1

QUYỂN THỨ NHẤT

1Phúc cho người không theo mưu kẻ dữ,
Không dự vào việc ác của tội nhân,
Phường phỉ báng, không bè bạn, giao thân.
2Nhưng tuân hành luật Chúa Hằng Hữu,
Ngày và đêm, mệnh lệnh Ngài vâng giữ.
3Người như cây bên dòng suối tươi xanh,
Mùa lại mùa sinh hoa quả thơm lành,
Lá không tàn; mọi việc đều hưng thịnh.
4Còn kẻ ác, hình ảnh nào so sánh?
Như rác rơm theo làn gió cuốn bay,
5Ngày phán xét số phận chịu đắng cay,
Loại ra ngoài cộng đồng người công chính.
6Vì Thượng Đế đưa dường con dân thánh,
Còn lộ trình kẻ ác đến hư vong.