1

1Povlauj, Xivana thiab Timaute hais lus mus rau pawg ntseeg hauv lub moos Thexalaunika hauv Vajtswv uas yog peb leej Txiv thiab hauv tus Tswv Yexus Khetos. 2Thov Vajtswv txojkev hlub thiab txojkev siab tus ntawm Vajtswv uas yog leej Txiv thiab ntawm tus Tswv Yexus Khetos nrog nraim nej.

Kev txiav txim thaum Yexus rov los

3Cov kwvtij, peb yuav tsum ua Vajtswv tsaug tsis tu txog nej raws li uas tsim nyog vim nej txojkev ntseeg loj hlob thiab nej txhua tus txojkev sib hlub loj zuj zus. 4Yog li no peb thiaj khav rau Vajtswv cov pawg ntseeg txog qhov uas nej ua siab ntev thev thiab khav txog nej txojkev ntseeg rau thaum nej raug txhua yam kev tsim txom thiab raug ceeblaj txom nyem.
5Qhov no kuj ua rau pom meej tias Vajtswv txiav txim ncaj ncees thiab qhia tias nej tsim nyog nyob Vajtswv lub tebchaws uas nej tabtom raug txom nyem vim yog saib rau lub tebchaws ntawd. 6Vajtswv yeej ncaj ncees, nws yuav muab txojkev tsim txom pauj rau cov uas tsim txom nej, 7thiab pub nej cov uas raug kev tsim txom ntawd tau nrog peb so kaj siab, rau thaum tus Tswv Yexus nrog nws cov tubtxib uas muaj hwjchim tshwm saum ntuj nrog hluavtaws los. 8Nws yuav rau txim rau cov uas tsis paub Vajtswv thiab rau cov uas tsis mloog peb tus Tswv Yexus txoj xov zoo. 9Lawv yuav raug txim yog qhov uas lawv puam tsuaj mus ib txhis thiab raug ncaim ntawm tus Tswv lub xubntiag thiab ntawm nws lub zog uas muaj hwjchim ci ntsa iab, 10rau hnub uas nws los txais koob meej hauv nws cov xov dawb thiab ua lub chaw phimhwj rau hauv txhua tus uas ntseeg thiab hauv nej vim nej ntseeg peb tej lus timkhawv.
11Vim li no peb thiaj thov Vajtswv tsis tu pab nej kom Vajtswv ua rau nej tsim nyog qhov uas nws hu nej ntawd thiab thov kom nws siv nws lub hwjchim ua txhua yam uas nej npaj siab cia thiab tej haujlwm uas los ntawm nej txojkev ntseeg kom tiav, 12kom peb tus Tswv Yexus lub npe thiaj tau koob meej hauv nej thiab nej tau koob meej hauv nws, raws li peb tus Vajtswv thiab tus Tswv Yexus Khetos txojkev hlub.