37

Yirmeyah Dŏ Amăng Sang Mơnă

1Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon pơjing Zidkiyah ană đah rơkơi Yôsiyahu jing pơtao kơ lŏn čar Yudah kiăng kơ git gai wai lăng pơala kơ pơtao Yehôyakhin, jing ană đah rơkơi pơtao Yehôyakim. 2Pơtao Zidkiyah, ƀing khua moa ñu laih anŭn ƀing ană plei amăng anih lŏn anŭn ƀu pơđi̱ng hơmư̆ tui hơdôm boh hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng kâo, Yirmeyah.
3Samơ̆ pơtao Zidkiyah pơkiaŏ Yehukhal ană đah rơkơi Selemyah hrŏm hăng pô khua ngă yang Zephanyah ană đah rơkơi Maasêyah nao pơ kâo hăng boh hiăp pơtă tui anai, “Ơ pô pơala hơi, rơkâo kơ ih iâu laĭ kơ Yahweh Ơi Adai ta kơ ƀing gơmơi.”
4Hlak anŭn, kâo rơngai kiăng kơ nao rai amăng ƀing ană plei yuakơ pơtao aka ƀu mă krư̆ hĭ kâo amăng sang mơnă ôh. 5Ƀing ling tơhan pơtao Pharaoh hơmâo kơsung tơbiă laih mơ̆ng lŏn čar Êjip kiăng kơ djru kơ ƀing Yudah yuakơ ƀing Babilon, jing ƀing hlak blah hruă plei phŭn Yerusalaim. Tơdang ƀing Babilon hơmư̆ arăng laĭ pơthâo kơ tơlơi ƀing Êjip anŭn, ƀing gơñu kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng plei Yerusalaim yơh.
6Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 7“Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơtă kơ ih kiăng kơ pơhiăp hăng ƀing mơnuih pơtao pơkiaŏ nao pơ ih, ‘Wơ̆t glaĭ bĕ pơ pơtao jing pô pơkiaŏ ƀing gih rai rơkâo kơ kâo hăng laĭ kơ ñu tui anai: Ƀing ling tơhan pơtao Pharaoh hơmâo kơsung tơbiă laih kiăng djru kơ ƀing gih laih anŭn či wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar gơñu pô jing lŏn čar Êjip yơh. 8Giŏng anŭn, ƀing Babilon či wơ̆t glaĭ kơsung blah plei anai. Ƀing gơñu či blah mă hĭ laih anŭn čuh pơrai hĭ yơh.’
9“Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, pơhiăp thim dơ̆ng: Anăm pơƀlŏr hĭ ƀing gih pô ôh tơdang ƀing gih pơmĭn tui anai, ‘Sĭt ƀing Babilon či đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing ta yơh.’ Tơlơi anŭn ƀu či djơ̆ ôh! Sĭt ƀing gơñu ƀu či đuaĭ hĭ ôh! 10Wơ̆t tơdah ƀing gih dưi hĭ kơ abih bang ƀing ling tơhan Babilon, jing ƀing kơsung blah ƀing gih, tơl kơnơ̆ng ƀing ruă rơka đôč dŏ glaĭ, ƀing gơñu ăt či tơbiă rai mơ̆ng khul anih sang khăn gơñu hăng čuh pơrai hĭ plei anai mơ̆n.”
11Tơdơi kơ ƀing ling tơhan Babilon hơmâo kơdŭn đuaĭ hĭ laih mơ̆ng plei Yerusalaim yuakơ ƀing ling tơhan pơtao Pharaoh jĕ či truh, 12kâo, Yirmeyah, čơdơ̆ng tơbiă mơ̆ng plei anŭn kiăng kơ nao pơ guai lŏn ƀing Benyamin kiăng kơ tŭ mă črăn kŏng ngăn kâo amăng sang anŏ kâo pơ anŭn. 13Samơ̆ tơdang kâo nao truh pơ Amăng Ja̱ng ƀing Benyamin, pô khua ƀing gak wai, anăn ñu Iriyah ană đah rơkơi Selemyah, tơčô Hananyah, mă hĭ kâo hăng laĭ tui anai, “Ih hlak đuaĭ lui hĭ ƀing gơmơi kiăng kơ nao pơ ƀing Babilon!”
14Kâo, Yirmeyah, laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! Kâo ƀu đuaĭ lui hĭ ƀing gih kiăng kơ nao pơ ƀing Babilon ôh.” Samơ̆ Iriyah ƀu kiăng hơmư̆ kơ kâo ôh. Kơđai glaĭ, ñu mă hĭ kâo laih anŭn ba gơ̆ nao pơ ƀing khua moa yơh. 15Ƀing gơñu hil biă mă kơ kâo laih anŭn brơi arăng taih kâo hăng krư̆ hĭ kâo amăng sang Yônathan pô khua čih hră, jing anih ƀing gơñu pơkra jing hĭ sang mơnă.
16Arăng mă krư̆ hĭ kâo amăng sang khưp kơnăm sang mơnă, jing anih kâo dŏ sui biă mă yơh. 17Giŏng anŭn, pơtao Zidkiyah brơi arăng ba rai kâo pơ sang pơtao laih anŭn pơ anih anŭn pơtao tơña hơgŏm kơ kâo tui anai, “Ăt dŏ hơmâo boh hiăp mơ̆ng Yahweh mơ̆?”
 Kâo laĭ glaĭ tui anai, “Ơ dŏ hơmâo mơ̆n. Arăng či jao hĭ ih kơ tơngan tơlơi dưi pơtao prŏng dêh čar Babilon yơh.”
18Giŏng anŭn, kâo laĭ kơ pơtao Zidkiyah dơ̆ng tui anai, “Hơget tơlơi soh kâo hơmâo ngă laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, hăng ƀing khua moa ih ƀôdah hăng ƀing ană plei anai tơl ih mă krư̆ hĭ kâo amăng sang mơnă lĕ? 19Pơpă ƀing pô pơala pơkŏn jing ƀing laĭ lui hlâo laih kơ ih lĕ? Ƀing gơñu yơh jing ƀing laĭ tui anai, ‘Pơtao lŏn čar Babilon ƀu či kơsung blah ih ƀôdah ƀing khua moa ih ôh.’ 20Samơ̆ ră anai, Ơ pơtao khua kâo ăh, rơkâo kơ ih hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kwưh rơkâo kâo ƀơi anăp ih. Anăm brơi kơ kâo wơ̆t glaĭ pơ sang Yônathan pô khua čih hră dơ̆ng tah, huĭdah kâo či djai hĭ pơ anih anŭn yơh.”
21Giŏng anŭn, pơtao Zidkiyah pơđar kơ arăng mă krư̆ hĭ kâo, Yirmeyah, pơ anih wăl tơdron ƀing gak wai hăng pha brơi kơ kâo rĭm hrơi ƀañ tơpŭng mơ̆ng ƀing ŏm ƀañ, tơl hrơi khul ƀañ tơpŭng amăng plei anŭn abih hĭ. Tui anŭn, kâo dŏ amăng anih wăl tơdron ƀing gak wai yơh.