2

Lub tuam tsev tshab

1Nub tim neeg nkaum ib lub xyaa hli, Yawmsaub has lug tuaj rua Hakai kws ua xwbfwb cev lug tas, 2“Ca le has rua Se‑athi‑ee tug tub Xelunpanpee kws ua thawj kaav Yuta tebchaws hab Yehauxanta tug tub Yausua kws ua tug tuam pov thawj hlub, hab cov peejxeem kws tseed tshuav nyob has tas, 3‘Tshuav leejtwg nyob huv mej txeev pum lub tuam tsev qub thau u zoo nkauj le caag? Nwgnuav mej ho pum lub tuam tsev zoo le caag lawm? Saib mas tsw tseem ceeb le lov?’ 4Yawmsaub has tas, ‘Xelunpanpee 'e, ca le ua sab tuab. Yehauxanta tug tub Yausua kws ua tug tuam pov thawj hlub 'e, ca le ua sab tuab.’ Yawmsaub has tas, ‘Mej cov pejxeem thoob tebchaws ca le ua sab tuab.’ Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, ‘Ca le ua moog, vem kuv nrug nraim mej nyob, 5ib yaam le thaus kuv coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug kuv tau cog lug rua mej. Kuv tug Ntsuj Plig yeej nrug nraim mej nyob, tsw xob ntshai le.’
6“Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, ‘Tshuav tsw ntev kuv yuav cu lub ntuj hab lub nplajteb hab dej havtxwv hab nruab nqhuab dua ib zag. 7Kuv yuav cu ib tsoom tebchaws suavdawg ua kuas ib tsoom tebchaws suavdawg tej nyaj txag ndwg lug rua mej, hab kuv yuav muab lub koob meej ci ntsaa ab ntim puv nkaus lub tuam tsev nuav.’ Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 8‘Nyaj yog kuv le, kub yog kuv le.’ Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 9Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, ‘Lub tuam tsev nuav yuav muaj lub koob meej ci ntsaa ab luj dua lub qub thau u. Kuv yuav pub lub chaw nuav vaam meej noj qaab nyob zoo.’ Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.”

Cov pejxeem qas tsw huv

10Nub tim neeg nkaum plaub lub cuaj hlis xyoo ob kws Ntali‑a ua vaajntxwv, Yawmsaub has lug tuaj rua Hakai kws cev lug tas, 11“Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, ‘Ca le nug cov pov thawj saib txuj kevcai has le caag. 12Yog leejtwg qaws lub qaab tsho ntev qhwv ib qho nqaj dawb huv coj moog, es yog lub qaab tsho hov moog nphaav tej ncuav lossws zaub sav lossws cawv txwv maab lossws roj lossws ib yaam zaub mov twg, mas tej hov yuav dawb huv hab lov?’ ” Cov pov thawj teb tas, “Tsw dawb huv.” 13Mas Hakai has tas, “Yog leejtwg tau moog kov tej cev tuag ua rua nwg qas tsw huv es nwg tsua lug kov tej nuav, mas tej nuav yuav qas tsw huv hab lov?” Cov pov thawj teb tas, “Tej nuav yuav qas tsw huv hab.” 14Hakai txhad has tas, “Yawmsaub has tas, ‘Kuv pum kuv cov tuabneeg nuav hab lub tebchaws nuav zoo ib yaam le ntawd. Txhua yaam kws puab txhais teg ua kuj zoo le ntawd hab tej kws puab muab xyeem kuj qas tsw huv. 15Nwgnuav ca le tshuaj saib txwj nub nua moog yuav muaj daabtsw tshwm lug. Ua ntej kws mej tsw tau muab tej pob zeb lug tib sws tshooj ua Yawmsaub lub tuam tsev 16mej lub neej zoo le caag? Thaus ib tug moog rua ntawm pawg qoob xaav tas yuav luj tau neeg nkaum thoob tassws tsuas muaj kaum thoob xwb. Thaus ib tug moog txug ntawm lub rhawv kua txwv maab yuav ntaus tswb caug thoob tassws tsuas muaj neeg nkaum thoob xwb. 17Kuv tub nplawm mej hab ua rua mej tej qoob loos huvsw nce mob hab tuaj pwm hab raug lawg ntaus los mej tsw rov lug cuag kuv.’ Yawmsaub has le nuav ntaag. 18‘Ca le tshuaj saib txwj nub nua moog, yog nub tim neeg nkaum plaub lub cuaj hlis, yog nub kws tag tej taw ua Yawmsaub lub tuam tsev. Ca le ua tuab zoo xaav saib, 19tseed tshuav qoob huv txhaab lov? Tej txwv maab txwv cua txwv ntsab pobkws hab tej txwv aulib tsw txw txwv lov? Txwj nub nua moog kuv yuav foom koob moov rua mej.’ ”

Yawmsaub cog lug rua Xelunpanpee

20Nub tim neeg nkaum plaub lub hli hov Yawmsaub has lug zag ob tuaj rua Hakai tas, 21“Ca le has rua Xelunpanpee kws ua tug thawj kaav lub xeev Yuta has tas, ‘Kuv saamswm yuav cu lub ntuj hab lub nplajteb, 22hab yuav muab tej tebchaws lub zwm txwv ntxeev pov tseg. Kuv saamswm yuav rhuav tshem ib tsoom tebchaws le fwjchim hab muab tej tsheb neeg ua rog hab tug kws tsaav tsheb ntxeev pov tseg. Tej neeg hab tug caij neeg yuav qaug tuag, txhua tug yuav tuag rua nwg tug phoojywg le nav ntaaj.’ 23Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, ‘Se‑athi‑ee tug tub Xelunpanpee kws yog kuv tug qhev, nub ntawd kuv yuav qaws koj.’ Yawmsaub has tas, ‘Kuv yuav muab koj ua zoo le lub nplhaib txaam txwm, vem kuv tub xaiv koj lawm.’ Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.”