11

Laxalau tuag

1Muaj ib tug txwvneej npe hu ua Laxalau saamswm mob nyob huv Npethani yog lub zog kws Maivlag hab nwg tug tais laug Matha nyob. 2Tug Maivlag nuav yog tug kws muab roj tsw qaab lug pleev tug Tswv hab muab nwg cov plaubhau so tug Tswv kwtaw, yog nwg tug nug Laxalau saamswm mob. 3Yog le hov ob tug muam txhad khaiv tuabneeg moog has rua Yexu tas, “Tug Tswv, tug kws koj hlub saamswm mob.” 4Thaus Yexu nov le ntawd nwg has tas, “Tug mob hov yuav tsw ua rua nwg tuag, tassws yuav ua rua Vaajtswv tau koob meej sub Vaajtswv leej Tub txhad tau koob meej ntawm tug mob hov.” 5Yexu hlub Matha hab nwg tug nam hluas hab Laxalau heev. 6Thaus Yexu nov tas Laxalau mob, nwg tseed nyob lub qub chaw kws nwg nyob ntawd tau ob nub ntxwv hab.
7Dhau ntawd Yexu has rua nwg cov thwjtim tas, “Peb ca le rov moog rua huv lub xeev Yutia.” 8Cov thwjtim has rua nwg tas, “Lanpi, nyav dhau tsw ntev nuav cov Yutai tub nrhav kev xuas pob zeb ntaus koj kuas tuag, koj tseed yuav rov moog rua huv dua hab lov?” 9Yexu teb tas, “Nruab nub muaj kaum ob teev los tsw yog? Yog leejtwg taug kev nruab nub nwg yuav tsw dawm tsua qhov nwg pum qhov kaaj huv lub nplajteb nuav. 10Tassws yog leejtwg taug kev mo ntuj nwg yuav dawm vem nwg tsw muaj qhov kaaj.” 11Yexu has le ntawd taag tes nwg txawm has rua puab tas, “Peb tug kwvluag Laxalau tsaug zug lawm, tassws kuv yuav moog tsaa kuas nwg tswm dheev lug.” 12Cov thwjtim has rua Yexu tas, “Tug Tswv, yog nwg tsaug zug lawm, nwg tug mob yeej yuav zoo.” 13Yexu has txug qhov kws Laxalau tuag tassws puab xaav tas Yexu has txug qhov kws Laxalau pw tsaug zug xwb. 14Yexu txhad qha ncaaj nraim rua puab has tas, “Laxalau tub tuag lawm. 15Vem yog saib rua mej kuv txhad zoo sab kws kuv tsw tau nyob hov ntawd sub mej txhad tau kev ntseeg. Peb ca le moog rua ntawm nwg.” 16Thauma kws hu has tas Ntintuma txawm has rua nwg tuab paab thwjtim hov tas, “Peb ca le moog hab, sub peb txhad tau nrug tug Tswv tuag ua ke.”

Yexu yog qhov kws sawv caj rov lug hab yog txujsa

17Thaus Yexu tuaj txug mas pum tas tub muab Laxalau log rua huv lub qhov ntxaa tau plaub nub lawm. 18Lub zog Npethani nyob ze Yeluxalee kwvlaam peb kilu kev, 19mas cov Yutai muaj coob leej tawm tuaj nplig Matha hab Maivlag lub sab vem ob tug tug nug tuag lawm. 20Thaus Matha nov tas Yexu saamswm tuaj nwg txawm tawm moog tog Yexu, huas Maivlag nyob tsawg huv tsev. 21Matha has rua Yexu tas, “Tug Tswv, yog koj nyob ntawm nuav, kuv tug nug yuav tsw tuag. 22Tassws nwgnuav kuv paub tas yog koj thov ib yaam daabtsw ntawm Vaajtswv, Vaajtswv yeej yuav pub rua koj.” 23Yexu has rua nwg tas, “Koj tug nug yeej yuav caj sawv rov qaab lug.” 24Matha has rua Yexu tas, “Kuv paub tas nwg yuav sawv rov lug rua nub kawg kws tej tuabneeg suavdawg sawv rov lug.” 25Yexu has rua nwg tas, “Kuv yog qhov kws caj sawv rov lug hab yog txujsa. Tug kws ntseeg kuv txawm yog nwg tuag lawm los nwg yeej yuav muaj txujsa, 26hab txhua tug kws muaj txujsa nyob hab ntseeg kuv yuav tsw tuag ib txhws le. Koj puas ntseeg le nuav?” 27Matha teb tas, “Tug Tswv kuv ntseeg los maj, kuv ntseeg tas koj yog tug Kheto, yog Vaajtswv leej Tub kws lug rua huv lub nplajteb.”

