12

  1Hlơi pô khăp kơ tơlơi pơkhư̆ pơhrăm, ñu anŭn khăp kơ tơlơi thâo pơmĭn yơh,
   samơ̆ hlơi pô pơrơmut kơ tơlơi ƀuăh pơtô, ñu anŭn jing mlŭk mơgu yơh.

  2Yahweh rơiêŭ mơak hăng mơnuih hiam klă,
   samơ̆ Ñu klă̱ kơđi kơ mơnuih ngă mơneč sat.

  3Mơnuih mơnam ngă sat ƀai ƀu dưi dŏ kơjăp amăng lŏn đang ôh,
   samơ̆ mơnuih tơpă hơnơ̆ng ƀu hơmâo hơget gĕt ôh dưi buč hĭ.

  4Sa čô bơnai hơmâo kơnuih hiam klă jing guang đoăn yom kơ rơkơi ñu,
   samơ̆ sa čô bơnai pơmlâo rơkơi ñu jing kar hăng tơlơi brŭ răm amăng khul tơlang gơ̆ yơh.

  5Khul hơdră ƀing tơpă hơnơ̆ng jing djơ̆ tơpă,
   samơ̆ tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng mơnuih sat ƀai jing plŏm ƀlŏr.

  6Hơdră boh hiăp mơnuih sat ƀai jing tơlơi dŏ krăp kiăng kơ ngă tuh drah arăng,
   samơ̆ tơlơi pơhiăp mơnuih jing tơlơi tơpă pơklaih hĭ arăng.

  7Sĭt ƀing sat ƀai či glưh rai ƀu hơmâo ană tơčô ôh,
   samơ̆ sang anŏ mơnuih tơpă hơnơ̆ng ăt dŏ kơjăp nanao.

  8Arăng bơni hơơč kơ sa čô tui hăng tơlơi rơgơi ñu hơmâo,
   samơ̆ ƀing mơnuih hơmâo jua pơmĭn pleč plư, arăng djik djak yơh.

  9Hiam hloh jing sa čô mơnuih đôč đač laih anŭn kơnơ̆ng hơmâo sa čô ding kơna đôč
   hloh kơ mơnuih ngă mă kiăng jing sa čô yom pơphan samơ̆ kơƀah hĭ gơnam ƀơ̆ng.

  10Mơnuih tơpă hơnơ̆ng ƀlơ̆ng răng wai brơi kơ hlô mơnơ̆ng rong ñu,
   samơ̆ khul tơlơi bruă hiam klă hloh mơnuih sat ƀai ngă kơ hlô mơnơ̆ng ñu jing kơnơ̆ng tơlơi kheñ đet yơh.

  11Hlơi pô jik jăh čŏh pla amăng lŏn đang ñu pô, či hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai yơh,
   samơ̆ hlơi pô đuaĭ tui hơdôm tơlơi bruă đôč đač, kơƀah hĭ tơlơi pơmĭn yơh.

  12Mơnuih ƀrưh ƀai amoaih kluh gơnam sua mă ƀing mơnuih sat yơh,
   samơ̆ akha mơnuih tơpă hơnơ̆ng čă prŏng tui hăng hơmâo boh čroh.

  13Mơnuih sat ƀai lê̆ djơ̆ hĭ amăng čơđo̱ng tơlơi pơhiăp soh ñu pô,
   samơ̆ mơnuih tơpă hơnơ̆ng klaih hĭ mơ̆ng tơlơi rŭng răng yơh.

  14Mơ̆ng boh čroh tơƀông bah ñu jing boh hiăp rơgơi yơh, mơnuih dưi hơmâo bă hăng khul tơlơi hiam klă,
   laih anŭn yua mơ̆ng bruă tơngan ñu anŭn yơh, ñu anŭn ăt dưi mă gơnam hiam mơ̆n.

  15Mơnuih mlŭk pơmĭn jơlan ñu pô jing djơ̆,
   samơ̆ mơnuih rơgơi hơmư̆ tui hơdôm tơlơi djru pơmĭn rơgơi.

  16Mơnuih mlŭk pơrơđah tơlơi hil ñu ƀơi mông anŭn mơtam,
   samơ̆ mơnuih răng pơñen pơrơgao hĭ tơlơi djik mưč.

  17Mơnuih ngă gơ̆ng jơlan djơ̆ pơhiăp kơnơ̆ng tơlơi tơpă sĭt yơh,
   samơ̆ pô ngă gơ̆ng jơlan soh pơhiăp kơnơ̆ng tơlơi ƀlŏr đôč.

  18Khul boh hiăp mơhiăh klâŏ hluh nanao kar hăng sa ƀĕ đao,
   samơ̆ jơlah mơnuih rơgơi pơtơbiă rai boh hiăp pơsuaih.

  19Boh hiăp tơpă sĭt mơ̆ng tơƀông dŏ hlŏng lar,
   samơ̆ tơlơi pơhiăp pleč ƀlŏr mơ̆ng jơlah dŏ kơnơ̆ng ƀiă mơnĭt mông đôč.

  20Tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr pơbă hĭ jua pơmĭn ƀing ngă mơneč sat ƀai,
   samơ̆ tơlơi hơ̆k mơak yơh pơbă hĭ ƀing hlơi pô hơduah sem tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng tơdruă.

  21Ƀu hơmâo tơlơi răm sat ôh lê̆ ƀơi mơnuih tơpă hơnơ̆ng,
   samơ̆ mơnuih sat ƀai kơnơ̆ng hơmâo tơlơi rŭng răng đôč yơh.

  22Yahweh hơƀak drak kơ ƀing hơmâo tơƀông bah pơhiăp ƀlŏr,
   samơ̆ Ñu mơak hăng ƀing hơdip hơdơ̆ng tơpă sĭt.

  23Mơnuih răng pơñen pơpha brơi tơlơi thâo pơmĭn ñu djơ̆ hơnơ̆ng,
   samơ̆ hlơi pô hơmâo pran jua mlŭk juăt pơđu̱ng asăp mlŭk mơgu.

  24Ƀing hơmâo tơngan triăng či jing hĭ pô git gai arăng,
   samơ̆ ƀing hơmâo tơngan alah či jing hĭ hlŭn arăng yơh.

  25Tơlơi ƀlơ̆ng kluh mơ̆ng pran jua mơnuih jing kar hăng gơnam kơtraŏ pơkơtraŏ trŭn ñu,
   samơ̆ boh hiăp pơtrŭt pơđu̱r kơ arăng ngă brơi kơ ñu klao mơak.

  26Mơnuih tơpă hơnơ̆ng pha brơi tơlơi djru pơmĭn kơ ƀing re̱ng gah ñu,
   samơ̆ hơdră jơlan mơnuih sat ƀai ba ƀing gơ̆ nao hĭ jrôk jơlan yơh.

  27Mơnuih thô alah ƀu lua kiăng kơ hơmâo añăm hăng pơhang ŏm ôh,
   samơ̆ mơnuih triăng dưi hơmâo gơnam ƀơ̆ng yom pơphan yơh.

  28Hlơi pô đuaĭ tui jơlan tơpă hơnơ̆ng hơmâo tơlơi hơdip;
   sĭt amăng jơlan anŭn ƀu hơmâo tơlơi djai ôh.