2

Yexus Kho Tus Txivneej uas Tuag Tes Tuag Taw

(Mathais 9.1-8; Lukas 5.17-26)

1Tau ob peb hnub tom qab ntawd Yexus rov qab los txog rau hauv lub nroog Kapena-us, sawvdaws hnov hais tias Yexus rov los tsev lawm. 2Muaj neeg coob coob tuaj xyuas Yexus, lawv nyob puv tsev tas, txawm yog ntawm qhovrooj los twb tsis tau kev mus rau hauv tsev. 3Thaum Yexus tabtom qhia Txojmoo Zoo rau lawv mloog, ces txawm muaj plaub leeg kwv ib tug txivneej tuag tes tuag taw tuaj rau Yexus kho. 4Tiamsis muaj neeg coob coob, lawv tsis tau kev kwv nws mus cuag Yexus, ces lawv txawm nce mus rau saum rutsev thiab rhuav ib qho ncaj ntawm Yexus rau saum. Thaum lawv qhib tau lawm, lawv txawm muab hlua khi daim pam uas pua nws tso nws dauv mus rau hauv. 5Thaum Yexus pom hais tias lawv muaj kev ntseeg heev, Yexus txawm hais rau tus txivneej uas tuag tes tuag taw ntawd hais tias, “Metub, kuv twb zam koj lub txim lawm.”
6Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qee leej uas zaum ntawd xav hais tias, 7“Ua li cas nws yuav hais li ntawd? Nws hais li ntawd kuj yog nws saib tsis taus Vajtswv! Tsis muaj leejtwg zam tau neeg lub txim, tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj zam tau!”
8Tamsim ntawd Yexus paub hais tias lawv xav li ntawd, Yexus txawm hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej xav li ntawd? 9Lo lus uas hais rau tus txivneej tuag tes tuag taw no hais tias, ‘Kuv twb zam koj lub txim lawm,’ lossis lo lus uas hais tias, ‘Cia li sawv muab koj daim pam pua chaw nqa mus tsev,’ ob lo lus no lo twg yuav yoojyim hais dua? 10Kuv ua li no qhia rau nej paub hais tias Neeg Leej Tub muab hwjchim nyob hauv ntiajteb no zam txim tau rau neeg.” Yexus thiaj hais rau tus txivneej tuag tes tuag taw hais tias, 11“Kuv hais rau koj hais tias koj cia li sawv thiab nqa koj daim pam pua chaw mus tsev.”
12Thaum sawvdaws tabtom ntsia ntsoov nws, nws txawm sawv tsees nqa hlo nws daim pam pua chaw tawm nrawm nroos mus lawm. Lawv xav tsis thoob li, lawv qhuas Vajtswv hais tias, “Peb tsis tau pom dua li no ib zaug li!”

Yexus Hu Levis

(Mathais 9.9-13; Lukas 5.27-32)

13Yexus rov qab mus nram ntug Hiavtxwv Kalilais. Muaj ib pab neeg coob coob tuaj cuag nws, ces nws txawm qhia lawv. 14Thaum Yexus tabtom mus, nws pom ib tug txivneej sau se hu ua Levis uas yog Alafais tus tub zaum ntawm lub rooj sau se. Yexus hais rau Levis hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus.” Ces Levis txawm sawv tsees nrog Yexus mus.
15Tom qab ntawd Yexus mus noj mov hauv Levis tsev. Cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum ntau leej nrog Yexus mus, thiab muaj coob leej nrog Yexus thiab Yexus cov thwjtim noj mov ua ke. 16Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai uas yog cov Falixais qee leej pom Yexus nrog cov neeg txhaum thiab cov neeg sau se noj mov ua ke, lawv txawm nug Yexus cov thwjtim hais tias, “Vim li cas Yexus yuav nrog cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum noj mov?”
17Yexus hnov lawv nug li ntawd, Yexus txawm teb hais tias, “Cov neeg tsis muaj mob yeej tsis mus cuag kws tshuaj, tsuas yog cov neeg muaj mob thiaj mus cuag kws tshuaj xwb. Kuv tsis yog los hu cov neeg ncaj ncees, tiamsis kuv los hu cov neeg txhaum.”

Nug Txog Kevcai Yoo Mov

(Mathais 9.14-17; Lukas 5.33-39)

18Muaj ib zaug Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej cov thwjtim thiab cov Falixais tabtom ua kevcai yoo mov, txawm muaj neeg tuaj nug Yexus hais tias, “Ua li cas Yauhas cov thwjtim thiab cov Falixais cov thwjtim ua kevcai yoo mov, tiamsis koj cov tsis yoo?”
19Yexus teb hais tias, “Nej xav hais tias thaum tus nraug vauv tseem nrog nws cov phoojywg noj tshoob ua ke, lawv yuav yoo mov no los? Thaum tus nraug vauv tseem nrog lawv nyob, lawv yeej yuav tsis yoo li. 20Tiamsis thaum txog lub sijhawm uas luag coj tus nraug vauv mus lawm, ces lawv yuav yoo mov.
21“Tsis muaj leejtwg yuav muab daim ntaub tshiab los ntxiv lub tsho qub; yog ua li ntawd, daim ntaub tshiab yuav ua rau lub tsho qub hajyam ntuag loj ntxiv. 22Thiab tsis muaj leejtwg yuav muab cov cawv txiv hmab tshiab ntim rau hauv lub hnab tawv qub; yog ua li ntawd, cov cawv txiv hmab tshiab yuav tsam kom lub hnab tawv qub tawg. Cov cawv txiv hmab yuav los tas, thiab lub hnab tawv qub yuav tsis zoo siv lawm. Cov cawv txiv hmab tshiab yuav tsum muab ntim rau hauv lub hnab tawv tshiab, lub hnab tawv thiaj tsis tawg.”

Cov Thwjtim De Hnab Nplej Tev Noj Hnub Xanpataus

(Mathais 12.1-8; Lukas 6.1-5)

23Muaj ib zaug uas yog Hnub Xanpataus, Yexus thiab nws cov thwjtim taug kev mus txog hauv ib daim teb npleg, cov thwjtim txawm de hnab nplej los tev noj. 24Thaum cov Falixais pom Yexus cov thwjtim ua li ntawd, lawv txawm hais rau Yexus hais tias, “Koj saib, Hnub Xanpataus koj cov thwjtim ua li ntawd, lawv ua txhaum peb txoj kevcai lawm.”
25Yexus teb hais tias, “Nej tsis tau nyeem zaj uas thaud Daviv thiab nws cov neeg tshaib plab, lawv xav tau dabtsi noj, nws ua li cas los? 26Daviv mus rau hauv lub Tuamtsev thiab muab tej ncuav uas twb muab fij rau Vajtswv lawm los noj. Thaum ntawd yog lub sijhawm uas Anpiyathas ua tus Povthawj Hlob. Raws li peb txoj Kevcai, tsuas yog cov povthawj thiaj noj tau tej ncuav ntawd xwb, tiamsis Daviv noj thiab muab faib rau cov neeg uas nrog nws ua ke noj huv tibsi.”
27Yexus xaus lus hais tias, “Vajtswv tsim Hnub Xanpataus rau neeg, tsis yog tsim neeg rau Hnub Xanpataus. 28Yog li ntawd, Neeg Leej Tub yog tus Tswv Hnub Xanpataus.”