24

1Lơi tâm jreh ôh đah phung ƀư djơh, mâu lĕ gay ŭch gŭ ndrel ma khân păng.
2Yorlah nuih n'hâm khân păng tâm chră ƀư nau djơh mhĭk
 jêh ri mpiăt khân păng ngơi nau uh ah.
3Ma nau blau mĭn bu dơi ndâk ngih,
 jêh ri ma nau gĭt rbăng păng jêng nâp.
4Ma nau blau mĭn âk jrô bêng ma ăp ntil drăp ndơ khlay jêh ri ueh.
5Du huê bunuyh blau mĭn geh nau katang jêh ri bunuyh blau mĭn âk hao katang lơn.
6Yorlah ma nau phung gĭt nau nchră may tâm lơh,
 jêh ri geh âk bunuyh tâm chră geh nau dơi.
7Nau blau mĭn jêng jru ir ma bunuyh rluk,
 păng mâu hă mbung ôh ta ntŭk mpông pêr.
8Mbu nơm mĭn mro ƀư nau mhĭk,
 bu ntơ păng du huê bunuyh joi nau mhĭk.
9Nau mĭn ŭch ƀư bơh nau rluk jêng nau tih jêh ri bunuyh mưch jêng nơm bu tâm rmot.
10Tơlah rdja nuih ta nar rêh ni,
 nau katang may jê̆ dơm.
11Koh dŏng hom phung bu njŭn ma nau khĭt,
 tâm rklaih hom phung hăn rlet ntŭk bu nkhĭt.
12Tơlah may lah: "Aơ, hên mâu gĭt ôh nau nây,"
 mâu hĕ di Nơm sek uănh nuih n'hâm lĕ saơ nau nây?
 Mâu hĕ di Nơm chiă uănh huêng may lĕ gĭt nau nây?
 Jêh ri păng mra mplơ̆ ma ăp nơm tĭng nâm kan păng ƀư.
13Hơi kon, sa hom dak sŭt, yorlah păng jêng ueh,
 du mpơng sŭt jêng njŭng ma trôm mbung may.
14Ăn may gĭt nau blau mĭn tâm ban pô nây đŏng jêng khlay ma huêng may.
 Tơlah may dơi saơ joi păng, may mra geh nau ueh maak du nar kăn dơ̆.
 Jêh ri nau may kâp gân mâu mra roh hêng ôh.
15Lơi ƀư nâm bunuyh djơh gŭ kâp ta ngih bunuyh sŏng,
 lơi ƀư rai ôh ntŭk păng gŭ,
16Yorlah bunuyh sŏng nđâp tơlah chalôt pơh tơ̆,
 păng mra dâk tay đŏng, ƀiălah nau rêh ni mra ƀư rai phung djơh.
17Lơi ta răm rhơn ôh tơlah nơm rlăng may chalôt,
 lơi ăn nuih n'hâm may hâk răm ôh tơlah păng lĕ bu n'glưh;
18Klach lah Yêhôva mra saơ nau nây jêh ri mâu maak ôh,
 jêh nây păng mâu hôm ji nuih đŏng ôh ma păng.
19Lơi ta khek biănh ôh yor phung ƀư nau mhĭk,
 lơi kơnh ma phung djơh ôh.
20Yorlah bunuyh djơh mâu mra gŭ jŏ ôh,
 ŭnh kađen phung djơh mra nhhât.
21Hơi kon, ăn may klach yơk ma Yêhôva jêh ri ma hađăch,
 lơi tâm rnglăp ôh đah phung tâm rdâng đah khân păng.
22Yorlah khân păng mra ƀư rai khân ôbăl ƀât lât dơm,
 jêh ri mbu nơm gĭt nau rêh ni mra tât ma phung aơ phung ri?

Geh Đŏng Nau Ngơi Blau Mĭn Êng

23Nau aơ tâm ban đŏng jêng nau phung blau mĭn ngơi:
 mâu ueh ôh kôranh phat dôih gŭ mpeh du ding.
24Mbu nơm lah ma bunuyh djơh: "May mâu tih ôh," phung ƀon lan mra rak rtăp,
 jêh ri phunhg băl mpôl bunuyh mra tâm rmot ma păng.
25Ƀiălah phung nduyh phung djơh mra geh nau maak,
 jêh ri bu mra mŏt ton nau ueh lăng ma khân păng.
26Mbu nơm plơ̆ lah ma nau di,
 jêng nâm bu nau chŭm ta trôm mbung.
27Nkra ăn lôch kan may padih, muyh jik hom mir may;
 jêh ta nây ăn may ndâk ngih may.
28Lơi ta jêng nơm tâm phong ma nơm chiau meng may mâu geh nau ôh,
 lơi ngơi nau ndơm bu ôh.
29Lơi lah ôh: "Gâp mra ƀư ma păng nâm bu păng hŏ ƀư ma gâp,
 gâp mra har plơng ma păng tĭng nâm nau păng ƀư jêh."
30Gâp hăn rgăn jêh mir du huê bunuyh ƀlao,
 rgăn đang play kriăk ƀâu du huê bunuyh mâu ŭch uănh treng ôh;
31jêh ri ta aơ, lok dâr lam mir nây, me lok nkâm lam kalơ neh;
 jêh ri mpêr lŭ lĕ rlâm jêh.
32Gâp treng uănh, jêh ri gŭ nklân;
 gâp saơ jêh ri ăn gâp nti.
33Bêch du pêp, rlu ƀalât, ut ti gay bêch ƀalât,
34pô nây nau o ach mra tât ma may nâm bu du huê bunuyh ntŭng,
 jêh ri nau pưt nâm bu du huê bunuyh djôt ndơ tâm lơh.