82

Khuyên Hãy Xét Xử Theo Công Lý

Thơ của A-sáp

  1Ðức Chúa Trời chủ trì cuộc họp giữa các đấng bậc có quyền;
  Ngài đoán xét giữa các thần.

  2“Các ngươi cứ xét xử một cách bất công,
  Và thiên vị kẻ gian ác cho đến bao giờ mới thôi? (Sê-la)
  3Khá minh oan cho người nghèo khó và kẻ mồ côi;
  Hãy thực thi công lý cho người bị áp bức và kẻ khốn cùng.
  4Khá cứu giúp người nghèo khó và kẻ khốn cùng;
  Hãy giải thoát họ khỏi tay những kẻ gian ác.

  5Chúng chẳng biết chi và cũng chẳng hiểu chi;
  Chúng cứ đi trong bóng tối.
  Tất cả các nền móng của địa cầu đều chao đảo.

  6Ta nói, ‘Các ngươi là các thần,
  Tất cả các ngươi đều là con của Ðấng Tối Cao.
  7Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như mọi người
  Và sẽ ngã xuống như mọi kẻ quyền thế khác.’”

  8Ðức Chúa Trời ôi, xin trỗi dậy để đoán xét thế gian,
  Vì mọi dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài.