136

Cảm Tạ CHÚA Vì Tình Thương của Ngài

  1Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài rất tốt,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  2Hãy cảm tạ Thần của các thần,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  3Hãy cảm tạ Chúa của các chúa,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

  4Ngài là Ðấng duy nhất làm những việc lạ lùng,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  5Ngài dùng sự khôn ngoan dựng nên các tầng trời,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  6Ngài trải đất ra trên các luồng nước biển,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  7Ngài dựng nên những vì sáng lớn,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  8Mặt trời để trị vì ban ngày,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  9Mặt trăng và các ngôi sao để trị vì ban đêm,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

  10Ngài đã đánh hạ các con đầu lòng ở Ai-cập,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  11Ngài dẫn đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ ấy,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  12Bằng cánh tay quyền năng được đưa ra,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  13Ngài đã rẽ Hồng Hải ra làm hai,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  14Ngài đã đem dân I-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  15Nhưng Ngài lật đổ Pha-ra-ôn và đạo quân vua ấy xuống Hồng Hải,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  16Ngài đã dẫn dắt con dân Ngài đi qua đồng hoang,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  17Ngài đã đánh bại các vua lớn,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  18Và tiêu diệt những vua mạnh,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  19Ðó là Si-hôn vua dân A-mô-ri,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  20Và Óc vua của Ba-san,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  21Rồi ban xứ của họ để làm sản nghiệp,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  22Tức làm sản nghiệp cho I-sơ-ra-ên tôi tớ Ngài,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

  23Ngài đã nhớ đến thân phận thấp hèn của chúng ta,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,
  24Và giải cứu chúng ta khỏi những kẻ thù của chúng ta,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  25Ngài ban thực phẩm cho mọi loài xác thịt,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

  26Hãy cảm tạ Ðức Chúa Trời của các tầng trời,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.