20

Xaufa hais

1Xaufa uas yog neeg Na‑ama teb tias,
  2“Vim li no kuv txojkev xav kom kuv teb,
   vim kuv lub siab kub lug.
  3Kuv hnov tej lus thuam uas saib tsis taus kuv,
   mas kuv txojkev nkag siab kom kuv teb.
  4Koj tsis paub tej no lov? Txij thaum ub los,
   txij thaum muab neeg tso rau saum lub ntiajteb,
  5tus neeg limhiam lub suab xyiv fab luv luv li,
   thiab tus uas tsis hwm Vajtswv
   tej kev zoo siab tsuas yog ib pliag xwb.
  6Txawm yog nws siab mus nto ntuj,
   thiab nws taubhau mus txog saum cov huab,
  7los nws yuav puam tsuaj mus ib txhis
   yam li nws cov quav,
  cov uas txeev pom nws yuav hais tias,
   ‘Nws nyob qhovtwg?’
  8Nws yuav ya mus yam li zaj npau suav,
   thiab yuav tsis ntsib li lawm,
  nws yuav raug muab raws mus
   yam li zaj yog toog hmo ntuj.
  9Lub qhov muag uas tau pom nws
   yuav tsis pom nws dua li lawm,
   thiab nws lub chaw yuav tsis pom nws dua li lawm.
  10Nws tej menyuam yuav nrhiav kev hlub
   ntawm cov neeg pluag,
  thiab nws txhais tes yuav
   thim nws tej nyiaj txiag rov rau lawv.
  11Nws tej pob txha tseem muaj
   cov hluas li zog puv npo,
  los lub zog ntawd yuav nrog nws pw
   rau hauv hmoov av.

  12“Txawm yog txojkev limhiam
   yuav qab zib hauv nws lub qhov ncauj,
  thiab nws muab zais
   rau hauv nws tus qab nplaig,
  13txawm yog nws tsis xav muab tso tseg
   thiab muab npuav rau hauv nws lub qhov ncauj,
  14los tej zaub mov ntawd yuav hloov iab tag
   rau hauv nws lub plab,
   yam li taug nab rau hauv nws.
  15Nws yuav ntuav tej nyiaj txiag
   uas nws tau nqos lawd tawm rov los,
  Vajtswv muab tej ntawd
   rho tawm hauv nws plab los.
  16Nws yuav ntxais tej taug nab,
   nab raj kub sai tus nplaig yuav tom nws tuag.
  17Nws yuav tsis pom tej hav dej,
   yog tej hav dej uas muaj zib ntab
   thiab kua mis nyeem ntws nto.
  18Nws yuav thim tej uas nws khwv tau
   thiab nws yuav tsis tau muab nqos,
  nws yuav tsis muaj kev xyiv fab
   ntawm tej tshaj thawj uas nws ua lag ua luam,
  19rau qhov nws muab cov pluag zuaj
   thiab muab tso tseg,
   nws txeeb tej vaj tse uas nws tsis tau ua.

  20“Vim nws txojkev ntshaw noj tsis paub tsau li,
   nws yuav tsis tau yam uas
   txaus nws lub siab cia kiag li.
  21Thaum nws noj lawd
   tsis tshuav ib yam dabtsi li,
  yog li no nws txojkev vam meej
   yuav nyob tsis ntev.
  22Thaum nws tau noj tsau npo
   nws yuav poob rau hauv txojkev ceeblaj,
  txojkev txom nyem lwj siab tus hwjchim huvsi
   yuav raug nws.
  23Thaum nws tabtom noj puv lub plab lawm,
   Vajtswv yuav xa txojkev npau taws heev los txog nws
   thiab muab nchuav ua zaub mov rau nws noj.
  24Nws yuav khiav ntawm tej cuab yeej hlau mus,
   mas rab xub hneev tooj liab
   yuav chob nws tshab plaws.
  25Ib tug rho rab xub hauv nws lub cev los,
   lub hauv xub ci nplas
  tawm hauv nws cov kua tsib los,
   thiab txojkev ntshai heev los raug nws.
  26Txojkev tsaus ntuj nti npaj
   rau nws tej nyiaj txiag,
  cub hluavtaws uas tsis muaj leejtwg ntxuaj
   yuav nqos kiag nws,
  yam uas tshuav hauv nws lub tsev ntaub
   yuav raug kub du lug.
  27Lub ntuj yuav qhia nws qhov txhaum,
   lub ntiajteb yuav sawv tawm tsam nws.
  28Nws tej cuab txhiaj cuab tam hauv nws tsev
   yuav raug coj mus,
  yuav raug kuav kiag mus
   rau hnub uas Vajtswv npau taws.
  29No yog tus neeg limhiam li feem ntawm Vajtswv
   thiab yog tej uas Vajtswv tu
   ua qub txeeg qub teg rau nws lawm.”