82

Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công minh

Thi Thiên của A-sáp
  1Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng của Chúa;
   Ngài phán xét giữa các thần:
  2“Các ngươi phán xét không công minh
   Và thiên vị kẻ ác cho đến chừng nào? (Sê-la)
  3Hãy bênh vực người khốn cùng và kẻ mồ côi;
   Xét xử công minh cho người thiếu thốn và kẻ khốn cùng.
  4Hãy cứu vớt kẻ yếu đuối và người thiếu thốn,
   Giải cứu họ khỏi tay kẻ ác.”

  5Chúng không biết cũng không hiểu gì,
   Chúng bước đi trong tối tăm;
   Vì thế, các nền trái đất đều bị rúng động.

  6Ta phán: “Các ngươi là thần
   Tất cả đều là con trai của Đấng Chí Cao.
  7Tuy nhiên, các ngươi sẽ chết như loài người,
   Và sẽ ngã xuống như mọi thủ lĩnh khác.”

  8Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau phán xét thế gian,
   Vì muôn dân đều là cơ nghiệp của Ngài.