1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, caux Silaa caux Ti^mo^tai fiev fienx bun Te^saa^lo^ni^gaa Zingh nyei jiu-baang, dongh mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc nyei mienh.
2Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Giduc Daaih Wuov Zanc, Mienh Zuqc Siemv Zuiz

3Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo oix zuqc zanc-zanc weic meih mbuo laengz zingh Tin-Hungh. Hnangv naaiv laengz zingh se horpc nyei, weic zuqc meih mbuo gunv zoux gunv sienx henv jienv faaux. Meih mbuo gorqv-mienh laanh yaac hnamv laanh gunv zoux gunv camv jienv faaux. 4Weic naaiv, yie mbuo yiem Tin-Hungh nyei zuangx jiu-baang bungx waac-maux ceng meih mbuo. Yie mbuo ceng gorngv, maiv gunv meih mbuo zuqc mienh zoux doqc, buangh zuqc kouv, meih mbuo longc noic diev yaac sienx duqv wuonv.
5Naaiv deix yietc zungv sic bun cing Tin-Hungh baengh fim nyei siemv mienh yaac biux mengh meih mbuo puix duqv yiem ⟨Tin-Hungh nyei guoqv.⟩ Se weic naaiv norm guoqv meih mbuo ih zanc zuqc siouc kouv. 6Tin-Hungh se baengh fim nyei. Hoic meih mbuo zuqc kuonx naanh wuov deix mienh, Tin-Hungh oix winh bun ninh mbuo zuqc kuonx naanh. 7Ninh yaac oix bun meih mbuo buangh zuqc kuonx naanh nyei mienh caux yie mbuo lomh nzoih duqv baengh orn. Wuov zanc Ziouv Yesu caux jienv ninh maaih qaqv nyei fin-mienh yiem wuov lungh hinc cuotv, yiem hiaangx haic nyei douz gu'nyuoz. 8Ziouv Yesu oix winh bun maiv nyiemc Tin-Hungh nyei mienh yaac maiv muangx Ziouv Yesu nyei kuv fienx wuov deix mienh zuqc dingc zuiz. 9Ninh mbuo oix zuqc siouc zuiz, yietc liuz zuqc mietc, nqaeqv jienv Ziouv nyei nza'hmien caux ninh njang-laangc nyei domh qaqv, 10dongh ninh daaih wuov hnoi weic bun ninh nyei zuangx mienh, se yietc zungv sienx ninh nyei mienh, ceng ninh, taaih ninh. Meih mbuo yaac oix caux jienv ninh mbuo ceng weic zuqc meih mbuo sienx yie mbuo zoux nyei zorng-zengx waac.
11Weic naaiv yie mbuo zanc-zanc tengx meih mbuo daux gaux tov mbuo nyei Tin-Hungh bun meih mbuo puix duqv ninh ginv daaih nyei mienh. Yaac tov ninh longc ninh nyei qaqv bun meih mbuo zoux ziangx meih mbuo maaih hnyouv zoux nyei kuv sic, caux ei meih mbuo nyei sienx fim zoux nyei gong. 12Hnangv naaic, mbuo nyei Ziouv Yesu nyei mbuox ziouc duqv meih mbuo taaih, ninh yaac oix taaih meih mbuo. Naaiv se ziux mbuo nyei Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc nyei en.