24

  1Tsis txhob khib cov neeg phem,
   tsis txhob ntshaw nrog lawv nyob ua ke,
  2rau qhov lawv lub siab
   ntaus tswvyim ua nruj ua tsiv,
  thiab lawv daim tawv ncauj
   hais tej lus uas yuav mus ua phem.

  3Siv tswvyim thiaj ua tau lub tsev,
   thiab muaj kev thoob tsib to nrog
   ua lub tsev nyob ruaj khov.
  4Thiab muaj kev txawj ntse
   thiaj ua rau tej chav tsev
  muaj cuab txhiaj cuab tam
   zoo zoo nkauj puv nkaus.
  5Tus uas muaj tswvyim muaj zog heev,
   tus uas txawj ntse kuj muaj zog tuaj.
  6Yog muaj cov txawj ntse qhia
   mas koj thiaj nqes tes ua rog tau,
  thiab muaj ntau leej ua chaw sablaj
   koj thiaj kov yeej.
  7Tswvyim nyob siab dhau tus ruam,
   ntawm lub rooj loog
   nws tsis rua qhov ncauj hais.

  8Tus uas ntaus tswvyim ua phem
   luag yuav hu tias tus thab plaub.
  9Qhov uas ntaus tswvyim
   ua tej yam ruam kuj txhaum,
  thiab tus uas thuam luag
   yog tus uas neeg ntxub kawg.

  10Yog koj poob siab nthav
   rau hnub uas koj raug ceeblaj,
   koj kuj tsis muaj zog.
  11Cia li cawm cov uas
   raug cab mus tua kom dim,
  cia li pab tus uas raug cab
   nrhaj nrhuj nrheev mus tua kom dim.
  12Yog koj hais tias, “Peb tsis paub zaj no li,”
   mas Vajtswv uas tshuaj saib lub siab
   yuav tsis pom lov?
  Tus uas zov rawv koj tus ntsuj plig
   tsis paub thiab lov?
  Nws yuav tsis pauj rau neeg
   raws li lawv tau ua los lawm lov?

  13Kuv tub 'e, cia li noj zib ntab
   vim yog yam uas zoo,
  thiab zib ntab uas nrog ntawm
   lub tsev ntab kuj qab zib heev.
  14Yuav tsum paub tias tswvyim
   zoo ib yam li ntawd rau koj tus ntsuj plig,
  yog koj tau tswvyim,
   koj lub hauv ntej yuav zoo
   thiab koj yuav tsis plam tej uas koj vam.

  15Tsis txhob zov tos nrhw ib yam li tej neeg
   limhiam uas yuav lws tus ncaj ncees lub tsev,
   tsis txhob ua nruj ua tsiv rau nws lub tsev,
  16rau qhov tus ncaj ncees
   txawm ntog xya zaus los tseem sawv los thiab,
  tiamsis tus neeg limhiam
   raug vij sub vij sw muab ntxuav pov tseg.

  17Tsis txhob zoo siab xyiv fab
   rau thaum koj tus yeeb ncuab ntog,
   thiab tsis txhob zoo siab rau thaum nws dawm,
  18ntshai tsam Yawmsaub pom
   ces yuav tsis txaus siab
  thiab nws yuav thim qhov uas nws npau taws
   rau koj tus yeeb ncuab.

  19Koj tsis txhob nyuaj siab
   rau tej neeg uas ua phem
   thiab tsis txhob khib cov uas ua limhiam,
  20rau qhov tus neeg phem
   tsis muaj lub hauv ntej zoo,
  thiab tus neeg limhiam lub teeb
   yuav raug muab tua.

  21Kuv tub 'e, cia li hwm thiab paub ntshai
   Yawmsaub thiab vajntxwv,
  tsis txhob nrog tej neeg uas fav xeeb
   ua ib lub siab,
  22rau qhov ob tug yuav ua
   vij sub vij sw tshwm los sai sai,
  mas leejtwg yuav paub tej kev puam tsuaj
   uas ob tug ua?

Tej lus ntuas ntxiv

23Tej lus no yog cov uas muaj tswvyim hais.

  Qhov uas saib dej ua ntu saib neeg ua plhu
   mas tsis zoo li.
  24Tus uas hais rau tus neeg limhiam tias,
   “Koj tsis txhaum,”
  mas yuav raug tej pejxeem cem foom
   thiab raug tej tebchaws ntxub.
  25Tiamsis cov uas qhuab ntuas
   tus neeg limhiam
  yuav tau nyob kaj siab
   thiab yuav tau koob hmoov.
  26Tus uas teb lo lus tseeb
   mas zoo li nwj daim tawv ncauj.
  27Cia li npaj koj tej haujlwm sab nraud
   thiab ua txhua yam kom txhij hauv koj daim teb,
   dhau ntawd kuj ua koj lub tsev.
  28Tsis txhob lam ua timkhawv tom
   koj kwvtij zej zog uas tsis tau ua txhaum,
   thiab koj daim tawv ncauj tsis txhob dag.
  29Tsis txhob hais tias, “Kuv yuav ua rau nws
   yam li nws tau ua rau kuv lawm,
   kuv yuav ua pauj tej uas nws twb ua lawm.”
  30Kuv hla hauv tus tub nkeeg daim teb
   thiab tus tsis thoob tsib lub vaj txiv hmab,
  31ua ciav pos tuaj puv nkaus,
   nroj tsuag tuaj ntom qas nti,
   thiab tej ntsa laj kab pob zeb pob tag.
  32Kuv pom thiab ua tib zoo xav,
   kuv ntsia ntsoov
   mas kuv thiaj tau kev qhuab qhia.
  33Tsaug ib nyuag tsig zog,
   ib nyuag qe muag, khawm tes so ib pliag,
  34mas txojkev pluag yuav los txog koj
   yam nkaus li tub sab tuaj lws,
  thiab kev txom nyem yuav los
   yam nkaus li tus coj ntaj coj riam tuaj lws.