82

Singx Nzung 82

Gorngv-Hemx Maiv Baengh Fim Siemv Nyei Sic

Aasaapc zoc nyei singx nzung.
  1Tin-Hungh yiem lungh zaangc nyei wuic zueiz ninh nyei weic,
   yiem zuangx zienh mbu'ndongx dunx sic. Ninh gorngv,
  2“Meih mbuo oix longc maiv baengh fim nyei leiz siemv
   yaac bouc orqv mienh nyei leiz ndongc haaix lauh? Selaa
  3Oix zuqc baengh fim nyei tengx mau nyei mienh caux guh hanh fu'jueiv
   yaac bouc doh naanc caux guh hanh fu'jueiv nyei leiz.
  4Oix zuqc njoux mau nyei caux jomc kouv nyei mienh,
   tengx ninh mbuo biaux ndutv orqv mienh nyei buoz-ndiev.
  5“Ninh mbuo maiv hiuv yaac maiv mengh baeqc,
   ninh mbuo yiem hmuangx yangh mingh yangh daaih.
   Baamh gen nyei gorn-ndoqv zungv zuqc ndanc dongz nzengc.
  6“Yie gorngv, ‘Meih mbuo se zienh.
   Meih mbuo yietc zungv zoux Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei dorn.’
  7Mv baac meih mbuo oix zuqc daic hnangv baamh mienh nor,
   yaac king njiec hnangv zuangx jien mbu'ndongx nyei yietc dauh.”
  8O Tin-Hungh aac. Tov meih daaih siemv lungh ndiev,
   weic zuqc maanc guoqv benx meih nyei.