16

  1Yahweh brơi kơ mơnuih mơnam pơphŭn rai hơdră bruă amăng jua pơmĭn ñu,
   samơ̆ hơnăl tuč bah jơlah Yahweh yơh pơhiăp hơdôm bruă năng ngă.
  2Abih bang khul jơlan mơnuih đuaĭ tui jing kar hăng hơči̱h yơh kơ ñu,
   samơ̆ Yahweh yơh kơsem lăng hơdôm tơlơi pơtrŭt pran jua mơnuih kiăng kơ ngă anŭn.
  3Jao bĕ kơ Yahweh hơget bruă ih ngă,
   tui anŭn khul hơdră bruă ih anŭn či dưi jing hĭ yơh.
  4Yahweh pơkra rĭm tơlơi bruă tui hăng tơlơi kơñăm Ñu pô,
   wơ̆t tơdah kơ mơnuih sat ƀai, Ñu khưp kiăng pơkra hrơi răm rai yơh.
  5Yahweh hơƀak drak kơ abih bang mơnuih hơmâo pran jua pơgao ang.
   Brơi thâo sĭt bĕ tơlơi anai: Ƀing gơñu ƀu či rơbat nao rơngai hĭ mơ̆ng tơlơi pơkơhma̱l ôh.
  6Kơnang mơ̆ng tơlơi khăp hăng tơlơi tŏng ten kơ Yahweh yơh Ñu či song mă mơnuih mơnam mơ̆ng tơlơi soh;
   laih anŭn mơ̆ng tơlơi huĭ pơpŭ kơ Yahweh yơh mơnuih mơnam đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi sat ƀai.
  7Tơdang khul hơdră jơlan mơnuih pơmơak kơ Yahweh,
   Ñu ăt ngă kơ ƀing rŏh ayăt pô anŭn pơrơno̱m hăng gơ̆ mơ̆n.
  8Hiam hloh hơmâo ƀiă gơnam samơ̆ tŭ mă mơ̆ng tơlơi bruă tơpă hơnơ̆ng,
   jing hloh kơ hơmâo prăk pơƀut lu samơ̆ tŭ mă mơ̆ng tơlơi ƀu djơ̆ tơpă.
  9Amăng jua pơmĭn ñu yơh mơnuih mơnam pơkra hơdră jơlan ñu,
   samơ̆ Yahweh yơh pơkra jơlan kơ ƀing gơñu yak nao.

  10Tơƀông bah pơtao pơhiăp tơlơi pơhaih pơklă,
   laih anŭn amăng bah ñu khŏm phat kơđi hăng boh hiăp djơ̆ găl nanao.
  11Yahweh hơduah kiăng kơ mơnuih mơnam yua gơnam pơkă hăng boh pơkơtraŏ tơpă;
   abih bang boh pơkơtraŏ pô sĭ mơnia hơmâo amăng kơdŭng anŭn khŏm djơ̆ tui hăng tơlơi Yahweh pơkra yơh.
  12Ƀing pơtao hơƀak kơ bruă ƀing ană plei ngă sat ƀai,
   yuakơ tơlơi git gai wai lăng ñu hơmâo pơkô̆ pơkơjăp rai mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng gơñu yơh.
  13Ƀing pơtao mơak ƀơi hơdôm tơƀông bah pơhiăp tơpă,
   sĭt ƀing gơñu rơiêŭ mơak hăng hlơi pô pơhiăp tơlơi sĭt.
  14Tơlơi pơtao hil nač jing kar hăng pô ding kơna ñu pơkiaŏ nao pơdjai hĭ arăng yơh,
   samơ̆ mơnuih rơgơi či gir pơhrŏ hĭ tơlơi anŭn.
  15Tơlơi ƀô̆ mơta pơtao klao mơak, kiăng laĭ anŭn jing phŭn kơ tơlơi hơdip,
   sĭt tơlơi mơak ñu hrup hăng kơthul hơjan pha brơi tơlơi hơdip phrâo amăng bơyan bơnga yơh.

