37

Yelemi raug muab kaw

1Yauxiya tus tub Xedekhiya uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo muab tsa ua vajntxwv hauv Yuda tebchaws, sawv Yehauyakhi tus tub Khauniya chaw ua vajntxwv kav. 2Txawm yog nws thiab nws cov tub teg tub taws thiab nws cov pejxeem los puavleej tsis mloog Yawmsaub tej lus uas nws kom Yelemi uas yog xibhwb cev lus hais rau lawv.
3Vajntxwv Xedekhiya txib Yehukhas uas yog Selemiya tus tub thiab pov thawj Xefaniya uas yog Ma‑axeya tus tub mus cuag Yelemi uas yog xibhwb cev lus thiab hais tias, “Koj cia li thov Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv pab peb.” 4Thaum ntawd Yelemi tseem mus los hauv cov pejxeem tau, rau qhov tsis tau muab nws kaw hauv tsev lojfaj. 5Mas Falau pab tub rog tawm hauv Iyi tuaj. Thaum cov Kheedia uas vij lub nroog Yeluxalees hnov li ntawd, lawv txawm thim tub rog ntawm Yeluxalees rov qab.
6Thaum ntawd Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi uas yog xibhwb cev Vajtswv lus tias, 7“Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Neb cia li mus hais rau Yuda tus vajntxwv uas txib neb tuaj nug kuv tias, ‘Saib nawj, Falau pab tub rog uas tawm tuaj pab koj tabtom yuav rov qab mus rau lawv lub tebchaws Iyi. 8Mas cov Kheedia yuav rov qab tuaj ua rog rau lub nroog no, lawv yuav txeeb tau thiab muab hlawv pov tseg.’ 9Yawmsaub hais li no tias, Nej tsis txhob rov dag nej tus kheej hais tias, ‘Cov Kheedia tso peb tseg lawm lauj,’ rau qhov lawv yeej yuav tsis tso nej tseg kiag li. 10Txawm yog nej kov yeej tau cov Kheedia pab tub rog huvsi uas tabtom ua rog rau nej, tsuas yog tshuav cov raug mob txhua tus nyob hauv lawv tej tsev ntaub xwb, los cov ntawd yuav sawv tsees muab hluavtaws hlawv lub nroog no pov tseg.”
11Thaum cov Kheedia cov tub rog thim ntawm Yeluxalees vim yog Falau pab tub rog tuaj ze, 12Yelemi kuj tawm hauv Yeluxalees mus rau Npeeyamee tebchaws thiaj tau nws li feem uas nyob hauv cov neeg ntawd. 13Thaum nws nyob ntawm lub Rooj Loog Npeeyamee, muaj ib tug tub rog faj xwm npe hu ua Iliya, yog Selemiya tus tub thiab yog Hananiya tus xeeb ntxwv, txawm ntes Yelemi uas cev Vajtswv lus, hais tias, “Koj tabtom khiav mus rau cov Kheedia.” 14Yelemi hais tias, “Tsis yog. Kuv tsis yog khiav mus rau cov Kheedia.” Tiamsis Iliya tsis yeem mloog nws hais, nws cia li ntes Yelemi coj los rau cov thawj. 15Cov thawj chim heev rau Yelemi, lawv muab nws nplawm thiab muab nws kaw rau hauv Yaunathas uas ua tus tub sau ntawv lub tsev, vim muab lub tsev ntawd ua tsev lojfaj lawm.
16Thaum Yelemi raug muab tso rau hauv lub nkuaj av thiab nyob qhov ntawd ntau hnub lawd, 17vajntxwv Xedekhiya txib neeg mus coj Yelemi los cuag nws, thiab nug Yelemi twjywm hauv nws lub tsev tias, “Yawmsaub hais lus tuaj los tsis hais?” Yelemi hais tias, “Muaj thiab. Koj yuav raug muab cob rau hauv tus vajntxwv Npanpiloo txhais tes.” 18Yelemi hais ntxiv rau vajntxwv Xedekhiya tias, “Kuv tau ua txhaum li cas rau koj lossis ua rau koj cov tub teg tub taws lossis ua rau cov neeg no, koj thiaj muab kuv kaw hauv tsev lojfaj? 19Koj cov xibhwb cev lus uas hais rau koj tias, ‘Npanpiloo tus vajntxwv yuav tsis tuaj ua rog rau koj lossis ua rog rau lub tebchaws no,’ dua twg lawm? 20Au vajntxwv uas yog kuv tus tswv, nimno thov koj mloog kuv hais, thov cia kuv tej lus taij thov tuaj txog ntawm koj xubntiag, es tsis txhob xa kuv rov mus rau hauv Yaunathas uas ua tus tub sau ntawv lub tsev tsam ces kuv tuag rau qhov ntawd.” 21Vajntxwv Xedekhiya thiaj li hais kom lawv coj Yelemi mus kaw cia rau hauv cov tub rog uas zov vajntxwv lub loog. Ib hnub lawv coj ib lub ncuav ntawm txojkev uas luag ua ncuav los rau nws noj mus txog thaum tej ncuav hauv lub nroog tag huvsi lawm. Yog li no Yelemi thiaj nyob hauv cov tub rog zov vajntxwv lub loog.