2

Yexus kho tus tuag tes tuag taw

(Mth. 9:1-8; Lk. 5:17-26)

1Dhau ntau hnub tom qab Yexus rov mus rau hauv lub moos Khapena‑u, sawvdaws hnov tias nws nyob hauv tsev lawm. 2Tej neeg coob coob sau nthwv tuaj ua ke, txawm yog ntawm qhov rooj los tsis tau kev nkag lawm, mas Yexus piav txoj xov zoo rau lawv mloog. 3Muaj neeg coj ib tug tuag tes tuag taw tuaj cuag Yexus, yog plaub leeg kwv nws tuaj. 4Thaum lawv coj tsis tau nws los rau ntawm Yexus vim muaj neeg coob, lawv txawm yaws cov vuas ib qho ncaj ntawm Yexus nyob lawm saud. Thaum qheb tau ib qho lawm lawv txawm tso lub chaw uas tus tuag tes tuag taw pw ntawd dauv los. 5Thaum Yexus pom lawv kev ntseeg nws txawm hais rau tus tuag tes tuag taw tias, “Tub 'e, koj lub txim twb muab daws lawm.” 6Cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai qee leej uas zaum qhov ntawd txawm xav hauv lub siab nug hais tias, 7“Ua cas tus yawg no hais li ntawd? Nws hais lus tuam mom Vajtswv. Leejtwg yuav daws tau lub txim tsuas yog Vajtswv xwb?” 8Tamsim ntawd Yexus lub siab paub tias lawv xav hauv lawv lub siab li ntawd mas nws thiaj hais rau lawv tias, “Ua cas nej yuav xav li no hauv nej lub siab? 9Qhov uas hais rau tus tuag tes tuag taw ntawd tias, ‘Twb daws koj lub txim lawm,’ thiab hais tias, ‘Cia li sawv tsees nqa koj lub chaw pw mus kev,’ qhov twg yoojyim dua? 10Kom nej thiaj paub tias Neeg leej Tub muaj hwjchim hauv ntiajteb daws tau lub txim,” Yexus thiaj hais rau tus tuag tes tuag taw tias, 11“Kuv hais rau koj tias, cia li sawv tsees nqa koj lub chaw pw mus tsev.” 12Nws txawm sawv tsees tamsim ntawd nqa kiag nws lub chaw pw tawm mus tab meeg sawvdaws. Tej neeg sawvdaws thiaj phimhwj heev thiab qhuas Vajtswv hais tias, “Peb tsis tau txeev pom dua li no kiag li.”

Yexus hu Levi

(Mth. 9:9-13; Lk. 5:27-32)

13Yexus txawm tawm mus rau tom ntug hiavtxwv dua ib zaug. Neeg coob coob tuaj cuag nws mas nws qhuab qhia lawv. 14Thaum nws tabtom mus ntawd nws pom Levi uas yog Afe‑a tus tub zaum ntawm lub rooj sau se, Yexus txawm hais rau nws tias, “Cia li raws kuv qab mus.” Levi txawm sawv tsees raws Yexus qab mus.
15Thaum Yexus zaum noj mov hauv Levi tsev, txawm muaj cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim ntau leej tuaj nrog Yexus thiab nws cov thwjtim nyob ua ke ntawm rooj mov, vim yog muaj neeg raws Yexus qab coob heev. 16Thaum cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai uas yog Falixai pom tias Yexus nrog cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim noj mov ua ke, lawv txawm hais rau Yexus cov thwjtim tias, “Ua cas nws nrog cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim noj mov ua ke?” 17Thaum Yexus hnov li ntawd nws txawm hais rau lawv tias, “Cov neeg uas tsis muaj mob tsis cheem tsum Kws tshuaj, tsuas yog cov muaj mob thiaj cheem tsum xwb. Kuv tsis yog los hu cov neeg ncaj ncees, tiamsis yog los hu cov neeg muaj txim.”

Kevcai yoo mov

(Mth. 9:14-17; Lk. 5:33-39)

18Yauhas cov thwjtim thiab cov Falixai tabtom ua kevcai yoo mov. Muaj neeg tuaj hais rau Yexus tias, “Ua cas Yauhas cov thwjtim thiab cov Falixai coj kevcai yoo mov, tiamsis koj cov thwjtim tsis coj?” 19Yexus hais rau lawv tias, “Tus nraug vauv cov kwvluag yuav yoo mov rau thaum tus nraug vauv tseem nrog lawv nyob lov? Ncua sijhawm uas tus nraug vauv tseem nrog lawv nyob lawv yeej yuav tsis yoo mov. 20Yuav muaj ib hnub twg uas tus nraug vauv yuav raug muab coj ncaim lawv mus, mas thaum ntawd lawv yuav coj kevcai yoo mov. 21Tsis muaj leejtwg muab daim ntaub tshiab los ntxiv lub qub tsho. Yog ua li ntawd daim ntaub uas muab ntxiv ntawd yuav xaum dua lub qub tsho ces yimhuab dua lub tsho ntuag loj dua. 22Thiab tsis muaj leejtwg muab cawv txiv hmab tshiab ntim rau hauv lub hnab tawv qub. Yog ua li ntawd, cov cawv txiv hmab yuav ua rau lub hnab tawv tawg, ces cov cawv txiv hmab thiab lub hnab yuav piam tag huvsi. Cov cawv txiv hmab tshiab yuav muab ntim rau hauv lub hnab tawv tshiab.”

De hnab mog hnub Xanpatau

(Mth. 12:1-8; Lk. 6:1-5)

23Muaj ib hnub Xanpatau Yexus tabtom taug kev hauv ib daim teb mog. Thaum cov thwjtim taug kev lawv pib de hnab mog los. 24Cov Falixai hais rau Yexus tias, “Saib maj, ua cas koj cov thwjtim ua tej uas caiv tsis kheev ua rau hnub Xanpatau?” 25Yexus hais rau lawv tias, “Nej tsis tau nyeem tej uas Davi ua rau thaum nws thiab cov neeg uas nrog nws cheem tsum noj mov thiab tshaib plab lov? 26Nws twb nkag mus rau hauv Vajtswv lub tsev rau thaum Anpiyatha ua tuam pov thawj hlob, thiab muab tej ncuav uas xyeem txawb rau ntawm Vajtswv lub xubntiag los noj, yog tej uas caiv tsis pub noj tsuas yog cov pov thawj thiaj noj tau xwb. Thiab nws tseem muab rau cov uas nrog nws ua ke noj.” 27Thiab Yexus hais rau lawv tias, “Hnub Xanpatau yog tsim los rau neeg tsis yog tsim neeg los rau hnub Xanpatau. 28Rau qhov Neeg leej Tub yeej yog hnub Xanpatau tus tswv.”