82

Tshev cov kws tu plaub tsw ncaaj

Axas zaaj nkauj.
  1Vaajtswv lug nyob tsawg
   huv plawv ib tsoom tubkhai ntuj,
   nwg nyob huv plawv tej timtswv txav txem
  2has tas, “Mej yuav tu plaub tsw ncaaj,
   hab tuaj tug tuabneeg limham tog
   ntev le caag?
  3Ca le tu plaub ncaaj rua cov kws tsw muaj zug
   hab cov kws tsw muaj txwv,
  hab tsaa cov txom nyem
   hab cov tu pluag txujcai.
  4Ca le cawm cov kws qaug zug
   hab cov txom nyem kuas dim,
  ca le paab puab dim
   huv cov tuabneeg limham txhais teg.
  5Puab tsw paub hab tsw nkaag sab,
   puab taug txujkev tsaus ntuj nti,
  tej taw tag lub nplajteb
   ua zug quas kais huvsw.
  6Kuv has tas, ‘Mej yog timtswv,
   mej puavleej yog tug kws Luj Dua Ndais le tub.’
  7Txawm le ntawd los mej yuav tuag
   yaam le tuabneeg,
   hab qaug ntawg yaam le ib tug thawj qaug.”
  8Au Vaajtswv, thov sawv tseeg
   txav txem rua lub nplajteb,
  tsua qhov ib tsoom tebchaws
   puavleej yog koj le.