24

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pluh-Duapăn

  1Anăm pơiăng ôh hăng hơdôm gơnam ƀing sat ƀai hơmâo,
   laih anŭn anăm amoaih kiăng jing gơyut gơyâo hăng ƀing gơñu ôh.
  2Jua pơmĭn ƀing sat ƀai anŭn kơnơ̆ng pơphŭn mơneč pơruă arăng,
   laih anŭn tơƀông bah gơñu juăt pơhiăp kơ tơlơi pơrŭng pơrăng anŭn.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh

  3Hăng tơlơi rơgơi yơh mơnuih mơnam pơdơ̆ng đĭ sa boh sang,
   sĭt mơ̆ng tơlơi thâo hluh yơh ñu pơdơ̆ng pơkơjăp đĭ sang anŭn.
  4Laih anŭn hăng tơlơi thâo pơmĭn yơh ñu dưi mă hơmâo lu gơnam hiam yom biă mă,
   kiăng kơ pioh amăng anih dŏ amăng sang anŭn yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Sa

  5Mơnuih rơgơi jing kơtang,
   sĭt tơlơi dưi kơtang mơnuih thâo hluh hơmâo tui dơ̆ng tơlơi kơtang;
  6yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn, tơdang ih prap pre blah ngă, brơi hơmâo bĕ tơlơi kơčrâo brơi rơgơi,
   laih anŭn kiăng kơ dưi hĭ ih khŏm hơmâo lu mơnuih djru pơmĭn rơgơi yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Dua

  7Boh hiăp rơgơi jing tơnap đơi kơ mơnuih mlŭk kiăng kơ thâo hluh;
   tui anŭn tơdang ƀing ană plei pơjơnum kiăng kơ pơrơklah tơlơi bruă ñu ƀu hơmâo tơlơi tŭ yua hơget ôh kiăng kơ pơhiăp.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Klâo

  8Hlơi pô hơmâo kơnuih juăt pơkra mơneč kiăng ngă sat ƀai kơ mơnuih pơkŏn,
   arăng či yap ñu anŭn jing mơnuih juăt pơphŭn ngă tơlơi pơrŭng pơrăng yơh.
  9Hơdôm tơlơi mơneč pơphŭn pơmĭn ƀing mlŭk kơnơ̆ng jing tơlơi jŭ̱ sat đôč,
   laih anŭn mơnuih mơnam hơƀak drak kơ mơnuih juăt djik djak yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Pă̱

  10Tơdah ih tah hơtai hĭ amăng hrơi mông bưp tơlơi rŭng răng,
   sĭt ih jing hĭ tơdu rơmơ̆n biă mă yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Rơma

  11Tơdah arăng klă̱ kơđi kơ ƀing mơnuih ƀu găl djơ̆,
   pơklaih hĭ bĕ ƀing mơnuih anŭn tơdang arăng dui hrŏt ƀing gơñu pơ tơlơi djai;
   pơkơ̆ng hĭ bĕ ƀing gơñu tơdang rơbat nao sêng grêng pơ anih pơdjai.
  12Tơdah ih pô pơmĭn tui anai, “Anai nê, kâo ƀu thâo hơget ôh kơ tơlơi anŭn,”
   brơi thâo bĕ Yahweh yơh jing Pô kơsem lăng pran jua mơnuih laih anŭn thâo krăn kơ tơlơi anŭn.
  Ih pơmĭn Pô gak wai tơlơi hơdip ih ƀu thâo krăn ôh hă?
   Ih pơmĭn Ñu ƀu či kla glaĭ kơ rĭm čô tui hăng bruă pô anŭn hơmâo ngă laih ôh hă?

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Năm

  13Ƀơ̆ng bĕ ia hơni, Ơ dăm ăh, yuakơ ia hơni jing jơma̱n.
   laih anŭn kar hăng ia hơni mơ̆ng sêng hơni jing mơmĭh yơh kơ ih ƀơ̆ng,
  14brơi thâo bĕ, kar kaĭ mơ̆n boh hiăp rơgơi jing mơmĭh kơ pran jua ih.
   Tui anŭn, tơdah ih hơduah ƀuh boh hiăp anŭn, ih či hơmâo tơlơi čang rơmang pơanăp yơh,
   laih anŭn tơlơi čang rơmang ih anŭn ƀu či rơngiă hĭ ôh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Tơjuh

