12

Oix Zuqc Zorqv Ganh Fungx Bun Tin-Hungh

1Gorx-youz aac, Tin-Hungh ndongc naaic korv-lienh mbuo, yie ziouc tov! meih mbuo zorqv ganh fungx bun Tin-Hungh hnangv ziec nyei ga'naaiv nor, mv baac maaih maengc nyei, cing-nzengc nyei, dongh ninh a'hneiv nyei ga'naaiv. Hnangv naaiv zoux se horpc nyei, weic zien-zien nyei zaangc Tin-Hungh. 2Baamh mienh zoux sic maiv horpc Tin-Hungh, maiv dungx zuotc ninh mbuo nyei nyungc zoux. Mv baac oix zuqc bun Tin-Hungh goiv nzengc meih mbuo nyei hnyouv caux hnamv nyei jauv, duqv siang-nyungc zeiv. Hnangv naaic meih mbuo haih hiuv duqv Tin-Hungh nyei za'eix, haaix nyungc se longx nyei, Tin-Hungh a'hneiv nyei, dunh yunh nyei za'eix.
3Tin-Hungh ceix en bun yie, yie cingx mbuox meih mbuo, maiv dungx hnamv taux taaih ganh jiex ndaangc horpc zuqc hnamv taux nyei. Gorqv-mienh oix zuqc ziux Tin-Hungh bun nyei sienx fim longx-longx funx ganh hnangv haaix nor. 4Yietc norm sin maaih ziex nyungc gapv jienv. Nyungc-nyungc maaih ganh nyei gong zoux. 5Fih hnangv nyei, mbuo mienh camv mv baac mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, dauh dauh ziouc gapv daaih benx yietc norm sin. Yietc dauh zoux sin nyei yietc nyungc. 6Mbuo dauh dauh ei Tin-Hungh nyei en duqv zingh nyeic mv baac gorqv-mienh nyei zingh nyeic maiv fih hnangv. Gorqv-mienh duqv haaix nyungc zingh nyeic ziouc oix zuqc longc wuov nyungc zingh nyeic aqv. Se gorngv duqv zingh nyeic douc Tin-Hungh nyei waac, oix zuqc ei mbuo nyei sienx fim douc ninh nyei waac. 7Mbuo duqv zingh nyeic fu-sux, oix zuqc fu-sux aqv. Duqv zingh nyeic njaaux mienh, oix zuqc njaaux. 8Duqv zingh nyeic kuinx mienh, oix zuqc kuinx aqv. Haaix dauh duqv zingh nyeic cuotv fim tengx mienh, oix zuqc zoux hnyouv jangv tengx. Haaix dauh duqv zingh nyeic dorh jiu-baang, oix zuqc longc hnyouv zoux. Haaix dauh duqv zingh nyeic zoux longx bun mienh, oix zuqc a'hneiv zoux.

Oix Zuqc Longc Hnyouv Hnamv Mienh

9Hnamv mienh oix zuqc za'gengh longc hnyouv hnamv. Orqv nyei, oix zuqc nzorng. Longx nyei oix zuqc nanv wuonv. 10Laanh oix zuqc jorm hnyouv hnamv laanh hnangv hnamv ganh nyei cien muoz-doic nor. Laanh yaac oix zuqc taaih laanh, funx mienh gauh longx ganh. 11Maiv dungx lueic. Oix zuqc jorm hnyouv jienh fu-sux Ziouv. 12Meih mbuo maaih lamh hnamv dorngx ziouc oix zuqc njien-youh. Maaih kuonx naanh oix zuqc longc noic diev. Yaac oix zuqc zanc-zanc daux gaux. 13Oix zuqc tengx dangx-donx nyei gorx-youz, yaac oix zuqc maaih hnyouv zipv kaeqv.
14Oix zuqc tov Tin-Hungh ceix fuqv bun zoux doqc hoic meih mbuo wuov deix mienh. Za'gengh oix zuqc tov Tin-Hungh ceix fuqv ninh mbuo, maiv zeiz zioux. 15Mienh njien-youh, oix zuqc caux jienv njien-youh. Mienh nyiemv, oix zuqc caux jienv nyiemv. 16Laanh oix zuqc caux laanh horpc fim dongh eix nyei yiem. Maiv dungx zoux maux. Oix zuqc a'hneiv caux mienh jomc mienh zoux doic. Maiv dungx ceng ganh maaih cong-mengh.
17Maiv dungx zoux orqv winh orqv bun haaix dauh. Zuangx mienh funx haaix nyungc longx nyei, oix zuqc longc hnyouv zoux wuov nyungc. 18Yiem meih mbuo haih zoux duqv haaix nyungc weic caux zuangx mienh baengh orn nyei yiem, ziouc oix zuqc zoux wuov nyungc aqv. 19Hnamv nyei gorx-youz aac, maiv dungx jaauv win. Oix zuqc jiu bun Tin-Hungh, sueih Tin-Hungh mbenc. Weic zuqc maaih waac fiev jienv Ging-Sou gorngv,
  “Ziouv gorngv,
   ‘Jaauv win se yiem yie.
   Yie za'gengh jaauv aqv.’ ”
20Ging-Sou yaac fiev jienv gorngv,
  “Se gorngv meih nyei win-wangv hnyouv sie,
   oix zuqc bun hnaangx ninh nyanc.
  Jaang nqaatv nor, oix zuqc bun wuom ninh hopv.
  Meih hnangv naaiv zoux, ninh ziouc nyaiv aqv.”
21Maiv dungx bun orqv nyei hingh meih. Daaux nzuonx oix zuqc bun longx nyei hingh orqv nyei.