2

Yexu khu tug tuag teg tuag taw

(Mth. 9:1-8; Lk. 5:17-26)

1Dhau ntau nub tom qaab Yexu rov moog rua huv lub moos Khapena‑u, suavdawg nov tas nwg nyob huv tsev lawm. 2Tej tuabneeg coob coob sau nthwv tuaj ua ke, txawm yog ntawm qhov rooj los tsw tau kev nkaag lawm, mas Yexu pav txuj xuv zoo rua puab noog. 3Muaj tuabneeg coj ib tug tuag teg tuag taw tuaj cuag Yexu, yog plaub leeg kwv nwg tuaj. 4Thaus puab coj tsw tau nwg lug rua ntawm Yexu vem muaj tuabneeg coob, puab txawm yaws cov vuag ib qho ncaaj ntawm Yexu nyob lawm sau. Thaus qheb tau ib qho lawm puab txawm tso lub chaw kws tug tuag teg tuag taw pw hov dauv lug. 5Thaus Yexu pum puab kev ntseeg nwg txawm has rua tug tuag teg tuag taw tas, “Tub 'e, koj lub txem tub muab daws lawm.” 6Cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai qee leej kws nyob tsawg hov ntawd txawm xaav huv lub sab nug has tas, 7“Ua caag tug yawm nuav has le hov? Nwg has lug tuam mom Vaajtswv. Leejtwg yuav daws tau lub txem tsuas yog Vaajtswv xwb?” 8Taamswm hov Yexu lub sab paub tas puab xaav huv puab lub sab le hov mas nwg txhad has rua puab tas, “Ua caag mej yuav xaav le nuav huv mej lub sab? 9Qhov kws has rua tug tuag teg tuag taw hov tas, ‘Tub daws koj lub txem lawm,’ hab has tas, ‘Ca le sawv tseeg nqaa koj lub chaw pw moog kev,’ qhov twg yoojyim dua? 10Sub mej txhad paub tas Tuabneeg leej Tub muaj fwjchim huv nplajteb daws tau lub txem,” Yexu txhad has rua tug tuag teg tuag taw tas, 11“Kuv has rua koj tas, ca le sawv tseeg nqaa koj lub chaw pw moog tsev.” 12Nwg txawm sawv tseeg taamswm hov nqaa hlo nwg lub chaw pw tawm moog taab meeg suavdawg. Tej tuabneeg suavdawg txhad phemfwj heev hab qhuas Vaajtswv has tas, “Peb tsw tau txeev pum dua le nuav hlo le.”

Yexu hu Levi

(Mth. 9:9-13; Lk. 5:27-32)

13Yexu txawm tawm moog rua tom ntug havtxwv dua ib zag. Tuabneeg coob coob tuaj cuag nwg mas nwg qhuab qha puab. 14Thaus nwg saamswm moog hov nwg pum Levi kws yog Afe‑a tug tub nyob tsawg ntawm lub rooj sau se, Yexu txawm has rua nwg tas, “Ca le lawv kuv qaab moog.” Levi txawm sawv tseeg lawv Yexu qaab moog.
15Thaus Yexu nyob tsawg noj mov huv Levi tsev, txawm muaj cov tuabneeg sau se hab cov tuabneeg muaj txem ntau leej tuaj nrug Yexu hab nwg cov thwjtim nyob ua ke ntawm rooj mov, vem yog muaj tuabneeg lawv Yexu qaab coob heev. 16Thaus cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai kws yog Falixai pum tas Yexu nrug cov tuabneeg sau se hab cov tuabneeg muaj txem noj mov ua ke, puab txawm has rua Yexu cov thwjtim tas, “Ua caag nwg nrug cov tuabneeg sau se hab cov tuabneeg muaj txem noj mov ua ke?” 17Thaus Yexu nov le hov nwg txawm has rua puab tas, “Cov tuabneeg kws tsw muaj mob tsw cheem tsum Kws tshuaj, tsuas yog cov muaj mob txhad cheem tsum xwb. Kuv tsw yog lug hu cov tuabneeg ncaaj nceeg, tassws yog lug hu cov tuabneeg muaj txem.”

Kevcai yoo mov

(Mth. 9:14-17; Lk. 5:33-39)

18Yauhaa cov thwjtim hab cov Falixai saamswm ua kevcai yoo mov. Muaj tuabneeg tuaj has rua Yexu tas, “Ua caag Yauhaa cov thwjtim hab cov Falixai coj kevcai yoo mov, tassws koj cov thwjtim tsw coj?” 19Yexu has rua puab tas, “Tug nraug vauv cov kwvluag yuav yoo mov rua thaus tug nraug vauv tseed nrug puab nyob lov? Ncua swjhawm kws tug nraug vauv tseed nrug puab nyob puab yeej yuav tsw yoo mov. 20Yuav muaj ib nub twg kws tug nraug vauv yuav raug muab coj ncaim puab moog, mas thaus ntawd puab yuav coj kevcai yoo mov. 21Tsw muaj leejtwg muab daim ntaub tshab lug ntxwv lub qub tsho. Yog ua le ntawd daim ntaub kws muab ntxwv hov yuav xum dua lub qub tsho tes yimfuab dua lub tsho nduag luj dua. 22Hab tsw muaj leejtwg muab cawv txwv maab tshab ntim rua huv lub naab tawv qub. Yog ua le hov, cov cawv txwv maab yuav ua rua lub naab tawv tawg, tes cov cawv txwv maab hab lub naab yuav pam taag huvsw. Cov cawv txwv maab tshab yuav muab ntim rua huv lub naab tawv tshab.”

De naab mog nub Xanpatau

(Mth. 12:1-8; Lk. 6:1-5)

23Muaj ib nub Xanpatau Yexu saamswm taug kev huv ib daim teb mog. Thaus cov thwjtim taug kev puab chiv de naab mog lug. 24Cov Falixai has rua Yexu tas, “Saib maj, ua caag koj cov thwjtim ua tej kws caiv tsw kheev ua rua nub Xanpatau?” 25Yexu has rua puab tas, “Mej tsw tau nyeem tej kws Tavi ua rua thaus nwg hab cov tuabneeg kws nrug nwg cheem tsum noj mov hab tshaib plaab lov? 26Nwg tub nkaag moog rua huv Vaajtswv lub tsev rua thaus Anpiyatha ua tuam pov thawj hlub, hab muab tej ncuav kws xyeem txawb rua ntawm Vaajtswv lub xubndag lug noj, yog tej kws caiv tsw pub noj tsuas yog cov pov thawj txhad noj tau xwb. Hab nwg tseed muab rua cov kws nrug nwg ua ke noj.” 27Hab Yexu has rua puab tas, “Nub Xanpatau yog tswm lug rua tuabneeg tsw yog tswm tuabneeg lug rua nub Xanpatau. 28Tsua qhov Tuabneeg leej Tub yeej yog nub Xanpatau tug tswv.”