  15Anăm krăp ngă sat kơ sang anŏ mơnuih tơpă hơnơ̆ng kar hăng ƀing sat ƀai krăp klĕ dŏp ôh,
   anăm kơsung pơrai hĭ ôh anih anơ̆m gơ̆ dŏ.
  16Wơ̆t tơdah mơnuih tơpă hơnơ̆ng lê̆ rơbuh tơjuh wơ̆t amăng tơlơi tơnap tap, ñu ăt tơgŭ đĭ dơ̆ng mơ̆n,
   samơ̆ tơdang ƀing sat ƀai teč tơhơneč amăng tơlơi rŭng răng, anŭn jing hơnăl tuč kơ ƀing gơñu yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Sapăn

  17Anăm klao mơak ôh tơdang rŏh ayăt ih lê̆ rơbuh amăng tơlơi tơnap tap,
   sĭt tơdang ñu teč tơhơneč, anăm brơi pran jua ih mơak mơai ôh.
  18Tơdah ih ngă tui anŭn huĭdah Yahweh či ƀuh laih anŭn ƀu mơak ôh kơ kơnuih ih ngă anŭn,
   laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hil Ñu mơ̆ng pô anŭn yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Duapluh-Duapăn

  19Anăm huĭ ƀlơ̆ng ôh yuakơ ƀing ngă sat ƀai dưi đĭ kơyar,
   laih anŭn kŏn pơiăng lơi hăng ƀing mơnuih ngă soh,
  20yuakơ ƀing mơnuih sat ƀai anŭn ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang kơ tơlơi hơdip ôh,
   sĭt ƀing sat ƀai jing kar hăng apui kơđen jĕ či thăm hĭ yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Klâopluh

  21Ơ dăm, huĭ pơpŭ bĕ kơ Yahweh laih anŭn kơ pơtao,
   laih anŭn anăm pơgop hăng ƀing mơnuih tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hlơi pô amăng ƀing gơñu ôh.
  22Dua pô anŭn či brơi rai tơlơi răm rai blĭp blăp ƀơi ƀing mơnuih sat anŭn yơh,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô thâo ôh tơhơnal tơlơi răm rai ƀing gơñu či ba rai pơ ƀing gơ̆.

Pô Rơgơi Pơtô Laĭ Dơ̆ng

23Anai yơh ăt jing hơdôm tơlơi pô rơgơi pơhiăp mơ̆n:
  Ƀu hiam klă ôh kơ pô phat kơđi phat brơi be̱r glông.
  24Hlơi pô laĭ kơ mơnuih ngă soh tui anai, “Ih ƀu ngă soh ôh,”
   sĭt lu ană plei či hơtŏm păh laih anŭn djik jăm hĭ kơ ñu yơh.
  25Samơ̆ či hơmâo tơlơi hiam mơak yơh truh pơ ƀing hlơi pô ƀuăh pơkra mơnuih ngă soh,
   sĭt tơlơi bơni hiam prŏng prin yơh či rai ƀơi ƀing gơñu.

  26Tơlơi laĭ glaĭ tơpă
   jing gru kơnăl kơ tơlơi jing gơyut gơyâo sĭt yơh.

  27Prap pre bĕ khul đang hơma ih
   laih anŭn prap pre bĕ khul đang boh kơƀâo ih;
   tơdơi kơ anŭn, pơdơ̆ng đĭ bĕ sang ih dŏ.

  28Anăm ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô re̱ng gah ih ƀu hơmâo tơhơnal ôh,
   ƀôdah pơhiăp pơblư̆ pơƀlŏr hăng tơƀông bah ih ôh.
  29Anăm laĭ ôh tui anai, “Kâo či ngă kơ ñu tui hăng tơlơi ñu hơmâo ngă laih kơ kâo,
   sĭt kâo či kla glaĭ kơ ñu anŭn hơdôm tơlơi sat ñu ngă laih yơh.”

  30Kâo rơbat găn nao ƀơi đang hơma mơnuih thô alah,
   găn ƀơi đang boh kơƀâo mơnuih ƀu thâo phe pho.
  31Kâo ƀuh rơ̆k drơi čă đĭ amăng djŏp anih,
   khul đang ñu bă blai hăng khul rơ̆k,
   laih anŭn boh pơtâo pơnăng jum dar anŭn glưh pơčah hĭ abih.
  32Giŏng anŭn, kâo pơmĭn amăng pran jua kâo hơdôm tơlơi kâo ƀuh laih
   sĭt kâo hrăm mă sa tơlơi pơrơtưh mơ̆ng tơlơi kâo ƀuh anŭn yơh tui anai:
  33Pĭt mă ƀiă, pĭt mơta mă ƀiă bĕ,
   kuar tơngan mă ƀiă kiăng kơ pĭt bĕ,
  34tui anŭn tơlơi rin či blĭp blăp truh ƀơi ih kar hăng mơnuih klĕ dŏp rai yơh
   laih anŭn kơƀah kơƀap kơsung rai hrup hăng pô djă̱ đao gưm rai klĕ yơh.