82

Lời kêu xin công lý

Bài ca ngợi của A-sáp.

  1Thượng Đế chủ tọa hội của các thần;
   Ngài phân xử giữa các thần.
  2Ngài hỏi, “Các ngươi bênh vực
   kẻ ác cho đến chừng nào?
   Các ngươi thiên vị người bất lương cho đến bao giờ?”
  Xê-la
  3Hãy bênh vực người yếu thế và kẻ mồ côi;
   hãy bênh vực quyền của người nghèo khó và kẻ khốn khổ.
  4Hãy cứu người yếu đuối và kẻ cô thế;
   giải thoát họ khỏi quyền lực
   kẻ ác.
  5“Các ngươi chẳng biết gì cả.
   Các ngươi không hiểu gì hết.
  Các ngươi dò dẫm đi trong bóng tối trong khi thế gian đang sụp đổ.”
  6Ta bảo, “Các ngươi là thần.
   Các ngươi đều là con của Thượng Đế Chí Cao.
  7Nhưng các ngươi sẽ chết như loài người;
   sẽ sụp đổ như mọi lãnh tụ.”
  8Thượng Đế ôi, xin hãy đến phân xử thế gian
   vì tất cả các dân đều thuộc về Ngài.