82

Ơi Adai Jing Pơtao Glông Hloh

Tơlơi bơni hơơč Asap adoh.
  1Ơi Adai git gai tơlơi pơjơnum amăng adai adih;
   Ñu phat kơđi tŏng krah amăng ƀing ling jang grơ̆ng glăm brơi khul lŏn čar tui anai,
  2“Ƀing gih anăm phat kơđi tơlơi ƀu tơpă hiam dơ̆ng tah;
   laih anŭn ƀing gih anăm phat kơđi glông be̱r hiam brơi kơ ƀing sat ƀai dơ̆ng tah!
  3Pơgang brơi bĕ kơđi tơpă hiam kơ ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă laih anŭn kơ ƀing ană tơhrit tơhruai,
   laih anŭn ngă tơlơi djơ̆ găl bĕ kơ ƀing kơƀah kơƀap laih anŭn kơ ƀing ƀu hơmâo mơnuih djru.
  4Pơklaih hĭ bĕ ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă hăng ƀing kơƀah kơƀap;
   pơklaih hĭ bĕ ƀing gơñu mơ̆ng tơngan tơlơi dưi ƀing mơnuih sat ƀai.

  5“Mlŭk mơgu biă mă yơh ƀing gih anai! Ƀing gih ƀu thâo phe pho hơget gĕt ôh!
   Ƀing gih rơbat amăng tơlơi kơnăm mơmŏt tơlơi soh;
   tui anŭn tơlơi tơpă hiam rơngiă hĭ thĕng laih mơ̆ng djŏp djang lŏn tơnah anai.
  6Kâo laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Ƀing gih jing ƀing ling jang,
   Kâo hrih pơjing abih bang ƀing gih jing ƀing ană Pô Glông Hloh.’
  7Samơ̆ ƀing gih či djai hĭ kar hăng mơnuih mơnam;
   tơlơi hơdip ƀing gih či đŭt kar hăng abih bang ƀing khua ba akŏ ƀơi lŏn tơnah mơ̆n.”

  8Tơgŭ bĕ, Ơ Ơi Adai ăh, git gai wai lăng bĕ lŏn tơnah,
   abih bang ƀing lŏn čar jing lŏm kơ Ih yơh.