  16Hiam hloh yơh kiăng kơ hơmâo tơlơi rơgơi hloh kơ hơmâo mah,
   laih anŭn kiăng kơ ruah tơlơi thâo hluh jing hiam hloh kơ ruah amrăk!
  17Mơnuih tơpă sĭt yak rơbat amăng jơlan rơhaih ƀu nao wĕ wŏ đuaĭ tui tơlơi sat ƀai ôh;
   hlơi pô răng pơñen đuaĭ tui jơlan anŭn, ñu anŭn răng pơgang tơlơi hơdip ñu pô yơh.
  18Mơnuih pơgao ang hlâo či răm rai yơh tơdơi,
   sĭt mơnuih hơmâo kơnuih pơpŭ pơdun đĭ ñu pô hlâo či lê̆ rơbuh yơh tơdơi kơ anŭn.
  19Hiam hloh jing pô luă gŭ amăng jua pơmĭn laih anŭn jing sa čô amăng mơnuih arăng kơtư̆ juă,
   jing hiam hloh kơ tơlơi pơkăh pơpha gơnam sua mă hăng mơnuih pơgao ang anŭn.
  20Hlơi pô hơmư̆ tui tơlơi pơtô, ñu anŭn đĭ kơyar yơh,
   laih anŭn mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yahweh.
  21Mơnuih hơmâo tơlơi rơgơi amăng jua pơmĭn ñu, arăng yap ñu jing pô thâo rơđah,
   laih anŭn tơlơi pơhiăp tơdu rơun brơi kơ arăng kiăng hơmư̆ tui tơlơi pơhrăm ñu yơh.

  22Tơlơi thâo hluh jing sa phŭn ia pha brơi tơlơi hơdip kơ hlơi pô hơmâo tơlơi thâo anŭn,
   samơ̆ tơlơi kơmlư ƀing mlŭk ba rai tơlơi pơkơhma̱l kơ gơñu pô.
  23Jua pơmĭn mơnuih rơgơi kơčrâo brơi amăng bah ñu tơdang ñu pơhiăp,
   laih anŭn brơi tơƀông bah ñu pơtơbiă rai tơlơi pơhrăm arăng kiăng hơmư̆ tui.
  24Khul tơlơi pơhiăp tơdu rơun jing hrup hăng sa boh sêng hơni,
   mơmĭh kơ bơngăt jua laih anŭn pơsuaih hĭ drơi jan.
  25Hơmâo sa jơlan ƀing mơnuih mơnam pơmĭn jing djơ̆,
   samơ̆ ƀơi hơnăl tuč jơlan anŭn jing hĭ truh pơ tơlơi djai yơh.
  26Tơlơi rơpa pô mă bruă ngă kơ ñu mă bruă;
   yuakơ tơlơi tơua ñu yơh pơtrŭt ñu.

  27Mơnuih ƀrưh mơhiăh gir hơduah tơlơi pơhiăp rơkŭt,
   laih anŭn tơlơi pơhiăp tơbiă rai mơ̆ng bah jơlah jing kar hăng jơlah apui hlia yơh.
  28Mơnuih pơkŭp pơđang ba rai tơlơi pơkăh pơpha,
   sĭt mơnuih pơhiăp rơkŭt pơčơlah hĭ ƀing gơyut gơyâo jĕ giăm yơh.
  29Mơnuih ƀrưh ƀai pơhiăp pleč ƀlŏr mơnuih re̱ng gah ñu
   kiăng kơ dui ba gơ̆ nao pơ jơlan wĕ wŏ.
  30Hlơi pô kơhơñet hăng mơta ñu, ñu ngă tui anŭn yuakơ ñu pơkra bruă pleč ƀlŏr yơh,
   sĭt hlơi pô pơkơ̆ng hĭ tơƀông ñu, ñu anŭn gu nao pơ tơlơi sat ƀai yơh.

  31Ƀŭk kô̱̆ pô tha rơma jing kar hăng đoăn yom kơ ñu pô,
   jing gơnam bơni kơ ƀing hlơi pô hơdip tơpă hơnơ̆ng yơh.
  32Mơnuih akaih hil jing hiam hloh kơ sa čô tơhan khĭn kơtang,
   sĭt hlơi pô pơkhư̆ hĭ tơlơi ƀrŭk hil ñu pô jing hiam hloh kơ pô blah mă sa boh plei pơnăng yơh.
  33Mơnuih mơnam ngă čram kiăng kơ thâo tơlơi Yahweh kiăng,
   samơ̆ Yahweh yơh pơkhưp kiăng kơ hiư̆m čram anŭn či lê̆.