Yexu quaj

28Thaus Matha has le nuav taag nwg txawm moog hu nwg tug nam hluas Maivlag hab has tuabywv rua nwg tas, “Tug xwbfwb tuaj lawm, nwg tub hu koj.” 29Thaus Maivlag nov dheev nwg txawm maaj nroog sawv tseeg moog cuag Yexu. 30Thaus ntawd Yexu tsw tau nkaag moog rua huv lub zog, nwg tseed nyob ntawm qhov chaw kws Matha moog tog nwg. 31Thaus cov Yutai kws saamswm nrug Maivlag nyob ua ke huv tsev hab nplig nwg lub sab pum nwg maaj nroog sawv tseeg tawm moog, puab txawm lawv qaab moog xaav has tas nwg yuav moog quaj ntawm lub qhov ntxaa. 32Thaus Maivlag tuaj txug qhov chaw kws Yexu nyob hab pum Yexu lawm, nwg txawm pe khwb nkaus ntawm Yexu kwtaw has tas, “Tug Tswv, yog koj nyob ntawm nuav, kuv tug nug yuav tsw tuag.” 33Thaus Yexu pum Maivlag quaj quaj hab cov Yutai kws nrug Maivlag ua ke quaj quaj, Yexu mob sab heev hab nyuaj sab kawg. 34Yexu has tas, “Mej muab nwg coj moog tso rua hovtwg?” Puab teb tas, “Tug Tswv, lug saib maj.” 35Yexu kuj quaj. 36Cov Yutai txawm has tas, “Saib maj, nwg hlub Laxalau npaum le hov dag!” 37Tassws muaj qee leej has tas, “Tug kws khu tau cov dig muag pum kev nwg ua tsw tau rua tug nuav xob tuag lov?”

Yexu tsaa Laxalau caj sawv lug

38Yexu rov nyuaj sab kawg, nwg txhad tuaj rua ntawm lub qhov ntxaa kws yog ib lub qhov zeb kws muaj ib daim laag zeb npug lub rooj ntxaa lawm. 39Yexu has tas, “Ca le muab daim laag zeb tshem.” Matha kws yog tug tuag le muam txawm has tas, “Tug Tswv, tub tsw tsw lwj lawm tsua qhov tub tuag tau plaub nub lawm.” 40Yexu has rua nwg tas,“Kuv tub has rua koj lawm tas yog koj ntseeg koj yuav pum Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab los tsw yog?” 41Puab txhad le muab daim laag zeb tshem. Yexu tsaa muag saib sau ntuj hab has tas, “Au kuv leej Txwv, kuv ua koj tsaug kws koj tub noog kuv tej lug. 42Kuv paub tas koj noog kuv tej lug txhua zag, tassws kuv has le nuav vem yog saib rua cov tuabneeg kws nyob ntawm nuav sub puab txhad tau ntseeg has tas koj yog tug kws khaiv kuv lug.” 43Thaus has le ntawd taag, Yexu txawm hu nrov has tas, “Laxalau 'e, ca le tawm lug.” 44Tug tuag hov txawm tawm lug muaj nrhoob qhwv nwg teg nwg taw hab muaj ib daim tsuj npug muag kauv nwg lub ntsej muag. Yexu txawm has rua puab tas, “Ca le muab tej ntaub ntawd daws tseg hab tso nwg moog.”

Tuav huv tua Yexu

(Mth. 26:1-15; Mk. 14:1-2; Lk. 22:1-2)

45Vem le nuav thaus cov Yutai kws tuaj saib Maivlag pum tej num kws Yexu ua muaj coob leej txawm tso sab rua nwg. 46Tassws qee leej moog cuag cov Falixai hab pav tej kws Yexu ua rua puab noog. 47Yog le nuav cov pov thawj hlub hab cov Falixai txawm hu cov thawj lub rooj sablaaj tuaj sablaaj hab has tas, “Peb yuav ua le caag, tsua qhov tug nuav ua tej txujci tseem ceeb ntau heev? 48Yog peb tso nwg ua le nuav moog le txhua tug yuav ntseeg nwg tes cov Loo yuav tuaj rhuav tshem peb lub tuam tsev hab peb lub tebchaws.” 49Tassws puab cov hov muaj ib tug hu ua Khayafa kws ua tuam pov thawj hlub rua xyoo ntawd has rua puab tas, “Mej tsw paub qaabhau hlo le. 50Mej tsw nkaag sab tas qhov kws ib tug tuag thij ib tsoom suavdawg kuj zoo rua mej heev dua le taag nrho lub tebchaws puam tsuaj.” 51Nwg tsw yog has lawv le nwg lub sab xaav xwb tassws nwg ua tuam pov thawj hlub rua xyoo hov nwg txhad has txug tom hauv ntej tas Yexu yuav tuag thij lub tebchaws ntawd, 52hab tsw yog thij lub tebchaws ntawd xwb tassws nwg yuav qaws Vaajtswv cov mivnyuas kws tawg ua saab ua sua lug koom ua ib paab. 53Txwj nub ntawd lug puab txawm tuav huv yuav muab Yexu tua pov tseg. 54Vem le nuav Yexu txhad tsw moog lug taab meeg rua huv cov Yutai lawm. Nwg tawm qhov ntawm moog rua huv thaaj tebchaws kws nyob ze tebchaws moj saab qhua hab moog rua huv lub moos hu ua Efa‑i, mas nrug nwg cov thwjtim nyob hov ntawd.
55Thaus ntawd ze lub swjhawm kws cov Yutai ua kevcai Hlaa Dhau, mas muaj tuabneeg coob coob huv tej zej zog tuaj moog rua huv Yeluxalee sub txhad ua tau kevcai ntxuav puab tug kheej kuas dawb huv ua ntej kws yuav ua kevcai Hlaa Dhau. 56Thaus puab sawv ntsug rua huv lub tuam tsev puab txawm nrhav Yexu hab ib leeg has rua ib leeg tas, “Mej xaav le caag? Nwg yuav tuaj rua huv lub caij ua kevcai nuav los tsw tuaj?” 57Cov pov thawj hlub hab cov Falixai has tseg tas yog leejtwg pum Yexu nyob hovtwg mas ca le has rua puab sub puab txhad moog nteg tau nwg.