12

Lub neej tshiab

1Yog li no, cov kwvtij, vim Vajtswv txojkev khuvleej kuv thiaj thov nej muab nej lub cev xyeem pub rau Vajtswv, yog yam uas xyeem ciaj sia thiab dawb huv thiab txaus Vajtswv lub siab ua qhov uas nej sab ntsuj plig pe hawm Vajtswv. 2Tsis txhob yoog raws li tej neeg tiam no ua. Nej yuav tsum txais kev hloov dua siab nej tej kev xav thiaj hloov dua tshiab. Mas nej yuav paub tias Vajtswv lub siab nyiam li cas thiaj paub tias yam uas zoo thiab yam uas txaus nws siab thiab yam uas zoo kawg nkaus.
3Kuv hais rau nej txhua tus hauv Vajtswv txojkev hlub uas pub rau kuv lawm tias, nej tsis txhob xav tias nej tus kheej loj dhau li uas tsim nyog xav, tiamsis nej yuav tsum ua tib zoo xav kom phim qhov uas Vajtswv pub txojkev ntseeg npaum li cas rau nej. 4Hauv peb lub cev peb muaj ntau yam thiab txhua yam ntawd tsis yog ua tib yam haujlwm xwb. 5Ib yam li ntawd, peb muaj coob leej kuj koom ib lub cev hauv Khetos thiab ib leeg koom rau ib leeg. 6Peb txhua tus nyias muaj nyias tswvyim raws li txojkev hlub uas Vajtswv pub rau peb. Yog nws pub kom cev Vajtswv lus, kuj cia li cev raws li muaj kev ntseeg npaum li cas, 7tus txawj tu lwm tus, cia li ua koom, tus txawj qhuab qhia cia li qhuab qhia, 8tus txawj txhawb lwm tus lub zog cia li txhawb, tus txawj pub rau luag, cia li ua siab dav pub, tus txawj kav cia li muab siab rau kav, tus txawj khuvleej luag cia li zoo siab hlo khuvleej.
9Cia li hlub tuaj nruab siab tiag tiag. Cia li ntxub yam uas phem, tuav rawv yam uas zoo. 10Cia li sib hlub li kwvtij sib hlub. Muab lwm tus saib hlob dua yus. 11Cia li rau siab ua haujlwm tsis txhob qaug zog, cia li kub siab lug sab ntsuj plig ua koom tu tus Tswv. 12Cia li zoo siab xyiv fab rau hauv txojkev vam, cia li ua lub siab ntev thev kev txom nyem, thiab thov Vajtswv tsis tseg tsis tu li. 13Cia li pub rau cov xov dawb uas tu pluas, thiab ua siab dav txais qhua.
14Cia li foom koob hmoov rau cov uas tsim txom nej, cia li foom koob hmoov rau lawv tsis txhob tsawm foom li. 15Cia li nrog cov uas xyiv fab zoo siab xyiv fab, thiab nrog cov uas quaj, quaj. 16Cia li koom ua ib lub siab, tsis txhob tsab ua loj, yuav tsum yeem koom nrog cov neeg tsis tseem ceeb. Tsis txhob xav tias yus ntse dua. 17Tsis txhob ua phem pauj phem rau leejtwg kiag li, tiamsis tsom ntsoov ua yam uas sawvdaws pom tias zoo. 18Yog ua tau mas koj yuav siv zog nrog luag nyob sib hum xeeb npaum li uas koj tus kheej ua tau. 19Nej cov uas kuv hlub, tsis txhob sib pauj, cia li muab qhov no tso rau Vajtswv txojkev npau taws vim muaj lus sau cia hais tias, “Qhov uas ua pauj yog kuv li feem, kuv yuav pauj. Tus Tswv hais li no ntag.” 20Tiamsis
  “Yog koj tus yeeb ncuab tshaib plab
   cia li muab mov rau nws noj,
  yog nws nqhis dej
   cia li muab rau nws haus,
  Yog koj ua li ntawd, koj yuav rauv ib cub thee
   cig plaws rau saum nws taubhau.”
21Tsis txhob cia kev phem kov yeej nej, tiamsis cia qhov zoo kov yeej qhov phem.