20

Xaufas

1-2Xaufas uas yog neeg Namas teb hais tias:
  “Yauj, koj ua rau kuv npautaws heev,
   kuv tos tsis taus yuav rawm teb koj.
  
  3Tej uas koj hais ntawd yog lus txob
   thuam saib tsis taus kuv,
  tiamsis kuv paub hais tias kuv yuav teb koj li cas.

  4“Koj yeej paub hais tias tiam thaum ub zoo li cas,
  txij thaum muaj neeg nyob hauv lub ntiajteb no
  5yeej tsis muaj ib tug neeg siab phem
   yuav ua neej nyob ntev li.
  6Txawm yog nws txojkev khavtheeb yuav siab mus nto ntuj,
  thiab nws lub taubhau yuav siab mus txog saum cov huab
  7los nws yuav raug tshuab ya mus ib yam li tej hmoov av.
  Cov neeg uas ibtxwm paub nws yuav xav tsis thoob
  hais tias xyov nws mus dua qhov twg lawm.
  8Nws yuav yaj ntshis mus ib yam
   li zaj npau suav
  lossis zaj yogtoog uas ploj mus tsis pom ntxiv li lawm.
  9Nws yuav ploj ntais ntawm qhov
   chaw uas nws ibtxwm nyob;
  10nws tej tub yuav xa tej uas nws nyiag
   ntawm cov neeg pluag los rov qab.
  11Nws lub cev tseem hluas, tiamsis tsis
   ntev yuav mus ua av.

  12-13“Kev phem kev qias qab heev, nws thiaj muab ibtxhia
  npuav rau hauv nws qhovncauj kom nws zoo siab.
  
  14Tiamsis tej zaub mov hauv nws plab
   iab heev, iab ib yam li tej tshuaj muaj taug.
  15Tus neeg siab phem yuav ntuav
  tej kev npluanuj uas nws nyiag luag tug los tawm;
  Vajtswv yuav muab tej uas nws ntuav tawm los xa rov qab huv tibsi.
  16Tej uas cov neeg siab phem nqos,
   zoo ib yam li tej tshuaj muaj taug;
  tej ntawd yuav tom nws tuag ib yam li tus nab muaj taug tom.
  17Nws yuav tsis tau pom tus dej cag
   uas muaj kua mis thiab zib ntab lossis muaj roj txiv ntoo.
  18Nws yuav tso txhua yam uas nws khwv tau los tseg;
  nws yuav tsis muaj kev zoo siab rau
   tej pajlaum uas nws tau,
  19rau qhov nws tsimtxom thiab tsis
   quavntsej cov neeg txomnyem;
  thiab txhav luag tej tsev uas ua tau
   lawm yuav.
  20Nws txojkev ua neeg siab hlob tsis
   paub txaus li.
  21Thaum nws noj, nws tsis tseg ib yam
   dabtsi seem li,
  tiamsis nimno nws txojkev npluanuj twb xaus lawm.
  22Thaum nws muaj txaus lawm, kev piamsij yuav los raug nws.
  23Cia nws noj kom txaus raws li nws lub siab!
  Vajtswv txojkev chim uas nruj tsiv yuav rau txim rau nws.
  24Txawm yog nws khiav dim rab ntaj
   hlau los xibxub tooj yuav chob nws.
  25Xibxub yuav chob nws lub cev tshab plaws;
  lub hauxub uas ntse yuav ua rau nws ntshav nrog,
  thiab kev txhawj ntshai yuav los
   raug nws ua rau nws lub siab tshee hnyo.
  26Txhua yam uas nws khaws tseg raug
   puastsuaj tas;
  cov nplaim taws uas tsis yog neeg txhais tes
   hlawv yuav kub nws thiab nws tsevneeg huv tibsi.
  27Lub ntuj qhia tus neeg no tej kev txhaum,
  thiab lub ntiajteb ua timkhawv tawmtsam nws.
  28Vajtswv txojkev chim yuav phwj tuaj
  ua rau tus neeg ntawd txojkev npluanuj puastsuaj tas.

  29“Tej no yog tej uas cov neeg siab phem tau,
  thiab yog tej uas Vajtswv npaj tseg rau lawv.”