12

1Tus neeg uas nyiam kev txawj ntse nws xav kom luag qhia nws thaum nws ua txhaum. Tus neeg uas tsis nyiam kev qhuab ntuas yog neeg ruam.
2Tus TSWV txaus siab rau cov neeg ua zoo, tiamsis nws rau txim rau cov neeg uas nyiam ua phem ua qias.
3Cov neeg ua phem yeej nyob tsis muaj chaw, tiamsis cov neeg ncaj ncees nyob ruaj khov kho.
4Tus pojniam uas tsimtxiaj yog lub kaus mom yeebkoob rau nws tus txiv ntoo, tiamsis tus pojniam uas coj kev txajmuag los rau nws tus txiv zoo ib yam li cov kua paug uas nyob hauv tus txiv cov pobtxha.
5Cov neeg ncaj ncees yeej ua ncaj rau koj, tiamsis cov neeg siab phem xav dag ntxias koj xwb.
6Cov neeg siab phem tej lus tua neeg tuag, tiamsis cov neeg ncaj ncees tej lus pab tau lwm tus uas raug kev txomnyem nyuaj siab dim.
7Cov neeg siab phem ntog thiab puastsuaj mus, lawv yuav tsis muaj xeebntxwv tseg li, tiamsis cov neeg ncaj ncees tej xeebntxwv yuav nyob ruaj khov.
8Yog koj txawj ntse, luag yuav qhuas koj. Yog koj ruam, luag yuav saib tsis taus koj.
9Tus neeg uas luag saib tsis tseemceeb dabtsi, tiamsis nws muaj tubtxib, zoo dua tus neeg khavtheeb uas tsis muaj noj tsis muaj haus.
10Tus neeg siab zoo yeej tu nws tej tsiaj txhu zoo, tiamsis tus neeg siab phem yeej tsimtxom nws tej tsiaj txhu.
11Tus neeg nquag ua liaj ua teb, muaj noj nplua mias, tiamsis tus neeg ruam muab nws lub sijhawm siv tsis muaj nqis.
12Txhua yam uas tus neeg siab phem xav tau, yog nrhiav kev ua phem ua qias xwb, tiamsis tus neeg ncaj ncees nyob ruaj khov.
13Tus neeg siab phem tej lus rov ua lub vojhlua soo nws, tiamsis tus neeg ncaj ncees yuav khiav dim ntawm tej teebmeem.
14Koj yuav tau txais nqi zog raws li tej lus uas koj hais thiab tej haujlwm uas koj ua. Koj yuav tau txais raws li koj tau ua los lawm.
15Cov neeg ruam xav hais tias, lawv yog cov uas hais yog, tiamsis cov neeg uas mloog luag tej lus qhuab ntuas yog neeg txawj ntse.
16Thaum tus neeg ruam chim, nws ua rau luag paub tamsim ntawd ntag, tus neeg ntse nyiaj tau tej uas luag ua saib tsis taus nws.
17Tus neeg ncaj ncees ua timkhawv tseeb, tiamsis tus neeg dag ua timkhawv tsis ncaj.
18Tej lus tsis zoo chob luag siab ib yam li rab ntaj, tiamsis lo lus zoo nplig tau luag lub siab.
19Tus neeg uas hais lus dag yuav ua neej nyob tsis ntev, tiamsis tus neeg uas hais lus tseeb yuav muaj sia nyob ntev.
20Cov neeg uas tuav hauv ua kev phem lawv yog neeg dag ntxias, tiamsis cov neeg ua zoo yuav tau kev kaj siab lug.
21Tsis muaj kev phem los raug cov neeg ncaj ncees, tiamsis cov neeg siab phem yuav raug kev txomnyem.
22Tus TSWV ntxub tej neeg uas hais lus dag, tiamsis nws txaus siab rau cov neeg uas hais lus tseeb.
23Cov neeg txawj ntse muab tej uas lawv paub khaws cia rau nruab siab, tiamsis cov neeg ruam muab txojkev ruam qhia rau sawvdaws paub.
24Kev nquag yuav ua rau koj muaj hwjchim; kev tubnkeeg yuav ua rau koj mus ua luag qhev.
25Kev txhawjxeeb ua tau rau koj kev zoo siab ploj mus, tiamsis tej lus zoo yuav txhawb tau koj lub zog.
26Tus neeg ncaj ncees coj nws tus phoojywg mus rau txojkev zoo, tiamsis tus neeg siab phem coj mus rau kev puastsuaj.
27Yog koj ua neeg tubnkeeg, koj yuav tsis tau dabtsi, tiamsis yog koj nquag ua haujlwm, koj yuav tau txais koob hmoov.
28Kev ncaj ncees yog txojkev uas tau txojsia; kev ua phem yog txojkev tuag.