82

Vajtswv Yog Tus Tswv Ntiajteb

  1Vajtswv nyob ntawm lub rooj
   txiav txim saum ntuj;
  nws yuav txiav txim rau tej vajtswv
   hais tias:
  2“Nej yuav tsum tseg txojkev txiav
   txim tsis ncaj;
  nej tsis txhob tuaj cov neeg tsis ncaj
   tog!
  3Nej cia li tsa cov neeg pluag thiab
   cov menyuam ntsuag txoj cai;
  nej cia li ua ncaj rau cov neeg txomnyem
   thiab cov neeg uas tsis muaj leejtwg pab.
  4Cia li cawm kom cov neeg txomnyem
   dim ntawm cov neeg siab phem txhais tes.

  5“Ua li cas nej tsis totaub li! Ua li cas nej ruam ua luaj!
  Nej yeej ua tsis ncaj, kev ncaj ncees
   thiaj ploj hauv lub ntiajteb no mus lawm.
  6Kuv hais tias, ‘Nej yog tej
   vajtswv,
  nej puavleej yog tus uas muaj Hwjchim Loj
   kawg nkaus cov menyuam.’
  7Tiamsis nej yuav tuag ib yam li tej
   neeg,
  thiab nej lub neej yuav xaus mus ib
   yam li tej nomtswv txhua tus.”

  8Vajtswv, cia li nqis los tswj lub
   ntiajteb no;
  txhua haivneeg uas nyob hauv
   ntiajteb no puavleej yog koj tug.