4

Khayee thiab Anpee

1Adas nrog nws tus pojniam Eva pw, mas Eva thiaj xeeb tub thiab yug tau tus tub Khayee. Eva hais tias, “Yawmsaub pab kuv yug tau ib tug tub.” 2Dhau ntawd Eva yug tau dua ib tug tub hu ua Anpee. Anpee yog neeg yug yaj, Khayee yog neeg ua teb. 3Muaj ib hnub Khayee coj tej qoob loo uas nws sau hauv nruab teb tuaj xyeem rau Yawmsaub, 4hos Anpee coj tej menyuam yaj uas yog thawj tug hauv nws pab yaj tuaj muab cov roj yaj ntawd xyeem. Mas Yawmsaub txaus siab rau Anpee thiab tej uas nws coj tuaj xyeem. 5Tiamsis Yawmsaub tsis txaus siab rau Khayee thiab tej uas nws coj tuaj xyeem ntawd. Khayee thiaj chim heev ua ntsej muag o wv. 6Yawmsaub thiaj nug Khayee tias, “Ua cas koj chim? Ua cas koj ntsej muag o wv? 7Yog koj ua zoo, kuv yuav txais koj los tsis yog? Yog koj ua tsis zoo, lub txim pliab lua zov ntawm qhov rooj xav tom koj, tiamsis koj yuav tsum kov yeej lub txim ntawd.”
8Khayee hais rau nws tus kwv Anpee tias, “Wb ua ke mus teb.” Thaum ob tug nyob hauv teb, Khayee txawm muab nws tus kwv Anpee ntaus raug ri tua pov tseg. 9Mas Yawmsaub nug Khayee tias, “Koj tus kwv Anpee dua twg lawm?” Khayee teb tias, “Kuv tsis paub, kuv nim yog tus uas zov kuv tus kwv lov?” 10Yawmsaub hais tias, “Koj ua li cas lawm? Koj tus kwv cov ntshav quaj qw hauv cov av tuaj txog kuv lawm. 11Nimno koj yuav raug foom tsis zoo ntawm cov av uas rua ncauj nqos koj tus kwv cov ntshav hauv koj txhais tes. 12Thaum koj ua teb cov av yuav tsis zoo qoob loo rau koj. Koj yuav khiav mus nyob tsis muaj vag tsis muaj tse rau hauv lub ntiajteb.” 13Khayee hais rau Yawmsaub tias, “Kuv lub txim hnyav dhau kuv ris tsis taus. 14Hnub no koj muab kuv ntiab tawm hauv cov av thiab dhau ntawm koj lub xubntiag mus. Kuv yuav khiav mus nyob tsis muaj vag tsis muaj tse rau hauv lub ntiajteb. Leejtwg ntsib kuv kuj yuav muab kuv tua pov tseg.” 15Mas Yawmsaub hais rau Khayee tias, “Tsis tau. Leejtwg tua Khayee mas yuav raug pauj xya npaug.” Thiab Yawmsaub ntaus cim rau Khayee lub cev xwv leejtwg ntsib nws los thiaj tsis muab nws tua. 16Khayee thiaj tawm hauv Yawmsaub lub xubntiag mus thiab nyob rau hauv tebchaws Nauj, uas nyob Edee sab hnub tuaj.

Khayee caj ces

17Khayee nrog nws tus pojniam pw, mas nws thiaj xeeb tub thiab yug tau tus tub Enauj. Khayee rhawv ib lub moos thiab hu lub npe raws nws tus tub Enauj. 18Enauj yug tau Ilaj, thiab Ilaj yug tau Mehuya‑ee, thiab Mehuya‑ee yug tau Methusa‑ee, thiab Methusa‑ee yug tau Lame. 19Lame yuav ob tug pojniam, ib tug hu ua Ada, ib tug hu ua Xilas. 20Ada yug tau Yanpas. Yanpas yog cov uas nyob hauv tsev ntaub thiab yug tsiaj li yawg koob. 21Nws tus kwv yog Yunpas. Yunpas yog cov uas txawj ntaus nkauj nog ncas thiab tshuab raj sawvdaws li yawg koob. 22Xilas yug tau Thunpas Khayee, uas yog Kws tooj Kws hlau ntaus txhua yam cuab yeej siv. Thunpas Khayee muaj ib tug muam hu ua Na‑ama.
23Lame hais rau nws ob tug pojniam tias,
  “Ada thiab Xilas, cia li mloog kuv tej lus,
   Lame tej pojniam cia li mloog kuv hais,
  kuv tua ib tug txivneej
   vim nws ua raug kuv mob,
  yog tua ib tug hluas,
   vim nws ntaus kuv.
  24Yog ua raug Khayee
   yuav ua pauj xya npaug,
  yog ua raug Lame yeej yuav ua pauj
   xya caum xya npaug.”

Xej thiab Enaus

25Adas rov nrog nws tus pojniam pw, mas nws yug tau ib tug tub thiab tis npe hu ua Xej. Nws hais tias, “Vajtswv pub kuv muaj dua ib tug tub nyob Anpee chaw, rau qhov Khayee muab Anpee tua lawm.” 26Xej muaj ib tug tub mas tis npe hu ua Enaus. Lub sijhawm ntawd neeg pib tuav Yawmsaub lub npe thov.