12

Tơlơi Yirmeyah Brŏk Hăng Yahweh

  1Ơ Yahweh hơi, tơdang kâo ba nao tơlơi brŏk ƀuăh kâo ƀơi anăp Ih,
   Ih nanao jing djơ̆ tơpă yơh.
  Samơ̆ kâo či tơña kơ Ih kơ tơlơi djơ̆ găl Ih tui anai:
   Yua hơget hơdră jơlan ƀing sat ƀai đĭ kơyar lĕ?
   Yua hơget abih bang ƀing pơblư̆ pơƀlŏr hơdip rơnŭk rơnua lĕ?
  2Ih hơmâo pla laih ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu čă akha laih.
   Ƀing gơñu prŏng đĭ laih anŭn hơmâo boh čroh.
  Ƀing gơñu bơni hơơč kơ Ih hăng tơƀông bah gơñu nanao
   samơ̆ pran jua gơñu dŏ ataih biă mă mơ̆ng Ih.
  3Samơ̆ bơ kơ kâo, Ih ƀuh kâo, Ơ Yahweh ăh.
   Ih ƀuh kâo hăng lông lăng jua pơmĭn kâo laih anŭn thâo kơ tơlơi kâo dŏ tŏng ten hăng Ih.
  Tui anŭn, rơkâo kơ Ih dui hrŏt hĭ bĕ ƀing sat ƀai anŭn kar hăng arăng ba triu kiăng kơ pơdjai hĭ yơh!
   Pioh lui hĭ laih gơñu kơ hrơi arăng pơkra añăm yơh!
  4Hơdôm sui dơ̆ng anih lŏn anai ăt či dŏ thu krô
   laih anŭn rơ̆k amăng rĭm đang hơma či gliu hĭ lĕ?
  Khul hlô mơnơ̆ng hăng khul čim brĭm răm rơngiă hĭ laih,
   yuakơ ƀing ană plei gơmơi dŏ amăng anih anŭn jing sat ƀai.
  Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing gơñu laĭ kơ tơlơi
   Yahweh ƀu či ƀuh ôh tơlơi ƀing gơñu ngă.

Tơlơi Yahweh Laĭ Glaĭ Kơ Yirmeyah

  5Ơ Yirmeyah, tơdah ih hơmâo pơlông đuaĭ laih hăng mơnuih mơnam hăng tơkai
   laih anŭn ih jing hĭ gleh biă mă,
   hiư̆m pă ih dưi pơlông pơgiŏng hĭ hăng khul aseh lĕ?
  Tơdah ih tơhneč rơbuh amăng jơlan tơhnă̱-hiam,
   hiư̆m pă ih či ngă amăng khul glai kơpa̱l kơtuai krong Yurdan lĕ?
  6Wơ̆t tơdah ƀing ayŏng adơi ih, ƀing sang anŏ ih,
   ăt ƀing gơñu hơmâo pơblư̆ hĭ ih laih mơ̆n.
  Ƀing gơñu hơmâo pơhiăp laih kraih kơ ih kơ tơlơi ih jing mơnuih hưt dư.
   Wơ̆t tơdah ƀing gơñu pơhiăp hiam hăng ih,
   anăm đaŏ kơnang kơ ƀing gơñu ôh.

