82

Nghiêm trách kẻ đoán xét không công bình

Thơ A-sáp làm
1 Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời;
 Ngài đoán xét giữa các thần.
2 Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình,
 Và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào? (Sê-la)
3 Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi;
 Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt.
4 Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn,
 Giải họ khỏi tay kẻ ác.
5 Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi;
 Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm:
 Các nền trái đất đều rúng động.
6 Ta đã nói: Các ngươi là thần,
 Hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao.
7 Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng.
8 Hỡi Đức Chúa Trời, hãy chỗi dậy, đoán xét thế gian;
 Vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp.