82

Aê Diê Jing Pô Kiă Kriê Jih

Klei mmuñ hđăp Y-Asap.
  1Aê Diê dôk dơ̆ng hlăm klei bi kƀĭn Aê Diê;
   ñu phat kđi ti krah phung yang.
  2Dŭm boh sui diih srăng phat kđi hŏng klei wê,
   leh anăn dôk tĭng kơ phung ƀai? (Sêla)
  3Brei klei kpă kơ phung ƀun ƀin leh anăn kơ phung êrĭt;
   ngă klei djŏ kơ phung knap mñai leh anăn phung kƀah mnơ̆ng.
  4Bi mtlaih phung awăt leh anăn phung ƀun;
   bi êngiê digơ̆ mơ̆ng kngan phung ƀai.

  5Diñu amâo mâo klei thâo ôh, kăn thâo săng rei;
   diñu êrô hiu hlăm klei mmăt;
   jih jang tur lăn ala mgei leh.
  6 Kâo lač leh, diih jing phung yang,
   jih jang diih jing phung anak Pô Ti Dlông Hĭn.
  7Ƀiădah diih srăng djiê msĕ si mnuih,
   diih srăng lĕ msĕ si sa čô anak mtao.
  8Kgŭ bĕ, Ơ Aê Diê, phat kđi lăn ala;
   kyuadah jih jang phung găp djuê mnuih jing dŏ ih.