  7Kâo, Yahweh, đuaĭ lui hĭ laih ană plei Kâo,
   jing đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng ƀing mơnuih Kâo ruah laih kiăng kơ jing kŏng ngăn Kâo.
  Kâo jao hĭ laih ƀing Kâo khăp anŭn
   amăng tơngan tơlơi dưi ƀing rŏh ayăt gơñu.
  8Ƀing kŏng ngăn Kâo anŭn hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo
   kar hăng sa drơi rơmung dŭl amăng glai kơmrơ̆ng,
   laih anŭn pơgrao ƀơi Kâo yơh.
   Hơnŭn yơh Kâo pơrơmut kơ ƀing gơñu.
  9Ƀing kŏng ngăn Kâo ruah anŭn jing kar hăng hlô djai
   jing hlô asâo tan hăng čim grư̆ ƀơ̆ng hĭ yơh.
  Ăt brơi bĕ kơ abih bang hlô mơnơ̆ng glai pơƀut glaĭ mơ̆n
   kiăng kơ kĕ ƀơ̆ng.
  10Lu ƀing khua tuai kar hăng ƀing wai triu pơrai hĭ đang boh kơƀâo Kâo, jing lŏn čar Kâo,
   laih anŭn kơtư̆ juă hĭ hrĕ boh kơƀâo Kâo, jing ƀing ană plei.
  Đang hơma hiam mơak Kâo anŭn
   ƀing gơñu pơjing hĭ laih sa anih lŏn thu krô rơngol yơh.
  11Đang hơma Kâo anŭn jing hĭ anih hông hang,
   jing rơngol thu krô tơl Kâo rơngot hơning yơh.
  Wơ̆t tơdah abih anih lŏn anŭn či jing hĭ rơngol yơh
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơmĭn ƀlơ̆ng brơi.
  12Ƀơi abih bang anih kơdư hông hang amăng tơdron ha̱r
   ƀing pơrai jing ƀing tuai rai kơsung mă laih yơh.
  Ƀing gơñu jing đao Kâo, Yahweh, kiăng kơ pơrai hĭ
   mơ̆ng rơnuč gah anai anih lŏn Kâo anŭn truh pơ rơnuč gah adih yơh,
   tơl ƀu hơmâo hlơi pô rơnŭk hơđơ̆ng ôh.
  13Ƀing ană plei pla pơdai samơ̆ kơnơ̆ng hơpuă mă rơ̆k drơi đôč.
   Ƀing gơñu mă bruă tơl pơgleh hĭ gơñu pô samơ̆ ƀu tŭ mă hơget gĕt ôh.
  Yuakơ Yahweh hil ƀrŭk biă mă yơh,
   tui anŭn ƀing gơñu mlâo kơ bơyan hơpuă gơñu yơh.
14Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ dơ̆ng, “Bơ kơ abih bang ƀing lŏn čar re̱ng gah lŏn čar Kâo Israel, jing ƀing hơmâo pơrai hĭ laih anih lŏn kŏng ngăn Kâo pha brơi laih kơ ƀing ană plei Kâo Israel hlâo adih, Kâo či buč hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anih lŏn gơñu laih anŭn Kâo ăt či buč hĭ mơ̆n ƀing lŏn čar Yudah mơ̆ng tŏng krah ƀing gơñu yơh. 15Samơ̆ tơdơi kơ Kâo buč hĭ laih ƀing lŏn čar re̱ng gah anŭn, Kâo či hơmâo tơlơi glưh pran jua dơ̆ng laih anŭn či ba glaĭ rĭm čar anŭn pơ lŏn kŏng ngăn ñu pô amăng anih lŏn ñu pô yơh. 16Hlâo adih ƀing gơñu pơtô laih kơ ƀing ană plei Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng anăn yang Baal. Samơ̆ tơdah ƀing gơñu hur har hrăm tơlơi đaŏ ƀing ană plei Kâo laih anŭn ƀuăn rơ̆ng hăng anăn Kâo tui anai,
“Ƀing gơmơi ƀuăn rơ̆ng hăng anăn Yahweh yuakơ Ñu jing Pô hơdip.
 “Giŏng anŭn, Kâo či brơi kơ ƀing gơñu đĭ kơyar amăng ƀing ană plei Kâo yơh.
17Samơ̆ tơdah lŏn čar pă ƀu kiăng hơmư̆ tui ôh, Kâo či buč hĭ dơ̆ng lŏn čar anŭn hlo̱m ƀo̱m hăng pơrai hĭ yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.