82

Cem cov uas tu plaub tsis ncaj

Axas zaj nkauj.
  1Vajtswv los zaum hauv nruab nrab
   ib tsoom tubtxib saum ntuj,
  nws nyob hauv nruab nrab
   tej timtswv txiav txim hais tias,
  2“Nej yuav tu plaub tsis ncaj,
   thiab tuaj tus neeg limhiam tog ntev li cas?
  3Cia li tu plaub ncaj rau cov uas tsis muaj zog
   thiab cov uas tsis muaj txiv,
  thiab tsa cov txom nyem
   thiab cov tu pluas txojcai.
  4Cia li cawm cov uas qaug zog
   thiab cov txom nyem kom dim,
  cia li pab lawv dim
   hauv cov neeg limhiam txhais tes.
  5Lawv tsis paub thiab tsis nkag siab,
   lawv taug txojkev tsaus ntuj nti,
   tej taw tiag lub ntiajteb ua zog kais huvsi.
  6Kuv hais tias, ‘Nej yog timtswv,
   nej puavleej yog tus uas Loj Dua Ntais li tub.’
  7Txawm li ntawd los nej yuav tuag yam li neeg,
   thiab ntog vau hlo
   yam li ib tug thawj coj ntog.”
  8Au Vajtswv, thov sawv tsees
   txiav txim rau lub ntiajteb,
  rau qhov ib tsoom tebchaws
   puavleej yog koj li.