ,
  Từ Ba-san phóng đến.”
23Về Náp-ta-li ông chúc,
  “Hỡi Náp-ta-li, người được no nê hồng ân,
  Ðầy tràn những phước hạnh của CHÚA,
  Hãy chiếm lấy miền tây và miền nam.”
24Về A-se ông chúc,
  “A-se là đứa con được phước nhất trong các con;
  Nguyện ông ấy được xem là người được các anh chị em mình ưa thích,
  Và nguyện dầu ô-liu do ông sản xuất nhiều đến nỗi ông có thể dùng chúng để dầm chân.
  25Nguyện ông được an ninh bên trong những thành có cổng gài bằng các thanh sắt và thanh đồng;
  Nguyện sức khỏe của ông bền bỉ theo tuổi thọ của ông.

  26Hỡi Giê-su-run, chẳng có ai giống như Ðức Chúa Trời,
  Ðấng cỡi trên các tầng trời đến giúp đỡ ông,
  Sự huy hoàng của Ngài thể hiện trên các tầng mây.
  27Ðức Chúa Trời đời đời là Ðấng ông nương náu;
  Hai tay hằng hữu của Ngài luôn ở bên dưới để đỡ nâng ông.
  Ngài đánh đuổi quân thù của ông đi khỏi mặt ông,
  Và phán, ‘Hãy tiêu diệt!’
  28Nhờ thế I-sơ-ra-ên được sống an ổn,
  Nơi ở của Gia-cốp là nơi an toàn nhất,
  Trong một xứ đầy lúa gạo và rượu ngon,
  Từ trời cao sương móc vẫn đều đều rơi xuống.
  29Hỡi I-sơ-ra-ên, phước thay cho ông!
  Nào ai được như ông,
  Một dân tộc được CHÚA cứu,
  Ngài là thuẫn khiên để giúp đỡ ông,
  Và là thanh gươm để ban cho ông chiến thắng.
  Quân thù của ông sẽ đến phủ phục trước mặt ông;
  Còn ông, ông sẽ giày đạp trên những nơi cao của chúng.”