12

Hơdôm Gơnam Pơyơr Hơdip

1Hơnŭn yơh, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo pơtrŭt pơđu̱r kơ ƀing gih amăng tơlơi pap Ơi Adai kơ ƀing ta, pơyơr bĕ drơi jan gih jing gơnam ngă yang hơdip, rơgoh hiam laih anŭn pơmơak kơ Ơi Adai, anŭn jing tơlơi bruă kơkuh pơpŭ gah bơngăt gih yơh. 2Anăm ngă tui hăng hơdră jơlan mơnuih lŏn tơnah anai ngă ôh, samơ̆ brơi kơ ƀing gih tŭ pơplih hĭ bĕ mơ̆ng tơlơi pơphrâo glaĭ tơlơi pơmĭn gih. Giŏng anŭn, ƀing gih či dưi lông lăng hăng pơrơklă kơ tơlơi kiăng Ơi Adai yơh, anŭn jing tơlơi kiăng hiam klă, pơmơak hăng hlo̱m ƀo̱m Ñu yơh.
3Yuakơ mơ̆ng tơlơi khăp pap Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ kâo, tui anŭn kâo pơhiăp hăng rĭm čô amăng ƀing gih tui anai: Anăm pơmĭn pơđĭ gih pô rơgao hơnơ̆ng ôh, samơ̆ brơi kơ ƀing gih pơmĭn djơ̆ hơnơ̆ng laih anŭn phat kơđi gih pô djơ̆ tui hăng tơlơi pơkă tơlơi đaŏ Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gih yơh. 4Yuakơ kơnơ̆ng kar hăng rĭm čô amăng ƀing ta hơmâo sa drơi jan hăng lu črăn yơh, laih anŭn khul črăn anŭn hơmâo bruă ngă phara phara. 5Ăt tui anŭn mơ̆n ƀing ta jing ƀing đaŏ amăng Krist, ƀing ta hơmâo lu črăn pơjing hĭ sa drơi jan, laih anŭn rĭm črăn anŭn le̱ng kơ lŏm kơ abih bang črăn pơkŏn yơh. 6Ƀing ta hơmâo khul gơnam brơi pơyơr phara phara tui hăng tơlơi khăp pap Ơi Adai pha brơi kơ ƀing ta. Tơdah gơnam brơi pơyơr sa čô mơnuih jing tơlơi laĭ lui hlâo, brơi kơ ñu yua bĕ gơnam brơi pơyơr anŭn djơ̆ tui hăng črăn tơlơi đaŏ kơnang ñu yơh. 7Tơdah gơnam brơi pơyơr anŭn jing tơlơi mă bruă djru kơ arăng, brơi kơ ñu mă bruă anŭn bĕ. Tơdah anŭn jing tơlơi pơtô pơhrăm, brơi kơ ñu pơtô pơhrăm bĕ. 8Ƀôdah tơdah anŭn jing tơlơi pơtrŭt pơđu̱r, brơi kơ ñu pơtrŭt pơđu̱r bĕ. Tơdah anŭn jing tơlơi thâo djru kơ tơlơi kơƀah kiăng arăng, brơi kơ ñu ngă čơmah bĕ. Tơdah anŭn jing tơlơi ba akŏ, brơi kơ ñu git gai hăng tơlơi triăng bĕ. Tơdah anŭn jing tơlơi pơrơđah tơlơi pap kơ arăng, brơi kơ ñu ngă bĕ tơlơi anŭn hăng pran jua hơ̆k mơak.

Tơlơi Khăp

9Tơlơi khăp khŏm jing tơlơi tơpă sĭt ƀu hơmâo tơlơi ngă mă ôh. Pơrơmut bĕ kơ tơlơi sat ƀai laih anŭn djă̱ kơ̆ng kơjăp tui bĕ tơlơi hiam klă. 10Khăp hur har bĕ kơ tơdruă gih hăng tơlơi khăp ayŏng adơi. Pơpŭ pơyom bĕ kơ tơdruă gah ngŏ kơ gih pô. 11Anăm kơƀah hĭ ôh tơlơi hur har, samơ̆ brơi bĕ jua bơngăt gih hlo̱m ƀo̱m laih anŭn mă bruă bĕ kơ Khua Yang. 12Hơ̆k mơak bĕ amăng tơlơi ƀing gih čang rơmang, ư̆ añ amăng tơlơi ƀing gih ruă nuă, gir run amăng tơlơi ƀing gih iâu laĭ. 13Djru pơpha brơi bĕ gơnam yua hăng ƀing đaŏ kơ Ơi Adai kơƀah kiăng. Pơhrăm ngă bĕ tơlơi ju̱m tuai.
14Bơni hiam bĕ kơ ƀing kơpĭ kơpe̱t ƀing gih. Bơni hiam bĕ anăm hơtŏm păh ôh. 15Hơ̆k mơak bĕ hăng ƀing hơ̆k mơak laih anŭn čŏk hia bĕ hăng ƀing čŏk hia. 16Hơdip bĕ hơdrăm hiam hăng tơdruă. Anăm pơư pơang ôh, samơ̆ tŭ thâo pơgop bĕ ƀing gah yŭ kơ ƀing gih. Anăm tŭ tơlơi pơmĭn kơ pô jing yom pơphan ôh.
17Anăm pơglaĭ kơ hlơi pô tơlơi sat ƀai kơ tơlơi sat ƀai ôh. Răng pơñen ngă bĕ tơlơi găl djơ̆ ƀơi anăp abih bang mơnuih mơnam. 18Tơdah dưi, tơdah tơlơi anŭn kơnang ƀơi ƀing gih, brơi kơ ƀing gih hăng abih pran jua bĕ kiăng kơ hơdip rơno̱m hăng abih bang mơnuih mơnam. 19Ơ ƀing gơyut gơyâo kâo khăp hơi, anăm rŭ nua ôh, samơ̆ jao bĕ kơ Ơi Adai rŭ nua brơi, yuakơ kar hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Tơlơi rŭ nua jing lŏm kơ Kâo, Kâo či kla glaĭ brơi yơh,” Khua Yang pơhiăp laih. 20Hră Ơi Adai ăt hơmâo čih laih mơ̆n kơ tơlơi anŭn tui anai,
  “Tơdah pô rŏh ayăt ih rơpa, brơi bĕ kơ ñu ƀơ̆ng;
   tơdah ñu mơhao, brơi bĕ kơ ñu mơñum.
  Tơdah ih ngă tui anŭn, năng ai ñu či thâo kơnăl kơ tơlơi bruă sat ñu hơmâo ngă laih yuakơ tơlơi bruă hiam klă ih anŭn yơh.”
21Anăm tŭ dưi hĭ yua mơ̆ng tơlơi sat ƀai ôh, samơ̆ dưi hĭ bĕ kơ tơlơi sat ƀai hăng tơlơi hiam klă.