134

Kêu Gọi Những Người Phục Vụ Ðền Thờ Ban Ðêm Ca Ngợi CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh

  1Hỡi tất cả tôi tớ CHÚA,
  Những người phục vụ trong nhà CHÚA ban đêm,
  Xin hãy chúc tụng CHÚA.
  2Xin đưa cao đôi tay quý vị lên trong nơi thánh và chúc tụng CHÚA.

  3Nguyện CHÚA, Ðấng dựng nên trời và đất, ban phước cho quý vị từ Si-ôn.